Кучина Н.М.,

Літвішко Т.Є.,

Токун І.І.

Вивчаємо граматику англійської мови

Технологія формування граматичних навичок

Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб

Дніпропетровськ - 2008УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

К95 Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина 2: Неособові форми дієслова. Умовний спосіб: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. - 174 с.

ISBN

У посібнику представлено технологію формування навичок уживання в продуктивних видах мовлення та сприйняття в рецептивних видах мовлення таких граматичних явищ, як неособові форми дієслова – інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу - (цикл І) та умовний спосіб (цикл ІІ).

Забезпеченість більшості вправ ключами дає змогу використовувати посібник у самостійній роботі студентів.

Посібник призначається для студентів та викладачів економічних вузів на ІІ етапі навчання.

УДК 811.111:81'366.57

ББК 81.2

Рецензенти: О.Б.Тарнопольський - доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики, педагогічної комунікації та нових технологій у навчанні іноземних мов Дніпро-петровського університету економіки та права
Т.В. Філат - доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови Дніпропетровської державної медичної академії
В.М. Ваняркін - канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов для еконо-мічних спеціальностей інституту економіки Дніпропетровського на-ціонального університету

Рекомендовано до друку вченою радою ДДФА. Протокол № 7 від 25.04.2005р.

ISBN ã Кучина Н.М., 2005 ã Літвішко Т.Є., 2005 ã Токун І.І., 2005 ã ДДФА, 2005

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................... 4ЦИКЛ І НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА................................................. 7

Етап І Поняття про неособові форми дієслова.................................................. 7

Етап ІІ Інфінітив - The Infinitive........................................................................ 12

Етап ІІІ Герундій – The Gerund........................................................................ 36

Етап IV Дієприкметник теперішнього часу - The Present Participle............... 50

Етап V Дієприкметник минулого часу - The Past Participle............................ 50

Етап VI Формування навичок читання............................................................ 50

ЦИКЛ ІІ УМОВНИЙ СПОСІБ..................................................................... 50

Етап І Поняття про умовний спосіб................................................................. 50

Етап ІІ Утворення речень в умовному способі............................................... 50

Етап ІІІ Формування навичок читання............................................................ 50

КЛЮЧІ............................................................................................................. 50

Цикл І............................................................................................................... 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап III............................................................................................................... 50

Етап IV............................................................................................................... 50

Етап V................................................................................................................ 50

Етап VI............................................................................................................... 50

Цикл ІІ.............................................................................................................. 50

Етап І................................................................................................................. 50

Етап ІІ................................................................................................................ 50

Етап ІІІ............................................................................................................... 50

ДОДАТОК........................................................................................................ 50


tpe.deutsch-service.ru refanfv.ostref.ru race.radioritual.ru referatwwg.nugaspb.ru Главная Страница