Заняття № 4

Форма самостійної роботи студента Виконання домашніх практичних завдань
Вид заняття Робота в малих творчих групах (виконання завдань за темою та їх презентація з використанням демонстраційних матеріалів)
Тема заняття Концептуальні основи судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку
Завдання та план заняття Розв'язання ситуаційних завдань за темою в малих творчих групах та їх презентація з використанням демонстраційних матеріалів. По ситуаційним завданням визначити: які питання відносяться до компетенції експерта-бухгалтера, за питаннями поставленими в межах компетенції з’ясувати, які об’єкти необхідно дослідити
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Практичне застосування знань щодо: сутності судово-бухгалтерської експертизи її основних завдань; предмета та методичних прийомів дослідження; зв’язку судово-бухгалтерської експертизи з практикою бухгалтерського обліку та порівняння з ревізією і аудитом – при розв'язанні типових ситуаційних завдань
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 5 (студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, якісно зробив презентацію практичного завдання, відповів на усі поставлені запитання вичерпно та ґрунтовно)
Тема заняття Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичного заняття
Концептуальні основи судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку. 1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи, її зміст та завдання. 2. Поняття предмета, об’єктів та методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи. 3. Зв’язок судово-бухгалтерської експертизи з практикою бухгалтерського обліку. 4. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту. 1. Вирішення ситуаційних завдань за темою в творчих малих групах та їх презентація за допомогою технічних засобів і програмного продукту Power Point. Приклад типових ситуаційних завдань для малих груп представлений у п. 6.1.2.1 «Робочої навчальної програми», решта завдань надається викладачем.



Студенти діляться на малі творчі групи і готують ситуаційні завдання та надають викладачу на перевірку у письмовому вигляді, презентацію проводять на практичному занятті за допомогою технічних засобів і програмного продукту Power Point. Після колективного розгляду, обговорення та вирішення типових задач студентам потрібно самостійно вирішити задачу надану іншою малою групою. Таким чином, студенти зможуть не лише закріпити знання з теорії судово-бухгалтерської експертизи, але й застосувати на практиці знання з бухгалтерського обліку та правознавства.

Прогнозные показатели, доводимые строительным организациям и их анализ
Основні елементи комплексу маркетингу
Економіка Великобританії в період монополістичного капіталізму
Баланс (2) 1.01
Несущие конструкции покрытий пром зданий
Принципы стимулирования арендной и лизинговой деятельности
Фразы и высказывания о музыке
Признаки понятий. Виды признаков.
Контрольні запитання
Граница возраста супругов от 18 до 30 лет.
Охрана труда при выполнении электромонтажных работ
БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕСАНДРОВИЧ (1874-1948)
Юридическая классификация вещей. Средства производства и предметы потребления.
Эталоны ответов к билету № 29
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ, АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ТЕМА 1. СУТЬ, СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ
Петля якості послуги
Основные эстетические категории.
ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА НИКИФОРА О ЛАТИНАХ К НЕИЗВЕСТНОМУ КНЯЗЮ
Приказ П. Н. Врангеля о земле, г. Севастополь. 25 мая 1920 г
Лечение в межприступный период.
Варіанти теоретичної частини
Львівський коледж Державного університету
Главная Страница