Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів

Емоції та почуття становлять складну реакцію організму, в якій беруть участь майже всі відділи нервової системи. Природа емоцій і почуттів, як і решти психічних процесів, рефлекторна. Фізіологічним механізмом емоцій як таких є діяльність підкоркових нервових центрів – гіпоталамусу, лімбічної системи, ретикулярної формації. Але кора великих півкуль головного мозку відіграє провідну роль у проявах емоцій і почуттів, здійснюючи регулювальну функцію сто­совно підкоркових процесів, спрямовуючи їх діяльність відповідно до усвідомлення людиною своїх переживань.

Між корою та підкорковими центрами нервової системи постійно відбувається взаємодія. Підкорка, вважав І. Павлов, позитивно впливає на кору великих півкуль як джерело їх сили, тонізує кору Мозку, надсилаючи до неї потужні потоки подразнень. Кора регу­лює збудження, що йдуть з підкорки, і під її дією одні з цих збуд­жень реалізуються в діяльності та поведінці, а інші гальмуються за­лежно від обставин і станів особистості. Підтримка або порушення стійкості нервових зв'язків викликають різні емоції та почуття.

За І. Павловим, однією з фізіологічних підвалин почуттів є ди­намічні стереотипи,тобто утворені за життя системи тимчасових нерво­вих зв'язків.

У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга сиг­нальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші настрої, збуджує захоплення, глибокі переживання. Кращим показником нього є почуття, що викликаються поетичними творами. Усвідомлюючи си­туацію, що викликає певні почуття, та самі почуття, людина може зменшити силу переживань, стримувати, регулювати їх, але зовнішнє вираження емоцій, внутрішній емоційний і почуттєвий стан при цьому зберігаються.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №______
Прочитайте текст и найдите абзацы, в которых сообщается о результатах и значении проведенных экспериментов по производству материалов в космосе. Переведите
Из книги «Неизвестные и малоизученные культы».
Б. Формирование фонематического восприятия (дифференциации фонем)
Сущность процесса сварки ТИГ
Гигиенические требования к оборудованию преддошкольных и дошкольных учреждений
Сооружения для бурения и освоения морских скважин
Ощущение, восприятие и их нарушения
Отже, особистості, соціальні групи, народні маси, покоління є суб'єктами розвитку суспільства. Такими суб'єктами є і етносоціальні спільності людей.
Поняття, цілі й функції соціальної держави
РОЗДІЛ 3. Складання етикеток і техніка вимірювання тварин
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1849
Загальні методи дослідження матеріалів.
Роль и отраслевой состав агропромышленного производства
РАСЧЕТ ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Мы должны понять, что свобода не означает отсутствие закона, обязанности трудиться, но означает осознание своей ответственности
За податками й платежами, довгострокових зо-
Социализация как социальный процесс. Жизненные циклы индивидов.
Найбільш поширені стратегії оптимізації.
Сучасний стан сформованості предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів сільськогосподарського підприємства (до теми № 36)
Василий и Василий Васильевич
Главная Страница