Тема 1. Основи класифікації економічної статистики 5

ЗМІСТ

2006

Кривий Ріг

Рябикіна О.Г.

Усіх форм навчання

Лекцій

КОНСПЕКТ

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Криворізький технічний університет

з дисципліни

“ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА”

для студентів

спеціальностей

“Економіка підприємства”,

“Облік та аудит”,

“Фінанси”

Автори:

к.е.н., доцент кафедри ЕОУП

Рябикіна Н.І.,

асистент кафедри ЕОУП

Стор.

1.1 Система показників економічної та соціальної статистики 5

1.2 Класифікації та групування в економічній статистиці 6

Тема 2. Система національних рахунків – методологічна

основа економічної статистики 10

2.1. Основні категорії СНР 10

2.2. Загальна характеристика рахунків 13

2.3. Макроекономічні показники в СНР 14

Тема 3. Міжгалузевий баланс 15

3.1. Поняття “міжгалузевий баланс” 15

3.2. Методика ск5ладання міжгалузевого балансу 15

Тема 4. Показники статистики населення 16

4.1. Завдання статистики населення. Показники чисельності

та складу населення 16

4.2. Статистика руху населення 20

4.3. Поточні та перспективні розрахунки чисельності 23

4.4. Джерела інформації про населення 24

Тема 5. Статистика вивчення ринку праці 25

5.1. Статистика трудових ресурсів 25

5.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці 27

5.3. Статистичне вивчення робочої сили 32

5.4. Статистика використання робочого часу 33

5.5. Статистика продуктивності праці 34

Тема 6. Статистика національного багатства 39

6.1. Поняття національного багатства, його обсяг, структура

та динаміка 39

6.2. Статистика навколишнього середовища 40

6.3. Статистика основних засобів та устаткування 42

6.4. Статистика оборотних засобів 47

Тема 7. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності 50

Тема 8. Статистика інвестицій 52Тема 9. Методи розрахунку показників результатів

економічної діяльності 56

Тема 10.Статистика цін і тарифів 62

10.1. Система показників статистики цін и тарифів. Види цін.

Завдання статистики цін та організація їх статистичного спостереження 62

10.2. Вивчення структури та зв”язку структурних зрушень елементів 63

10.3. Індекси цін 64

10.4. Оцінка рівня інфляції, її використання для порівняльного

аналізу вартісних показників 66

Тема 11.Характеристика фінансових процесів у СНР 68

11.1. Показники доходів та видатків державного бюджету 68

11.2. Бюджетна класифікація як основа групування дооходів

і видатків бюджету 70

11.3. Система показників кредитування 71

Тема 12. Статистика доходів суб”єктів економічної діяльності 73

12.1. Сутність і значення доходів 73

12.2. Види доходів 74

12.3. Статистика доходів сектору не фінансових корпорацій 76

12.4. Статистика доходів сектору фінансових корпорацій 76

12.5. Статистика доходів сектору державного управління

та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 77

12.6. Статистика доходів сектору домашніх господарств 78

12.7. Особливості визначення доходів від тіньової економіки 79

Тема 13. Статистика споживання матеріальних благ і послуг 80

13.1.Завдання статистикиспоживання матеріальних благ і послуг 80

13.2 Показники споживання продукції населенням 81

13.3. Показники структури доходів і витрат населення 82

13.4. Узагальнюючі показники споживання населенням 84

13.5. Джерела інформації про споживання населенням 86

Тема 14. Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної

діяльності (ЗЕД) 86

14.1. Предмет, метод і завдання статистики ЗЕД 86

14.2. Класифікації та групування ЗЕД 87

14.3. Вартісний та кількісний облік товарів ЗЕД 89

14.4 Показники ефективності ЗЕД 90

14.5 Показники платіжного та торгового балансу 91

An introduction to Marketing Research.
Які з перерахованих ознак характеризують форму держави?
Развитие менеджмента как процесс достижения наибольшей эффективности функционирования организаций
Article 43
РАЗДЕЛ IV ЦЕНЫ И РЫНОЧНАЯ КОНЬЮНКТУРА
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УТОМЛЕНИЯ
Центральный Банк как инструмент организации краха по-научному
Другие неиммунные методы лечения ГН
Государственное управление в области охраны окружающей среды
Die Taufe.
Иностранные инвестиции, их необходимость и пути привлечения
Спеціальні числові значення та особливі обчислювальні ситуації
Середня арифметична проста і зважена.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Кількісне визначення залишкового нітрогену в крові
Квазіконфедерація.
Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації
ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий
Грабіж (ст. 186 КК України)
Застосування митного режиму імпорту при ввезенні товарів на підставі договорів купівлі-продажу
Граматичні категорії іменника
Read and translate the text “ London”.
Главная Страница