Сутність функції «організація».

Вступ

У широкому розумінні поняття "організація" — це певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування. Досягнутий порядок вважають повним, якщо в ньому практично відобразилися чотири аспекти впорядкованості, які випливають у зв'язку з тим, що визначено:

1) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системо утворюючі одиниці вона охоплює;

2) змінні, що характеризують одиниці, котрі утворюють систему;

3) допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них;

4) спосіб дії кожної одиниці їх взаємодії.

Сучасні великі фірми — національні та багатонаціональні компанії, які вкладають капітали в різні галузі й мають підприємства в багатьох країнах світу. Великі фірми мають десятки наукових лабораторій, складну систему матеріально-технологічного постачання та збуту, що охоплює багато агентів, підприємства технічного обслуговування тощо. Для ефективного функціонування таких фірм потрібні, насамперед, досконалі внутрішні зв'язки. Об'єднання різних частин фірми в єдине ціле забезпечується за допомогою організаційної функції менеджменту.

У менеджменті в системному підході організація розглядається як множина взаємопов'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її відносини із зовнішнім середовищем.

Поняття "організація" охоплює такі взаємопов'язані елементи:

— мета та завдання;

— групування завдань для визначення видів робіт;

— групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації;

— делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління;

— створення організаційного клімату, що спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації;

— проектування системи комунікацій, яка може забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації;

— побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх складових організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.Функція менеджменту «організація» спрямована на побудову організації і формування у ній системи відносин. Побудова організації відбувається шляхом організаційного проектування, у процесі якого визначається кількість та функціональний склад підрозділів, посадові обов'язки персоналу, формується система зв'язків для ефективної взаємодії організаційних елементів.

Сутність функції «організація».

Используются для заполнения строки 4314
Накопители на магнитной ленте (стримеры) и накопители на сменных дисках
Глава 12. ЭФИРНЫЕ МАСЛА В СТОМАТОЛОГИИ
Тема 17. Право інтелектуальної власності
Система зажигания и пуска автомобиля
Медиаисследование и программирование рекламной коммуникации.
Определение токов в ветвях схемы методом узловых потенциалов
Где-то под Винницей, август 1942 года. — Вот здесь и живем, — сказал Титоренко, обводя рукой поляну
Відділ діатомові водорості – Bacillariophyta.
Единство и борьба противоположностей
Розуміння поняття « поліції» у контексті ОВС.
Основні види державного режиму
Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства
Участь власних коштів при фінансуванні об’єкту, що кредитується.
Годы правления Алексея Михайловича
Эволюция нервной системы в ряду беспозвоночных и хордовых
Обезболивание с помощью наркотических веществ
Применение тестов в психодиагностике
ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Понятие охраны труда и ее социально-экономическое значение.
Деятельность в вечернее время
Специфика двигательного развития ребенка с ДЦП
К важнейшим технологическим показателем, характеризующим эффективность использования сырья, можно отнести
Главная Страница