Зміст роботи керівників практики

Діяльність керівників педагогічної практики — професорсько-викладацького складу університету, керівництва школи та вчителів здійснюється у п'ять етапів: етап попередньої роботи, початковий, основний та підсумковий етапи, етап організаційної роботи після педагогічної практики.

На етапі попередньої роботикерівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

– керівник педагогічної практики факультету організовує обмін досвідом проведення педагогічної практики між методистами;

– керівник педагогічної практики факультету надає консультативну допомогу методистам;

– груповий методист і керівник педагогічної практики від кафедри педагогіки разом з керівництвом школи здійснюють у школі попередній вибір класів, груп, учителів фаху та класних керівників, вирішують інші організаційні питання.

На початковому етапікерівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

– керівник педагогічної практики факультету в перший день педагогічної практики організовує інструктивні збори групових методистів, керівників від кафедр педагогіки і психології освіти, праці і управління, та студентів факультету;

– у перший день педагогічної практики груповий методист проводить організаційне заняття з групою студентів в університеті або школі;

– у перший або другий день педагогічної практики в школі проводиться бесіда з директором, завучем школи, завідувачем методичним об'єднанням школи і вчителями зі студентами-практикантами;

– протягом п'яти днів педагогічної практики організовується знайомство практикантів з групами і класами;

– протягом першого тижня методист організовує відвідування уроків учителів і проводить зі студентами їх аналіз;

– у перші дні педагогічної практики груповий методист організовує відвідування студентами та наступний аналіз спеціально підготовленого уроку вчителя, студента або сам проводить показовий урок;

– протягом перших днів педагогічної практики груповий методист організовує відвідування студентами та наступний аналіз позакласного заходу, спеціально підготовленого вчителем, студентом або самим груповим методистом;– у перший тиждень педагогічної практики організовується знайомство практикантів з групами і класами; груповий методист і керівник від кафедри педагогіки затверджують індивідуальні плани роботи студентів-практикантів;

– керівник від кафедри психології освіти, праці і управління контролює розробку і реалізацію студентами програми психологічного вивчення класу;

– груповий методист допомагає старості групи з педпрактики скласти протягом першого тижня педагогічної практики загальні розклади уроків, позакласних заходів, взаємовідвідувань студентами уроків практикантів, а також позакласних заходів, методико-педагогічних семінарів, днів самостійної роботи студентів;

– керівник педагогічної практики факультету аналізує стан початкового етапу педагогічної практики і вживає заходів щодо його покращення.

На основному етапікерівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

– методисти та вчителі дають студентам консультації з планування серій уроків і складання планів-конспектів окремих уроків, підготовки наочних посібників і технічних засобів;

– вчителі відвідують усі уроки закріплених за ними практикантів та аналізують їх;

– методисти з фахових дисциплін відвідують не менше трьох уроків кожного практиканта та аналізують їх;

– методисти після уроку практиканта, на якому були присутні інші студенти-практиканти, навчають студентів-практикантів аналізувати уроки: робити загальний, поелементний та поглиблений аналіз;

– методисти відвідують не менше одного позакласного заходу, який проводить практикант;

– методист і керівник педагогічної практики від кафедр педагогіки і психології освіти, праці і управління проводять індивідуальні та групові консультації з методики, психології, педагогіки;

– керівник практики від кафедри педагогіки вибіркововідвідує уроки студентів-практикантів, бере участь у їх обговоренні, проводить їх педагогічний аналіз; надає методичну допомогу студентам у проведенні виховної роботи з класом, здійснює контроль за її проведенням, відвідує і організовує обговорення позакласних заходів, надає допомогу в організації індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів практикантів;

– керівник від кафедри психології освіти, праці і управління, надає консультативну допомогу студентам щодо психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

– керівник педагогічної практики факультету під час педпрактики відвідує школу: проводить бесіди з керівниками школи, вчителями, знайомиться з документацією, яку ведуть студенти, відвідує уроки та позакласні заходи і бере участь в їх аналізі; бере участь у роботі зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики.

– керівник педагогічної практики факультету проводить бесіди з груповими керівниками педпрактики про стан педагогічної практики, вживає заходів щодо його удосконалення.

– під час педагогічної практики уроки студентів відвідують представники навчального відділу, деканатів, завідувачі кафедрами, викладачі.

На підсумковому етапіпедагогічної практики керівники педпрактики виконують такі види діяльності:

– методист бере участь в організації та проведенні зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики;

– на зборах педагогічного колективу школи з підсумків педагогічної практики вчителі, класні керівники, методисти та керівники педагогічної практики від кафедр педагогіки і психології освіти, праці і управління характеризують роботу студентів-практикантів.

На етапі організаційноїроботи після педагогічної практики її керівники виконують такі види діяльності:

– груповий методист і керівники від кафедр педагогіки і психології освіти, праці і управління перевіряють документацію, яку подали студенти, і виставляють оцінку за педагогічну практику не пізніше як через 10 днів після її закінчення;

– груповий методист складає звіт про результати педагогічної практики в академгрупі за затвердженою схемою і подає його разом з документацією студентів керівнику педагогічної практики факультету не пізніше як через три дні після закінчення педагогічної практики;

– груповий методист і керівник від кафедри педагогіки разом складають короткі характеристики для участі студентів у конкурсі на найкращого практиканта, підписують їх і здають керівнику педагогічної практики факультету не пізніше як через10 днів після закінчення педагогічної практики;

– керівник педагогічної практики факультету вивчає та аналізує звіти групових методистів і документацію студентів, складає звіт про результати педагогічної практики і подає його в навчальну частину університету;

– керівник педагогічною практикою університету створює конкурсну комісію, до якої входять декан факультету, керівник педагогічної практики факультету, групові керівники педагогічної практики, представники з числа студентів, учителів засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше як через 15 днів після закінчення педпрактики;

-Результати конкурсу доводяться до відома студентів факультету;

– керівник педагогічної практики факультету організовує виставку кращих наочних посібників, виготовлених студентами, захист педагогічної практики студентами та конференцію з педагогічної практики.

Активна навчально-виховна діяльність студента-практиканта (проведення: уроків, факультативних занять, гурткової роботи, виховних та позакласних заходів тощо; підготовка: лабораторних робіт, технічних завдань, робочих місць у навчальній майстерні, комп’ютерного класу у робочий режим, дидактичних карток, роздавального матеріалу, ТЗН і т. ін.; виготовлення та розробка: пакетів завдань для проведення контрольних та самостійних робіт, сценаріїв позакласних заходів, програм екскурсій, макетів, стендів, унаочнень і т. ін.; перевірка зошитів, виконання функцій асистента, проведення консультацій, репетиторство, робота з батьками, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, психологічне вивчення учнів і т. ін.) має відбуватися протягом щонайменше 7,5 годин на тиждень. Таким чином, час активної навчально-виховної роботи студента-практиканта IV курсу в школі впродовж усієї педагогічної практики складає не менше (7,5 год/тижд х 6 тижн.) – 45 годин.

Для керівництва активною діяльністю практиканта рівень витрат часу має складати 0,5 від вказаної вище кількості годин, тобто варто виділяти не менше 20 годин на керівництво педпрактикою одного студента.

Пропозиції розподілу цих годин за спеціальностями та кваліфікаціями узгоджуються із сіткою годин, виділених на вивчення відповідних навчальних дисциплін у навчальних планах середнього навчального закладу та ВНЗ і схвалюються методичною радою та затверджуються радою факультету.

7. Звітна документація та оцінка педагогічної
діяльності студента-практиканта

source.okref.ru referatujo.nugaspb.ru referattbh.nugaspb.ru tvw.deutsch-service.ru Главная Страница