Контрольна робота

з курсу «Філософія»

Тема 17

Діалектика як теорія розвитку

Виконав:

Соколов Олег Сергійович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-07а, шифр № 107937

Донецьк – 2013

2. Всі сторінки реферату / контрольної роботи повинні бути пронумеровані.

3. На першій сторінці фіксуються тема реферату / контрольної роботи і питання плану.

4. З другої сторінки починається виклад змісту реферату / контрольної роботи відповідно до плану:

У вступі обґрунтовуєтьсяактуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання реферату / контрольної роботи.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити ок­ремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге питання і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення реферату / контрольної роботи.

5. На всі приведені в рефераті / контрольній роботі виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне й те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.

Стратегічні цілі діяльності ВГО «ЕЛСА Україна» до 2018 року
Виробництво мочених виробів з термосенсибільних латексних композицій
Информирование в сфере гражданской защиты
Особенности психического развития в периоды зрелости (Ш. Бюлер, Э. Эриксон)
Лікування ран. Перша допомога при пораненнях
Lesson 19 Physical Training
Тема 3. Основные элементы процесса страхования
Средства коллективной и индивидуальной защиты от шума и вибрации
Загальні правила інжинірингу
Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ.
ОРФЕЙ І ЕКРЕДИКА. ОРФЕЙ У ПІДЗЕМНОМУ ЦАРСТВІ
Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства
Раздел XII. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Путешествие в Перу и другие знания Догонов
Профессионально-психологическая подготовленность юриста
Индивидуальный динамический индекс товарооборота
Правописание –Н–, –НН– в существительных.
Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
Показать на таблице артерии большого круга кровообращения
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні основи розробки експертних систем
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ ДВИЖЕНИЯ
Социальная регуляция поведения личности
Цели и задачи изучения дисциплины
Главная Страница