Гігієнічне нормування шкідливих речовин

Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Для створення здорових і безпечних умов праці потрібно мати гігієнічне нормування шкідливих речовин, надійні способи визначення їх концентрацій у повітрі і сучасне технічне та організаційне забезпечення їх знешкодження.

Поняття "чисте повітря"

У чистому повітрі є шкідливі гази, такі, як оксид вуглецю, водень, оксид та діоксид азоту та деякі інші, які не позначають негативно на здоров'ї людей, тварин та всієї флори і фауни Землі через незначну їх концентрацію.

Концентрації забруднюючих речовин наводяться та розраховуються в одиницях маси, яка міститься в одиниці об'єму повітря (мг/м3 або у вигляді об'ємного співвідношення газів:

Чистим вважається повітря, не забруднене твердими, рідкими та газоподібними речовинами і газами, які змінюють його природний склад.

Тверді, рідкі або газоподібні речовини будь-якого ряду і поход­же­ння, що потрапляють у повітря і змінюють його природний склад; називають емісіями. Існує ще поняття Іммісія – це забруднюючі атмосферне повітря речовини, що присутні в атмосфері в безпосередній близькості від зони своєї дії, як правило, на висоті 1,5 км від поверхні землі або верхньої межі рослинності, або на відстані 1,5 км від поверхні будівлі.

Емісії – це забруднення техногенного походження. В технічній літературі користуються поняттям "забруднення", "шкідливі речовини" в тих випадках, коли ці речовини присутні у повітрі в концентраціях, шкідливих і небезпечних для флори та фауни Землі.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дає таке визначення: "Забруднення повітря має місце в такому випадку, коли забруднююча повітря речовина або декілька речовин присутні в атмосфері в такій кількості і протягом такого часу, що спричиняють шкоду або можуть сприяти шкоді людям, тваринам, рослинам та майну, або можуть призвести до погіршення здоров'я людини або стану майна, які не піддаються обліку".

Залежно від ступеня токсичності, фізико-хімІчних властивостей, шляхів проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, перевищення яких неприпустиме.Гранично допустимимою концентрацією (ГДК) шкідливої речовини в повітрі робочої зони вважається така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не справляє негативного впливу на здоров'я нащадків. Робочою зоною вважається простір заввишки 2 м над рівнем підлоги або робочої площини, на якій розташовані місця постійного або тимчасового перебування працюючих.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

1. надзвичайно небезпечні;

2. високонебезпечні;

3. помірно небезпечні;

4. малонебезпечні.

Класи небезпеки встановлюються в залежності від норми і показників, наведених у таблиці.

У державних стандартах наведено більше 700 речовин, для яких встановлені значення ГДК. При одночасному знаходженні в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямованої дії, близьких по хімічному складу і характеру біологічної дії на людину, визначається інтегральний коефіцієнт дії. Приклади речовин односпрямованої дії: оксид вуглецю і оксид азоту, сірчаний газ і сірчаний водень, або інші вуглеводневі сполуки.

Загальне облаштування приладу
Круг чтения и опыт читательской деятельности
Земельные правоотношения, их классификация.
Хвороби органів травної системи
Ex. 2. Translate the following words given below paying attention to different suffixes and prefixes.
Тема 20. Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій (5 год.)
Объект политологии – это политическая сфера и реальность.
Активный префикс. Обосновать, что основа всегда формируется в вершине стека.
Особливості розвитку феодального права в Німеччині
Политика привлечение заемных средств на предприятие. Финансовый леверидж.
Бесконечные и трансцендентные души
Патогенных грибов. - Изд. Мир.-2001. 470 с.
Я эволюционирую в четвертый раз
Сравнительный анализ моделей менеджмента
Задачи Ст. 6 таможенный кодекс
Переходный возраст и психопатия
Тема. Методика навчання нумерації чисел в межах 10
Ловушка 5. Не делай добро, если не хочешь получить зло
Give as many synonyms for the italicized words in the following jokes as you can. If you do not know any of them consult the dictionaries.
И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПАПСКИЙ ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА 1 часть
Закрепление произношения звука С в словах. Развитие логического мышления
Внутрішня динаміка землі, типи тектонічних рухів, їх механізм, циклічність
Главная Страница