Порядок роботи дільничного комітету

3.1. Робота дільничного комітету будується на основі плану, складеного головою дільничного комітету і затвердженого на засіданні дільничного комітету.

3.2. Засідання дільничного комітету скликаються його головою в міру необхідності, але не рідше одно­го разу на квартал, а також за пропозицією правління споживчого товариства. Рішення дільничного коміте­ту приймаються більшістю голосів, заносяться до журналу обліку роботи комітету. Прийняті рішення підписує голова дільничного комітету.

3.3. На засіданні дільничного комітету можуть роз­глядатися питання:

— про хід виконання наказів членів споживчого товариства та рішень органів кооперативного управління та контролю;

— про стан кооперування населення та збору пайо­вих внесків;

— про підготовку до проведення дільничних зборів та підсумки їх проведення;

— інші, спрямовані на поліпшення роботи коопе­ративних об'єктів, розташованих на дільниці.

3.4. Пропозиції дільничного комітету з піднятих на кооперативній дільниці питань передаються правлінню споживчого товариства, яке протягом ЗО днів повинно їх розглянути і дати письмову відповідь про результати розгляду.

Додаток 4

до постанови третіх зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання від 25 січня 2006 р.

ПОЛОЖЕННЯ

refappl.ostref.ru refaobt.ostref.ru utk.deutsch-service.ru huge.unoreferat.ru Главная Страница