Кучина Н.М.,

Літвішко Т.Є.,

Токун І.І.

Вивчаємо граматику англійської мови

Технологія формування граматичних навичок

Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб

Дніпропетровськ - 2008УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

К95 Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. - 174 с.

ISBN

У посібнику представлено технологію формування навичок уживання в продуктивних видах мовлення та сприйняття в рецептивних видах мовлення таких граматичних явищ, як неособові форми дієслова – інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу - (цикл І) та умовний спосіб (цикл ІІ).

Забезпеченість більшості вправ ключами дає змогу використовувати посібник у самостійній роботі студентів.

Посібник призначається для студентів та викладачів економічних вузів на ІІ етапі навчання.

УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

Рецензенти: О.Б.Тарнопольський - доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики, педагогічної комунікації та нових технологій у навчанні іноземних мов Дніпро-петровського університету економіки та права
Т.В. Філат - доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Дніпропетровської державної медичної академії
В.М. Ваняркін - канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов для еконо-мічних спеціальностей інституту економіки Дніпропетровського на-ціонального університету

Рекомендовано до друку вченою радою ДДФА. Протокол № 7 від 25.04.2005р.

ISBN ã Кучина Н.М., 2005 ã Літвішко Т.Є., 2005 ã Токун І.І., 2005 ã ДДФА, 2005

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................... 4ЦИКЛ І НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА................................................. 7

Етап І Поняття про неособові форми дієслова.................................................. 7

Етап ІІ Інфінітив - The Infinitive........................................................................ 12

Етап ІІІ Герундій – The Gerund........................................................................ 36

Етап IV Дієприкметник теперішнього часу - The Present Participle............... 50

Етап V Дієприкметник минулого часу - The Past Participle............................ 50

Етап VI Формування навичок читання............................................................ 50

ЦИКЛ ІІ УМОВНИЙ СПОСІБ..................................................................... 50

Етап І Поняття про умовний спосіб................................................................. 50

Етап ІІ Утворення речень в умовному способі............................................... 50

Етап ІІІ Формування навичок читання............................................................ 50

КЛЮЧІ............................................................................................................. 50

Цикл І............................................................................................................... 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап III............................................................................................................... 50

Етап IV............................................................................................................... 50

Етап V................................................................................................................ 50

Етап VI............................................................................................................... 50

Цикл ІІ.............................................................................................................. 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап ІІІ............................................................................................................... 50

ДОДАТОК........................................................................................................ 50


Плата за пользование контейнером
Географическое учение о лесе Г.Ф. Морозова
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
Мотивационные элементы кадровой политики
Полное тов-во и тов-во на вере.
Порядок роботи командира взводу після одержання бойового завдання. Що повинен вивчити командир взводу оцінюючи обстановку?
Чрезвычайное и военное положение
Особливості віровчення і культу католицизму
Системы массового обслуживания
Об удвоении скорости превращения отходов жизнедеятельности человека и животных в квадратные единицы жилья
Звіт про фінансові результати (форма 2).
Вибрации и колебания в машинах и механизмах
ОСНОВНЫЕ МакроЭКОНОМИЧЕСКИЕ показатели
ДВУХФАКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ГЕРЦБЕРГА
Класифікація методів управління
Міжнародна торгівля ліцензіями
Організаційна діяльність як функція менеджменту
Можно выделить четыре основных направления государственного регулирования рынка труда программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в государственном секторе.
Укажите материалы, которые используются для устройства подпорных стен.
Ходовой конец обносится вокруг предмета, огибает коренную часть и несколько раз обвивается вокруг наложенного на предмет шлага.
Теоретический цикл со смешанным подводом теплоты
Интегральный алгоритм чтения.
Тема: Українська культура у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Главная Страница