ІІ. Підручники та навчальні посібники

2.26. Беренштейн Л.Ю., Коломієць С.С., Живора С.М., Іщенко Т.Д., Романюк Н.Й. На засадах Болонського процесу: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2006. – 228 с.

2.27. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Магістр – S, 2000. – 207 с.

2.28. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття. – К.: Либідь, 1998. – 615 с.

2.29. Бунятян К. Давнє населення України. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 228 с.

2.30. Бушин М. Українці в світі. Навч. посібник. – Черкаси: УНТЕІ, 2003. – 176 с.

2.31. Винокур І.С. Телегін Д.Я. Археологія України: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 318 с.

2.32. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. Навч. посібник. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

2.33. Залізняк Л. Первісна історія України: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1999. – 264 с.

2.34. Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук Н.І. Історія України (в схемах і таблицях). Навчальний посібник для студентів аграрних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації. – Київ: Аграрна освіта, 2005. – 204 с.

2.35. Історія України: нове бачення / За ред. В.А. Смолія. – Т. 1. – К.: Україна, 1995. – 351 с.

2.36. Історія України: нове бачення / За ред. В.А. Смолія. – Т 2. – К.: Україна, 1996. – 495 с.

2.37. Історія України. Посібник / За ред. Т. Темка, Л. Тупчієнка. – К: Академія, 2002. – 480 с.

2.38. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 56 с.

2.39. Коломієць С.С. Історія формування української моделі розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до початку 20-х рр. ХХ ст.). – Ч. 1. – К.: Навчально-науковий природничо-гуманітарний інститут НАУ, видавничий відділ НАУ, 2003. – 180 с.

2.40. Коломієць С.С. Історія формування української моделі розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до сьогодення). – Ч. 2, 3. – К.: Навчально-науковий природничо-гуманітарний інститут НАУ, видавничий відділ НАУ, 2003. – 244 с.

2.41. Кормич Л., Багацький В. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття. Навч. посібник. – Харків: ООО «Одіссей», 2001. – 480 с.2.42. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. посібник: У 3-х книгах. – Кн. 3. – Кінець XVI – середина ХІХ століття. – К.: Либідь, 1994. – 336 с.

2.43. Лановик Б.Д. Історія господарства. Україна і світ. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 1997. – 479 с.

2.44. Лановик Б.Д. та ін. Економічна історія України і світу. Підручник. – К.: Вікар, 2002. – 478 с.

2.45. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. – К.: Вища шк., 1995. – 480 с.

2.46. Литвин М., Мордвинцев В., Слюсаренко А. Історія України. Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 670 с.

2.47. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. – К.: Укр. письменник, 1994. – 413 с.

2.48. Новітня історія України (1900–2000). Підручник / А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.

2.49. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до 1944 року): Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999.

2.50. Панченко П., Славов П., Марчук В. Аграрна історія України. Навч. посібник для студ. і викл. сільськогосподарських закладів освіти І–ІV рівнів акредитації. – К.: Просвіта, 1996. – 360 с.

2.51. Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Академія, 2001. – 488 с.

2.52. Світлична В. Історія України. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

2.53. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посібник для вузів / За загал. ред. Б.Д. Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

2.54. Українська культура: Історія і сучасність. Навч. посібник / За ред. С.О. Черепанової – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

2.55. Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антонича. – К.: Либідь, 1993. – 591 с.

2.56. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, 2000. – 622 с.

2.57. Українське народознавство. Навчальний посібник / За ред. С.П. Павлюка. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.

2.58. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 479 с.

refanwk.ostref.ru referatqgs.nugaspb.ru uqq.deutsch-service.ru referattlg.nugaspb.ru Главная Страница