Методичні вказівки до теми

Вибірковим спостереженням називається таке спостереження, при якому вся сукупність одиниць характеризується за деякою їх частиною, відібраною у випадковому порядку.

Загальну сукупність однорідних об'єктів у статистиці називають генеральною сукупністю.Відібрана для дослідження частина генеральної сукупності має назву вибірки або вибіркової сукупності.

Стандартна похибка вибірки μ є середнім квадратичним відхиленням вибіркових оцінок від значень параметра генеральної сукупності:

при повторному відборі ,

при безповторному , де σ2 – вибіркова дисперсія; n та N – відповідно обсяг вибіркової та генеральної сукупностей.

Граничні похибки вибірки розраховуються за формулами:

І. Збір скарг і анамнестичних даних у пацієнта.
Общее название для всех областей БДСМ.
Сочетания пищи для кишечника
Блоки і поліспасти
О великих оледенениях, слоистой глине и космическом пути Солнца
РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Выручка от приватизации лесопромышленных предприятий не превысила двух процентов их реальной стоимости.
Економічна суть і призначення страхування. Функції страхування.
Інтегральний показник якості транспортного виробництва
Тема: Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику
Вопрос 8 Критерии выбора каналов распределения
Види норм, їхня класифікація
Тема 14. Оценка адекватности питания по меню-раскладке. Медицинский контроль за обеспечением организма витаминами
Функціональний склад ПК. Основні пристрої ПК та їх характеристика
Ідея «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше.
Флуктуации числа молекул в объеме.
English as a teaching language
Залог. Понятия, виды, основания возникновения/прекращение залоговых правоотношений.
Экологические стратегии популяций. Приспособления особей в популяции в конечном счете направлены на повышение вероятности выживания и оставление потомства
Потери энергии в диэлектриках.
Лекция III РЕАЛЬНОСТЬ НЕВИДИМОГО
Выбор пускозащитной аппаратуры электродвигателей
Соціальна та економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій
Главная Страница