Питання п'яте. Ефективність використання ресурсів.

Ефективність виробництва(використання ресурсів) – категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва.

Розрізняють в економічній теорії такі види ефективності виробництва:

1 – економічна ефективність – це досягнення виробництвом найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних витрат на одиницю праці;

2 – соціальна ефективність – це ступінь відповідності результатів виробництва соціальним потребам суспільства, інтересам окремої людини.

Узагальненим показником економічної ефективності розраховується за формулою:

Однак цей показник дуже узагальнений, оскільки характеризує ефективність усіх сукупних витрат, які припадають на випуск одиниці продукції. Тому для визначення ефективного використання кожного фактора виробництва окремо, застосовується система конкретних показників: трудомісткість, фондовіддача, фондомісткість, матеріаловіддача, матеріаломісткість, капіталомісткість, еколого ефективність, продуктивність праці.

З метою визначення рівня і динаміки продуктивності праці її оцінюють різними показниками.

Продуктивність праці на мікрорівні визначається як відношення обсягу виробленої продукції до кількості робітників, зайнятих у її виробництві, або до кількості відпрацьованих людино-годин за певний проміжок часу, і розраховується за формулою:

Продуктивність праці на макрорівні визначають як відношення національного доходу до середньої чисельності працівників, зайнятих у його створенні:

Трудомісткість – це показник, який відображає кількість затраченої живої праці на виробництво одиниці продукції:

Фондовіддача – це показник, який характеризує ефективність використання засобів праці, тобто кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих фондів:

Фондомісткість показує вартість витрат виробничих фондів на одиницю виробленої продукції:

Матеріаловіддача характеризує ефективність використаних предметів праці, тобто показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.):Матеріаломісткість є зворотним показником матеріаловіддачі, який характеризує вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої продукції:

Капіталомісткість – це показник, близький до показника фондомісткості продукції і розраховується за формулою:

, де

Ка – капіталомісткість продукції;

К – обсяг капіталовкладень;

- приріст обсягу виробленої продукції.

Методи адміністративного менеджменту
Недействительность сделок. Недействительной сделка признается в случае, когда действия, совершенные в виде сделки, не породили результата, которого желали стороны.
Пауза. ФИЛИП встает, берет чемоданы.
Теоретические основы исследования молодежи
Ответ: Понятие и виды государственного принуждения
Синекологія – екологія співтовариств або біоценологія. Екологія людини.
Безфарбове тиснення на палітурках.
Варіанти для самостійного виконання
Оседания и провалы насыпей в обыч. условиях и на ВМГ
PREFACE
Операция коронарного шунтирования и множественная реваскуляризация коронарных сосудов
НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ КРЕМНІЮ ПОСИЛЮЮТЬ ГЕПАТОТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНЦЮ
ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ РЕЗАНИИ
Стратегія і тактика маркетингу
Составление рассказа «Кормушка»
Банки як учасники ринку цінних паперів
ВАРІАНТ № 10
Во время выполнения ритуала или объяснения Учителя ходить и разговаривать в додзё запрещается всем без исключения.
Паривритта Пашимоттанасана / - / - / 34
Основні форми методичної роботи в школі
СЕМИНАР № 8. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
Биржевой индекс DAX (DAX 30)
Вопрос №11. Адаптация организмов к окружающей среде. Экологическая ниша организма.Экологическая (или)жизненая форма. Популяция и стация ее обитания.
Главная Страница