Кучина Н.М.,

Літвішко Т.Є.,

Токун І.І.

Вивчаємо граматику англійської мови

Технологія формування граматичних навичок

Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб

Дніпропетровськ - 2008УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

К95 Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. - 174 с.

ISBN

У посібнику представлено технологію формування навичок уживання в продуктивних видах мовлення та сприйняття в рецептивних видах мовлення таких граматичних явищ, як неособові форми дієслова – інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу - (цикл І) та умовний спосіб (цикл ІІ).

Забезпеченість більшості вправ ключами дає змогу використовувати посібник у самостійній роботі студентів.

Посібник призначається для студентів та викладачів економічних вузів на ІІ етапі навчання.

УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

Рецензенти: О.Б.Тарнопольський - доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики, педагогічної комунікації та нових технологій у навчанні іноземних мов Дніпро-петровського університету економіки та права
Т.В. Філат - доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Дніпропетровської державної медичної академії
В.М. Ваняркін - канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов для еконо-мічних спеціальностей інституту економіки Дніпропетровського на-ціонального університету

Рекомендовано до друку вченою радою ДДФА. Протокол № 7 від 25.04.2005р.

ISBN ã Кучина Н.М., 2005 ã Літвішко Т.Є., 2005 ã Токун І.І., 2005 ã ДДФА, 2005

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................... 4ЦИКЛ І НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА................................................. 7

Етап І Поняття про неособові форми дієслова.................................................. 7

Етап ІІ Інфінітив - The Infinitive........................................................................ 12

Етап ІІІ Герундій – The Gerund........................................................................ 36

Етап IV Дієприкметник теперішнього часу - The Present Participle............... 50

Етап V Дієприкметник минулого часу - The Past Participle............................ 50

Етап VI Формування навичок читання............................................................ 50

ЦИКЛ ІІ УМОВНИЙ СПОСІБ..................................................................... 50

Етап І Поняття про умовний спосіб................................................................. 50

Етап ІІ Утворення речень в умовному способі............................................... 50

Етап ІІІ Формування навичок читання............................................................ 50

КЛЮЧІ............................................................................................................. 50

Цикл І............................................................................................................... 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап III............................................................................................................... 50

Етап IV............................................................................................................... 50

Етап V................................................................................................................ 50

Етап VI............................................................................................................... 50

Цикл ІІ.............................................................................................................. 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап ІІІ............................................................................................................... 50

ДОДАТОК........................................................................................................ 50


ПЕСНЯ О РАЙОНЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПОЗАДИ ЛОКТЯ
Основна частина уроку
ОСОБЕННОСТЬЮ ФИЛЬТРОВАНИЯ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Предметная деятельность как ведущая деятельность раннего возраста.
Форма № Н-5.05
Основные направления современной западной философии.
Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления. Стадии.
НАРОДНЫЕ КОРНИ РУССКОГО ТЕАТРА
Лекція 2.
Економічний цикл включає такі фази : кризу, депресію, пожвавлення та піднесення, яке знаходить остаточне відображення у новій кризі.
Организация продажи имущества должника и работа с кредиторами
Инфраструктура культуры и досуга
The Economy of Spain
Turkey and Armenia set to establish diplomatic ties
Запрет на использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.
ТЕМА 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття, види і особливості адміністративно-правових норм
Перспективы развития доменного производства
Принцип мирного разрешения международных споров
Вокально-инструментальный, хоровой
Роль финансовой функции и цели бизнеса (гл.1 Этрилл)
Понятие контракта в римском праве. Классификация контрактов.
Размещение остановочных пунктов на городских маршрутах ?
Главная Страница