Контрольна робота

з курсу «Філософія»

Тема 17

Діалектика як теорія розвитку

Виконав:

Соколов Олег Сергійович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-07а, шифр № 107937

Донецьк – 2013

2. Всі сторінки реферату / контрольної роботи повинні бути пронумеровані.

3. На першій сторінці фіксуються тема реферату / контрольної роботи і питання плану.

4. З другої сторінки починається виклад змісту реферату / контрольної роботи відповідно до плану:

У вступі обґрунтовуєтьсяактуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання реферату / контрольної роботи.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити ок­ремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге питання і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення реферату / контрольної роботи.

5. На всі приведені в рефераті / контрольній роботі виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне й те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.

usa.deutsch-service.ru referatrbx.nugaspb.ru refaoty.ostref.ru wec.deutsch-service.ru Главная Страница