ДИСКОНТОВАНА СУМА ПРИБУТКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЕКТ ПО ПІДПРИЄМСТВУ ЗА ТРИ РОКИ

Порядковий номер року Прибуток, тис. грн Дисконтний коефіцієнт Дисконтована сума прибутку, тис. грн
0,909 3,636
0,826 4,956
0,751 1,502
Усього 10,094

Висновок:Якщо сума прибутку за три роки 12 тис. грн, то її дисконтована вартість дорівнюватиме лише 10,094 тис. грн.

Таким чином, деяке ускладнення методу дисконтування за рахунок диференціації дисконтних коефіцієнтів дає змогу підвищити точність прогнозних розрахунків з інвестицій.

Існують певні особливості формування інвестиційних ресурсів акціонерних підприємств. Акціонерам надається свобода у виборі між виплатою дивідендів та їх реінвестуванням, тобто капіталізацією доходів. Дивіденд — це дохід, одержаний власником акції (звичайної чи привілейованої) за рахунок прибутку акціонерного товариства. Дивіденд на звичайну акцію не фіксується, і його розмір прямо пропорційний до прибутку. Дивіденд на привілейовані акції визначається наперед і не залежить від розміру прибутку. Дивіденди традиційно виражаються у відсотках від номінальної вартості звичайної акції, а останніми роками — в абсолютній сумі грошей на одну акцію. Дивіденд, який виплачується цінними паперами, — це метод виплати дивідендів не грошима, а випуском додаткових акцій, у результаті чого підприємство має перевести грошові кошти з рахунку нерозподіленого чистого прибутку на рахунок капіталу.

Різкі зміни розміру дивідендів свідчать про зміну ринкової кон’юнктури, про повороти в тенденціях господарського розвитку. У розвинутих країнах на базі динаміки середніх курсів акцій найбільших компаній встановлюються агреговані статистичні показники, які використовуються для оцінювання економічної кон’юнктури. Найвідоміші такі фондові індекси: індекс Доу-Джонса (Нью-Йоркська фондова біржа); індекс Ніккей (Токійська фондова біржа); індекс DAX-30 (Франкфуртська фондова біржа); індекс FTSE-100 (Лондонська фондова біржа); індекс САС-40 (Паризька) та ін.

В Україні фондовий ринок розвинений ще недостатньо, тому індекс фондової біржі не розраховується (поки що нам не відомо).У цілому інноваційна та інвестиційна поведінка підприємств визначає надалі напрями розширення виробництва, яке може здійснюватись такими шляхами:

1) розширення виробництва підприємством «вглиб» — сегментація існуючих ринків з метою охоплення своїми продуктами нових груп покупців;

2) розширення виробництва підприємством «вшир» — диверсифікація виробництва, тобто поповнення виробничої програми новими видами продуктів;

3) розширення виробництва підприємством «через кордони» — інтернаціоналізація виробництва через освоєння нових зовнішніх ринків;

4) кількісне зростання — збільшення обсягу незмінної номенклатури товарів для старого ринку.

Приклад. За останні п’ять років індекс фізичного обсягу виробництва на підприємстві становив 1,257, або 125,7 %, а індекс витрат енергоносіїв на технологічні цілі за цей самий період становив 1,574, або 157,4 %. Розрив між динамікою витрат енергоносіїв і фізичним обсягом виробництва дорівнює 1,574 – 1,257 = = 0,317, або 31,7 %. Тоді частка тіньової діяльності підприємства буде дорівнювати 31,7 : 157,5 = 0,201, або 20,1 %. Отже, фізичний обсяг виробництва на даному підприємстві потрібно скоригувати на коефіцієнт 1,201, тоді його індекс буде 1,257 × 1,201 = = 1,510, а не 1,257.

За методом товарних потоків на підставі таблиці «Витрати-Випуск» аналізується шлях товарів і послуг від виробника до споживача, порівнюються дані про ресурси товарів та послуг та їх використання (проміжне споживання, кінцеве використання, валове нагромадження капіталу й експорт). Якщо за обсягом ресурси перевищують їх використання, то вважається, що існує недооблік у використанні. Якщо за обсягом ресурси менші за їх використання, то існує недооблік у виробництві, що окреслює напрями перевірки статистичних даних.

Так, щоквартально складаються баланси товарних ресурсів основних продовольчих товарів. Баланси складаються в натуральному виразі в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі. За ресурсною частиною балансу використовуються такі показники:

Виробництво + Імпорт – Експорт ± Зміна запасів.

Розрахунок окремих статей балансу товарних ресурсів і виявлення прихованих обсягів виробництва проводиться з урахуванням специфіки окремих товарів.

Наприклад, розрахунок обсягів виробництва та імпорту алкогольної продукції з урахуванням прихованих обсягів у цілому за рік здійснюється на підставі аналізу даних про наявність виробничих потужностей з виробництва алкоголю (спирту етилового харчового, горілки та лікеро-горілчаних виробів) та використання цих потужностей у динаміці:

де — можливий обсяг виробництва, млн дол.; — виробничі потужності з виробництва спирту за звітний рік; — середньорічне виробництво на одиницю потужності з виробництва спирту за попередні роки.

Маючи за даними статистичної звітності ф. 1-П обсяг фактичного виробництва спирту етилового , порівнюємо його з можливим обсягом і визначаємо прихований обсяг , млн дол., за формулою:

.

Частка d, % прихованого обсягу виробництва визначається так:

Зі спирту етилового можна виробити горілку та лікеро-горілчані вироби (з коефіцієнтом перерахунку 2,5). Вважаючи, що невраховані обсяги спирту повністю спрямовуються на виробництво міцних напоїв, і знаючи прихований обсяг спирту етилового, визначають виробництво горілки та лікеро-горілчаних напоїв:

де млн дол. (за аналогією до визначення можливого обсягу виробництва спирту етилового).

Різниця між цими обсягами свідчить про наявність додаткової сировини, яка незаконно ввозиться в країну, тобто прихованого імпорту спирту етилового. Але додатково потрібно ще визначити обсяг прихованого імпорту готової алкогольної продукції, яка ввозиться з порушенням чинного законодавства, цей обсяг розраховується за відповідною методикою Держмитслужби України. У результаті здійснюється дорахунок обсягів виробництва та імпорту алкогольної продукції з урахуванням прихованих обсягів, а надалі — і дорахунок обсягів продажу з урахуванням прихованих обсягів виробництва та імпорту.

Для виявлення необлікованої економічної діяльності впроваджується в практику адміністративних органів методологія взаємодії між реєстрами юридичних та фізичних осіб Держкомстату, Державної податкової адміністрації та Національного банку України.

refalmz.ostref.ru vqt.deutsch-service.ru referatvhz.nugaspb.ru uhk.deutsch-service.ru Главная Страница