Філософія українського Відродження та бароко

З розпадом Київської Русі державницьку традицію українського народу успадкувало Галицько-Волинське князівство, а в XV ст. вона перейшла до Великого князівства Литовського. Ці суттєві суспільно-політичні зміни вплинули на зміст духовного життя тогочасної України.

Особлива роль у формуванні засад професійної української філософії належала гуртку київських книжників, зусиллями яких у другій половині XV ст. в українське культурне оточення вперше були включені твори «філософського змісту», із «суто філософськими інтересами».

Світоглядна установка свідомості в епоху Відродження все активніше спрямовувалася на людину, людську особистість, її духовний, внутрішній світ. Активно сприяли цьому й організовані наприкінці XV ст. в Галичині кириличні друкарні для випуску східнослов'янських книг. З'явилася мережа культурно-освітніх центрів, найвпливовішим серед яких був Острозький, заснований 1576 р. на Волині князем К. Острозьким (1526 – 1608). У своїй структурі центр мав академію, друкарню і літературний гурток. Острозька академія об'єднала плеяду визначних представників української культури, які зробили вагомий внесок і в історію вітчизняної філософської думки. Вони розробляли філософські ідеї ще в контексті релігійно-духовної творчості, здебільшого у річищі києво-руської філософської традиції. (Г. Смотрицький,

К. Лукарис, К. Острозький, Х. Філарет, І. Вишенський, С. Пекалід та ін.).

У розвиток української філософії вагомий внесок зробили також братства, що виникли в Україні в останній чверті XVI – на початку XVII ст. як громадські центри оборони української духовної культури від сторонніх впливів. Одним із перших і найавторитетніших з-поміж братств було Львівське Успенське братство. При ньому з 1586 р. діяла школа. З її діяльністю пов'язані такі видатні постаті: М. Смотрицький, І. Копинський, К. Транквіліон-Ставровецький.

Значного авторитету і впливу набуло Київське братство, при якому 15 жовтня 1615 р. було відкрито школу. З її діяльністю пов'язані імена І. Борецького, Ф. Ієвлевича, І. Трофимовича-Козловського, К. Саковича.Поступовий вихід філософської думки на професійний рівень пов'язаний з Києво-Могилянською академією (колегіумом), яка була створена у 1632 р. злиттям Київської братської школи і Лаврської школи – « гімназійну», заснованої у 1631 р. митрополитом Київським і Галицьким Петром Могилою.

Академія мала дев'ять класів. Філософський клас вважався одним із найвищих. Філософія складалася з трьох частин: філософії мисленної (розумової), зміст якої охоплював загальні закони і форми людського мислення; філософії природної, або фізики, що зосереджувалась на вивченні природи, космології, астрології, мистецтва тощо, і філософії божественної, або метафізики, з її загальними принципами буття. Першою формою буття української філософії як самостійної сфери теоретичного знання була барокова схоластика з характерним для неї поєднанням ретроспективності (звернення до минулого) й традиціоналізму при розгляді глибинних філософських проблем.

Філософську традицію Києво-Могилянської академії репрезентує когорта мислителів: Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Феофан Прокопович, Георгій Щербицький, Стефан Яворський, Симеон Полоцький та інші.

Структурні схеми монохромних телевізорів
Контроль технологического процесса, качества сырья и готовой продукции.
Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?
РАБОТА НАД СЛОВЕСНЫМ УДАРЕНИЕМ
Поручение 3 – Установить взрывчатку.
Яка наводила контакти з Директорією УНР. Проте румунські війська ліквідували повстання,
Четвертый уровень “атаки:” доказательства и поддержка
Расчёт потребности пред-я в об. ср-х: нормирование, нормы, нормативы, сов норматив.
Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки
А. Если оба утверждения справедливы и находятся друг с другом в причинно-следственной связи.
Совсем малоинтеллектуальный, что ли?
Структура периодической системы элементов
Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии
Данный перевод выполнен специально для сайта www.jrward.ru. 25 часть
Правоохоронних та правозахисних органів
Питательные среды для культивирования лептоспир
Політичний режим
Стратифицированность досуговых занятий
Исследование потребления мяса и мясной продукции населением РФ в период от 1990 г. до 2010 г
МЕТОДЫ ВТОРИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
Warum ist Gottlieb zum Bahnhof gerannt?
Доисторическая эпоха (до 3500 года до н.э.) 5
БЕЗОБРАЗНОЕ, КОМИЧНОЕ, НЕПРИСТОЙНОЕ
Главная Страница