Семінарське заняття 1.

Тема. 1. 2. Особливості реструктуризації та розвитку системи вищої освіти в Україні (1917 – 1990 рр.)

1. Обґрунтуйте процес становлення вищої освіти в перший період УНР – Центральної Ради ( березень 1917 – квітень 1918 рр.).

2. Дайте характеристику освітньої політики в Україні часів Гетьманату (квітень – грудень 1918 рр.)

3. Визначте особливості розвитку вищої освіти в другий період УНР – Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр. )

4. Виявіть і проаналізуйте провідні тенденції трансформації вищої та вищої педагогічної освіти періоду 1917 – 1919 рр.

5. Охарактеризуйте процес реконструкції системи вищої педагогічної освіти в Україні періоду 1920 – 1940 рр.

6. визначте особливості розвитку вищої освіти часів Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945)

7. Обґрунтуйте основні етапи і напрями формування системи вищої та вищої педагогічної освіти в Україні середини 40-х – кінця 80-х років ХХ століття.

8. Розробіть періодизацію розвитку вищої педагогічної освіти в радянській Україні (1920 – 1990)

Семінарське заняття 2.

Тема 1.3. Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні (1997 – 2010)

1. Визначте сутність і зміст освітньо-модернізаційних процесів в Україні наприкінці 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.

2. Проаналізуйте основні етапи Болонського процесу.

3. розкрийте зміст Болонських реформ.

4. Доведіть значення Великої хартії університетів у становленні єдиного Європейського регіону вищої освіти.

5. Визначте роль принципу автономії в управлінні вищим навчальним закладом у контексті Болонського реформування.

Семінарське заняття 3.

ІІ. Дидактика вищої школи

Сутність процесу навчання у вищій школі.

1. Поняття про дидактику вищої школи.

2. Основні категорії дидактики вищої школи.

3. Сутність і структура процесу навчання.

4. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу

5. Закономірності дидактики вищої школи.

6. Принципи навчання у вищому навчальному закладі.Семінарське заняття 4.

Тема 2.2. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

2. Особливості методів навчання у ВНЗ.

3. Класифікація методів навчання.

4. Словесні методи навчання.

5. Наочні методи навчання

6. Практичні методи навчання.

7. Засоби навчання у вищій школі.

Семінарське заняття 5.

Тема 2.3. Форми організації навчання у вищій школі.

ТРЕНИНГ И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ
Послідовність дій під час виконання процедури
Расторжение трудового договора по инициативе работника
Система Гражданской защиты и организация её деятельности
Определение интервальной оценки
Графік проведення інвентаризації матеріальних цінностей та розрахунків при складанні річного звіту
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №35
Последовательность выполнения операций на МС
Преступления против свободы, чести и достоинства личности – это деяния, непосредственно посягающие на свободу человека, а также на честь и достоинство личности.
ТЕМА. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ
Общие закономерности развития аллергических реакций замедленного типа
Розвиток міст, ремесел торгівлі та фінансів у Європі в середні віки
Рационализм Нового времени. Р.Декарт. Его учение о методе.
Зарисуйте схему строения химического синапса. Подпишите все функциональные элементы.
Праймеры для амплификации специфических участков некоторых генов 2 часть
Кримінальне провадження на підставі угод.
Развертывание медицинских сил и средств ГО.
Повна матеріальна відповідальність керівника підприємства і організації.
Маркетингова стратегія послідовників.
Інноваційні моделі розвитку конкурентоспроможності скандинавської економіки.
Организация медицинской помощи городскому населению. Городская больница, структура, задачи и управление.
Тема 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМСТВО, УМОВИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Відповідальність за порушення валютного законодавства.
Главная Страница