Засобів захисту, відсутність тріщин, подряпин та деформації ізоюваль1

Них елементів, терміни чергової перевірки. У разі виявлення перера1

Хованих дефектів чи простроченого терміну чергового випрбування,

Користування електрозахисними засобами забороняється. При огля1

Дах діелектричних руковичок і діелектричного взуття увагу слід звер1

Тати на наявність вологи, забруднень, поривів, інших механічних

Пошкоджень. Відсутність поривів і проколів руковичок перевіряється

Скручуванням їх від нарукавника в бік пальців.

Вимоги до термінів випробування електрозахисних засобів, мето1

Дики і параметрів цих випробувань регламентуються Правилами за1

Лежно від типу електрозахисних засобів.

В табл. 3.6 для деяких типів електрозахисних засобів відповідно до

Правил наведені дані щодо виду експлуатаційних випробувань, їх тер1

Мінів та величини напруги.

Електричні випробування електрозахисних засобів проводяться

Спеціально підготовленими працівниками. Кожний засіб захисту

Перед випробуваннями необхідно оглянути з метою перевірки розмі1

Рів, справності, комплектності, стану ізоляційної поверхні, наявності

Номера. Випробування проводяться напругою змінного струму часто1

тою 50 Гц при температурі повітря 25 ± 10оС і регламентованій Пра1

Вилами швидкості підвищення напруги. Результати випробувань оці1

Нюються за величиною струму, що протікає через засоби захисту.

Таблиця 3.6

Види, терміни та параметри експлуатаційних випробувань

ізолювальних електрозахисних засобів *

Тип електрозахисних

Засобів

Вид

Випробувань

Періодичність

Випробувань, міс Параметри навантаження, кВ

Руковички

ДіелектричніЕлектричні 66

Взуття

Діелектричне

Електричні 12/36 3,5/15

ДіелектричніКилимки

Огляд 6 —

ДіелектричніПідставки

Огляд 36 —

Ізольований

Інструмент з одно1

Шаровою ізоляцією

Електричні 2 12

Ізольований

Інструмент з одно1

Шаровою ізоляцією

Електричні 2 12

Штанги вимірю1

Вальні

Діелектричні 12 2/31кратна лінійна але і

≥40 кВ в установках на1

Пругою 1–35 кВ; 31кратна

Лінійна в установках на1

Пругою і і110 кВ

Штанги оперативні діелектричні 24 —

Електровимірю1

Вальні та ізольовані

Кліщі

Діелектричні 24 2/31кратна лінійна але і

≥40 кВ в установках на1

Пругою 6–105 кВ; 31кратна

Лінійна в установках на1

Пругою 35 кВ

Діелектричні штан1

Ги переносних за1

Землень

Діелектричні 24 50 при напрузі мережі

При напрузі

Мережі 300–500

*В чисельнику величина випробувальної напруги при напрузі мережі до 1 кВ, в

Знаменнику — 1 кВ

При позитивних результатах випробувань на засобах захисту про1

Ставляється штамп, що відповідає інвентарному номеру засобу захи1

Сту, даті наступного випробування та граничній напрузі застосування.

Условия заключения государственного контракта и договора поставки для государственных нужд
Внесение изменений в прошлые налоговые периоды
Глава 2. Озерный фонд Якутии.
Способности психолога: изучение и развитие (одна или несколько способностей на выбор).
Правовое регулирование порядка принятия, изменения, приостановления и отмены актов управления. Правовые последствия
Цитохимическая характеристика клеток крови и костного мозга в норме
КАК РАЗЫГРЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ РУКИ
Перелік питань до екзамену
Сутність, призначення та необхідність податків.
ВЫСШИЕ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Податковий менеджмент громадян (особистий).
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПОВЕДЕНИЕМ ЛЮДЕЙ
Малоформализованные методики
Выделите наиболее точное определение биржи.
Инновационно-производственная структура управления
Происхождение и эволюция эпителиев
Й етап. Як можна спростувати мої нерозумні думки, переконання?
Норматив запасов готовой продукции.
Варіант 2
Виды и индивидуальные различия восприятия.
Воды Живой Небесной и станем достойными славы Богов Родных.
Законодательство, регулирующее производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России
Організація поточного ремонту будівель і споруд у військовій частині
Главная Страница