Порядок роботи дільничного комітету

3.1. Робота дільничного комітету будується на основі плану, складеного головою дільничного комітету і затвердженого на засіданні дільничного комітету.

3.2. Засідання дільничного комітету скликаються його головою в міру необхідності, але не рідше одно­го разу на квартал, а також за пропозицією правління споживчого товариства. Рішення дільничного коміте­ту приймаються більшістю голосів, заносяться до журналу обліку роботи комітету. Прийняті рішення підписує голова дільничного комітету.

3.3. На засіданні дільничного комітету можуть роз­глядатися питання:

— про хід виконання наказів членів споживчого товариства та рішень органів кооперативного управління та контролю;

— про стан кооперування населення та збору пайо­вих внесків;

— про підготовку до проведення дільничних зборів та підсумки їх проведення;

— інші, спрямовані на поліпшення роботи коопе­ративних об'єктів, розташованих на дільниці.

3.4. Пропозиції дільничного комітету з піднятих на кооперативній дільниці питань передаються правлінню споживчого товариства, яке протягом ЗО днів повинно їх розглянути і дати письмову відповідь про результати розгляду.

Додаток 4

до постанови третіх зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання від 25 січня 2006 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Вулканізуючі агенти
Анализ положения товаров на рынках сбыта
Тема 12. Общая характеристика педагогической деятельности
Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми
Проведення РіНР
Порядок і методика виконання роботи
Плоская однослойная стенка при стационарном режиме
Направления оптимизации коммуникативного процесса
Должностная инструкция и должностные обязанности бухгалтера
Глава 4. Битва во время извержения вулкана
Підтримка різних видів трафіку
Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення)
Изменение целевого назначения земли
Податкова політика
Реалізації прагнення власної значущості.
Тема: Пенитенциарная психология
Статья 20. Незаявленные участники.
IV поколение. 1980-1990-е годы
Последовательность уровней развития учебно-воспитательного
Развитие отечественной психологической мысли ХVIII века
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи.
Жалованная грамота» 1785 г дворянству и ее значение
Особенности проявлений в детстве и юности
Главная Страница