Аналіз статистичної сукупності в середовищі MS Excel

Додаток 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДПС УКРАЇНИ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ

ЗВІТ

Про результати виконання

Комп'ютерної лабораторної роботи № 1

Аналіз статистичної сукупності в середовищі MS Excel

Варіант № 10

Виконала: ст. гр. ФБДі-31

Кішик Т. В.

Перевірив: Кравченко В. В.

Ірпінь – 2013
1. Постановка завдання статистичного дослідження

При проведенні статистичного спостереження за діяльністю банків отримані вибіркові дані про вартість активів і фінансовий результат за рік від 32 банків (вибірка 20%-а, механічна).

У статистичному дослідженні ці банки виступають як одиниці вибіркової сукупності. Генеральну сукупність утворюють всі комерційні банки. Ознаками банків, що аналізуються, є – вартість активів та фінансовий результат – ознаки одиниць сукупності.

Для автоматизації статистичних розрахунків використовуються засоби електронних таблиць процесора Excel.

Вибіркові дані представлені на Листі 1 Робочого файлу в табл. 1.1:

Таблиця 1.1

Початкові дані

Номер та назва банку Вартість активів, млн.грн. Фінансовий результат, млн. грн.
ПРОМIНВЕСТБАНК 41318,06 224,766
УКРСОЦБАНК 38829,86 8,072
ДЕЛЬТА БАНК 29842,47 97,858
ПУМБ 28229,81 271,199
СБЕРБАНК РОСIЇ 27025,93 410,073
АЛЬФА-БАНК 25588,82 36,251
ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22548,40 3,166
ОТП БАНК 20314,99 26,153
БРОКБIЗНЕСБАНК 16927,72 0,518
КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК 13175,75 408,502
КРЕДИТПРОМБАНК 12216,79 -48,866
IНГ БАНК Україна 11526,36 552,362
ФІДОБАНК 4936,85 91,323
МЕГАБАНК 4840,06 2,005
ВБР 4741,24 29,760
ТЕРРА БАНК 4551,84 1,662
УКРБIЗНЕСБАНК 4516,13 24,627
КРЕДОБАНК 4507,78 -61,025
АКТАБАНК 4290,67 9,760
ДIВI БАНК 4150,63 4,295
МАРФIН БАНК 4126,06 1,151
АВАНТ - БАНК 3759,72 0,438
ПЛАТИНУМ БАНК 3697,02 6,119
СОЮЗ 3685,43 2,851
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 3524,30 48,093
КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3516,49 37,996
ДIАМАНТБАНК 3433,31 2,888
IНДУСТРIАЛБАНК 3217,32 10,440У процесі дослідження сукупності необхідно вирішити ряд завдань.

I. Статистичний аналіз вибіркової сукупності

1. Виявити наявність серед початкових даних значень ознак (аномалій даних), що різко виділяються, і виключити їх з вибірки.

2. Розрахувати узагальнюючі статистичні показники сукупності за ознаками, що вивчаються: середню арифметичну ( ), моду (Мо), медіану (Ме), розмах варіації (R), дисперсію( ), середнє квадратичне відхилення ( ), коефіцієнт варіації (Vу).

3. На основі розрахованих показників з припущенням, що розподіли одиниць за обома ознаками близькі до нормального, оцінити:

а) ступінь варіації значень ознак сукупності;

б) ступінь однорідності сукупності за ознаками, що вивчаються;

в) кількість попадань індивідуальних значень ознак у діапазони ( ), ( ), ( )..

4. Порівняти розподіли одиниць сукупності за двома ознаками, що вивчаються, на основі аналізу:

а) варіації ознак;

б) однорідності одиниць;

в) надійності (типовості) середніх значень ознак.

5. Побудувати інтервальний варіаційний ряд і гістограму розподілу одиниць сукупності за ознакою «вартість активів банків» і встановити характер (тип) цього розподілу.

II. Статистичний аналіз генеральної сукупності

1. Розрахувати генеральну дисперсію , генеральне середнє квадратичне відхилення і очікуваний розмах варіації ознак R. Зіставити значення генеральної і вибіркової дисперсій.

2. Для ознак, що вивчаються, розрахувати:

а) середню похибку вибірки;

б) граничні похибки вибірки для рівнів надійності P=0,683, P=0,954 і межі, в яких знаходитимуться середні значення ознаки в генеральній сукупності при заданих рівнях надійності.

3. Розрахувати коефіцієнти асиметрії Asі ексцесу Ek. На основі отриманих оцінок охарактеризувати особливості форми розподілу одиниць генеральної сукупності по кожній з ознак, що вивчаються.

III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків

У цій частині дослідження необхідно відповісти на ряд питань.

1. Чи типові банки, що створюють вибірку, за значеннями економічних показників, що вивчаються?

2. Які найбільш характерні для банків значення показників вартості активів і фінансового результату?

3. Наскільки сильні відмінності в економічних характеристиках вибіркової сукупності банків? Чи можна стверджувати, що вибірка сформована з банків з досить близькими значеннями за кожним з показників?

4. Яка структура банків вибіркової сукупності за вартістю активів? Яка питома вага банків з найбільшими, найменшими і типовими значеннями даного показника? Які саме ці банки?

5. Чи носить розподіл банків за групами закономірний характер і які банки (з вищою або нижчою вартістю активів) переважають в сукупності?

6. Які очікувані середні величини вартості активів і фінансового результату в банках у цілому? Яку максимальну розбіжність у значеннях кожного показника можна чекати?


2. Висновки за наслідками виконання лабораторної роботи[1]

I. Статистичний аналіз вибіркової сукупності

station.radioritual.ru referatrvi.nugaspb.ru referatsas.nugaspb.ru referatwig.nugaspb.ru Главная Страница