Дерево цілей» підприємства

Прямі і забезпечуючи цілі.

Приклади корпоративних цілей

Фінансові.

Особливі види фінансових і стратегічних цілей.

· Найбільш швидке зростання доходів.

· Грошові надходження.

· Високі дивіденди.

· Ширші межі отримання прибутку.

· Збільшення прибутку на вкладений капітал.

· Підвищення надійності облігації і ставок по кредитах.

· Підвищення ціни акцій.

· Визначення міцного положення фірми на ринку.

· Стабільний дохід в період економічних спадів.

Стратегічні цілі:

· Збільшення долі ринку.

· Більш високе і надійне положення в галузі.

· Підвищення якості продукції.

· Зниження витрат виробництва у порівняні з основними конкурентами.

· Розширення та покращення номенклатури.

· Підвищення репутації.

· Визнання комп’ютера лідером в області інноваційних технологій.

· Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

· Повне задоволення потреб клієнтів.


McDonalds.

Досягти 100% рівня задоволення потреб клієнтів:

· Кожного дня

· В кожному ресторані

· Кожного клієнта

McCormick.company.

Досягти 20% рівня доходу по акціях. Річний приріст чистих продаж довести до 10%. Дотримуватись середнього рівня річного приросту доходу на 15%.

Зберегти показник заборгованість до загальної суми капіталу на рівні 40% нижче.

Виділяти 25-30% чистого доходу на сплату дивідендів.

Здійснення придбання інших компаній які могли б доповнити поточку діяльність і збільшити загальні доходи.

Стратегічні цілі вказують на спеціальний результат діяльності яких організація планує досягти, а також конкурентну позицію котру вона прагне зайняти на ринку для своїх продуктів і їх можна віднести до цілей розвитку.

Довгострокові цілі визначити бажані результати та ринкову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточний момент.

Короткострокові цілі точно визначити найбільші конкретні організаційні цілі та ринкову позицію яку організація бажає зайняти враховуючи довгострокові цілі.Ринковому середовищі до прямих цілей належать.

· Зростання прибутковості.

· Справедлива винагорода персоналу.

· Виконання соціальних зобов’язань.

· Задоволення потреб споживачів.

· Завоювання ринку.

До забезпечуючих (підтримуючих) цілей підприємства відносять:

· Виживання в конкурентній боротьбі.

· Нові види продукції та технологій.

· Професіоналізм і компетенція професіоналів.

· Рівень та умови виробництва.

Для відображення цілей, навіть дуже простої організації потрібно використати комплексний підхід тобто створити систему цілей яка б відбивала потреби підприємства, внутрішні так і зовнішні середовища. В залежності від концепції підприємства встановлена генеральна мета, місія організації суто економічного або соціального характеру. Для досягнення генеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня виконавця. Це можна забезпечити за допомогою декомпозиції цілей та задач. (Тобто побудовою дерева цілей.)

«Дерево цілей» - наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завдання та окремі дії.

Декомпозиція (розукрупнення) – метод розкриття структури системи при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові. Основне правило побудови дерева цілей це «повнота редукції».

Повнота редукції – процес зведення складного явища, процесу або системи до більш простих складових. Для реалізації цього правила використовується системний підхід.

· Мета вищого рівня є орієнтиром для декомпозиції цілей нижчого рівня.

· Цілі нижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня і мають бути представлені так, щоб їхня сукупність зумовлювала досягнення початкової мети.

refamih.ostref.ru refamld.ostref.ru refaogi.ostref.ru way.deutsch-service.ru Главная Страница