Контрольна робота

з курсу «Філософія»

Тема 17

Діалектика як теорія розвитку

Виконав:

Соколов Олег Сергійович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-07а, шифр № 107937

Донецьк – 2013

2. Всі сторінки реферату / контрольної роботи повинні бути пронумеровані.

3. На першій сторінці фіксуються тема реферату / контрольної роботи і питання плану.

4. З другої сторінки починається виклад змісту реферату / контрольної роботи відповідно до плану:

У вступі обґрунтовуєтьсяактуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання реферату / контрольної роботи.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити ок­ремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге питання і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення реферату / контрольної роботи.

5. На всі приведені в рефераті / контрольній роботі виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне й те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.

Производительность и надежность сблокированных автоматических линий
Зміст другого варіанту індивідуальної контрольної роботи
Кафедра інформаційних систем і технологій
Ортогональные проекции прямой
Умови виникнення та суть ринку
Общ. треб-я, предъявляем. к сост-ю аудит. заключ-я.
Замедление темпа речи и устранение излишней громкости
Поняття та види грошових потоків підприємства. Етапи управління грошовими активами.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Все дороги равны, но некоторые более равны, чем другие
Применение при гипертрофической кардиомиопатии
Устройства для слива и налива нефтеналивных судов
Особливості виробничо-торговельної діяльності закладів ресторанного господарства.
Існуючі підходи повинні супроводжуватися концепцією, методами та методиками аналізу та оцінювання ризику. В роботі подано методологічний апарат оцінки ризику (додаток схема 1)
Составляющие внешней среды организации ( факторы прямого и косвенного влияния)
Their last evening at school arrived; most people had finished packing and were already heading down to the end-of-term leaving feast, but Harry had not even started.
Безвибіркова кристалізація. Старіння.
Будь-які особи, що зареєстровані або підлягають реєстрації як платник податку.
Особисті немайнові права та майнові права автора
Чув край в годы первой российской революции 1905-1907
Какие грязи считаются лечебными?
Анализ продукции предприятий связи
Этическая сторона использования ресурсов. Ответственность перед обществом. Ответственность за выпускаемую продукцию, охрана интересов потребителя.
Главная Страница