Варіант 2

Варіант 1

УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЯХ 1917 РОКУ

Варіант 3

1Центральна Рада Народова відстоювала погляди:

а) польського населення; б) українських русинів.

2У якій послідовності відбувалися події:

а) діяльність „Руської трійці”, виникнення Головної Руської ради, скасування панщини на Галичині;

б) виникнення Головної Руської ради, діяльність „Руської трійці”, скасування панщини на Галичині”;

в) діяльність „Руської трійці”, скасування панщини на Галичині, виникнення Головної Руської ради.

3Головна Руська рада мала на меті:

а) досягти державності для галицьких українців; б) надати автономію полякам; в) відродити українську символіку.

4Ополячена українська шляхта створила:

а) Головну Руську раду; б) Центральну раду Народову;

в) Руський собор.

5Внаслідок революційних подій 1848-1849 рр. у суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях сформувалися течії:

а) народовці; б) народники; в) москвофіли; г) українофіли.

6Соціально-політична течія в західноукраїнських землях, що орієнтувалася на співробітництво з австрійською владою:

а) українофіли; б) народовці; в) москвофіли; г) народники.

7Русько-українська радикальна партія (1890 р.) була за своїм характером:

а) націоналістичною; б) соціалістичною; в) шовіністичною.

8Юрій Романчик був одним з керівників:

а) Національно-демократичної партії; б) Української соціал-демократичної партії; в) Русько-української радикальної партії.

9Перша українська партія виникла:

а) у Наддніпрянській Україні; б) у Західній Україні; в) у Росії; г) у Польщі.

10Перша українська гімназія була відкрита:

а) в 1885 р. у Перемишлі; б) в 1887 р. у Перемишлі; в) в 1885 р. у Переяславі.

1На початку 1917 р. Українські землі входили до складу:

а) Росії; б) Австро-Угорщини; в) Польщі; г) Німеччини.

2У лютому 1917 року в Росії відбулася революція:

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична;в) соціалістична; г) буржуазно-національна.

3Розставте події у хронологічному порядку:

а) Всеукраїнський національний конгрес; б) ІІІ Універсал;

в) створення Генерального секретаріату;

г) проголошення Радянської влади в Харкові.

4Центральну Раду підтримували:

а) робітники; б) селяни; в) чиновники Тимчасового уряду; г) великі землевласники.

5Центральну Раду очолював:

а) В.Винниченко; б) М.Грушевський; в) Д.Дорошенко; г) С.Єфремов.

6Розставте події у хронологічному порядку:

а) прихід більшовиків до влади у Петрограді; б) утворення Центральної Ради; в) ІІ Універсал; г) Корніловський заколот.

7Українська Народна Республіка була проголошена:

а) у І Універсалі; б) І Всеукраїнським з’їздом Рад; в) у ІІІ Універсалі; г) Всеукраїнським національним конгресом.

8Самоуправління, право самостійного вирішення внутрішніх питань якоюсь частиною держави:

а) федерація; б) конфедерація; в) протекторат; г) автономія.

9Розставте події у хронологічному порядку:

а) Лютнева революція в Росії; б) І Універсал; в) бій під Крутами; г) ультиматум РНК Центральній Раді.

10Центральна Рада проголосила вихід із складу Радянської Росії :

а) у І Універсалі; б) у ІІ Універсалі; в) у ІІІ Універсалі; г) у IV Універсалі.

1Докорінна зміна, переворот у житті суспільства, який зумовлює ліквідацію віджилого суспільного ладу й утвердження нового ладу:

а) революція; б) контрреволюція; в) реформа; г) війна.

2Тимчасовий уряд в Україні підтримували:

а) промисловці; б) робітники; в) землевласники; г) селяни.

3Центральна Рада утворилася:

а) 4 березня 1917 року; б) 8 квітня 1917 року; в) 10 червня 1917 року; г) 7 листопада 1917 року.

4Назва уряду УНР в 1917 році:

а) Рада народних комісарів; б) Генеральний секретаріат;

в) народний секретаріат.

5У І Універсалі Центральної Ради:

а) самовільно проголошувалась автономія України;

б) питання про автономію взагалі не ставилося;

в) Україна самовільно виходила із складу Росії;

г) вірної відповіді немає.

6Після поразки Корніловського заколоту більшовики мали найбільший вплив:

а) на Харківщині; б) у Донбасі; в) на Полтавщині; г) на Київщині.

7У жовтні 1917 року в Петрограді відбулася революція:

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична;в) соціалістична; г) буржуазно-національна.

8Форма державного устрою; союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень, кожне з яких поряд із загальнофедеральними має власні законодавчі, виконавчі та судові органи:

а) автономія; б) федерація; в) конфедерація; г) унітарна держава.

9Розставте події у хронологічному порядку:

а) ІІІ Універсал; б) падіння самодержавства в Росії; в) IV Універсал; г) прийняття Конституції УНР.

10Першим президентом УНР був:

а) Д.Дорошенко; б) С.Єфремов; в) В.Винниченко; г) М.Грушевський.

Поля страниц: верхнее и нижнее по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.
Тема 9. Эластичность спроса и предложения и экономическая стратегия товаропроизводителя (фирмы).
Физиологические и психофизиологические пока­затели
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Дивись практичне заняття №10.
ТЕМА 5. Українські землі в складі Російської і Австро-Угорської імперій.
Прихід до влади і політика уряду Народного фронту
СОВМЕСТНЫЕ ВСТРЕЧИ, ПОБУЖДАЮЩИЕ К ЛЮБВИ И ДОБРЫМ ДЕЛАМ
Техника введения канюли в отверстие трахеи.
КОММЕНТАРИЙ -- ПОСЛЕДНЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Тема 2. Дидактичні основи використання інформаційних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
Статистика аварий, связанных с развитием пожара пролива
Какие препараты используются для лечения ПТСР?
Завдання практичного характеру
Prosecutors
Пік (піднесення, експансія, бум).
ТЕМА: №9 Коммуникационная политика предприятия.
Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ ГБОУ СПО «СОМК»
Определение и характеристика избыточного налогового бремени.
Основные положения метода МО.
Назовите одну из основных отраслей права, нормы которой регулируют имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Суды среднего звена, их полномочия и место в системе судов общей юрисдикции
Крупнейшие мировые туристские потоки. Америка, 1996 г.
Главная Страница