Мета та завдання політичного аналізу визначаються від характеру самого аналізу.

Процедури з даними

Ø систематизація даних;

Ø ієрархізація даних;

Ø квантифікація даних ( переведення якісних показників в кількісні;

Складові бази даних:

1) статистичні соціологічні дані;

2) дані контент-аналізу політичних текстів;

3) аналіз чуток, анекдотів;

4) дані про політичних лідерів:

Ø основні політичні переконання - ідеали;

Ø мотивація до практичної діяльності;

Ø мета діяльності;

Ø засоби для досягнення мети;

Ø біографія;

Ø особливості поведінки у стресовій ситуації;

Ø психологічні комплекси.

Типи аналізу політики:

1. Науковий аналіз;

2. Публіцистичний аналіз;

3. Аналіз на замовлення;

Завдання аналізу залежить від:

1. Засобів досягнення результатів аналізу:

- інформаційні ресурси;

- ресурси здібностей;

2. Гіпотези дослідження;

3. Урахування багатоваріантності результатів;

Наукові якості, необхідні для здійснення політичного аналізу:

1. Освіта;

2. Оволодіння і використання на практиці певних методик дослідження;

3. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків у політичних явищах і процесах;

Мистецькі якості, необхідні для здійснення політичного аналізу:

1. Інтуїція;

2. “Відчуття світу політики”;

3. Самовдосконалення;

4. Практичний досвід аналітичної роботи;

Політична дія – свідоме і добровільне втручання окремої людини або групи людей у відносини влади певної політичної системи.

Характеристики події:

Ø Аналіз політичних подій: інвент-аналіз.

Ø Вимір події: вона є обмеженою у просторі і часі.

Ø Характер політичної події: позитивний або негативний.

Ø Раціональність та ірраціональність події.

Політична подія – продукт політичної діяльності, той або інший вплив на розподіл і здійснення політичної влади.

Кожна подія має розглядатися в контексті політичної ситуації.

Політична ситуація – стан політичної системи та комплекс взаємодії між її суб’єктами у певний період часу.

Аналіз політичної ситуації:Ø збір інформації;

Ø опис політичної інфраструктури з акцентом на тих складових, що безпосередньо задіяні в ситуації;

Ø опис змісту дій домінуючого політичного суб’єкта;

Ø опис станів і політичної поведінки інших суб’єктів;

Ø опис впливу зовнішніх факторів;

Ø інтерпретація мотивів дій домінуючого суб’єкта;

Ø інтерпретація мотивів дій інших суб’єктів;

Ø аналіз можливостей впливу зовнішніх факторів на дії суб’єктів;

Ø аналіз адекватності досягнутих результатів цілям і задачам суб’єктів ситуації

Особливостями підліткової проституції є
Загальні закони організації
Законодавчі акти
Управління грошовими потоками
II.29. Elfriede Jelinek (1946)
Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности.
Оценка безопасности производственного оборудования
Вопрос:Я вижу здесь картины нескольких святых. Мне говорили, что это ваши духовные предшественники. Кто они и как всё это началось?
Виды научных исследований: фундаментальные исследования, НИР (научно-исследовательские работы), ОКР (опытно-конструкторские разработки).
Методології та стилі мислення
Общественное и коллективное начала
Оцінка ймовірності банкрутства з використанням моделі Г.Спрінгейта
Трипільська культура ІV-ІІІ тис. до н.е.
Словотвірний проміжний рівень мови
Розділ ІІ (ЗМ 2). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.).
Нечто о Живой Воде и Реке Жизни
Парламент в системе органов ЗС.
Какая группа стран занимает доминирующее положение
Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Промежуточный продукт. Добавленная стоимость.
Направления по улучшению методов оценки эффективности кредитования
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ДАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
I. Translate and explain the following words and phrases. Then, use them to describe the modern tendencies in family life. You can do it in the form of the snowball game.
Що допомагає формувати сильну корпоративну культуру
Главная Страница