Спільні і відмінні ознаки ПР і реклами

Спільні ознаки ПР і реклами Особливості ПР і журналістики
ПР Реклама
1. Створення і поширення інформації. 2. Використання інформації як засобу досягнення мети. 3. Спрямованість на кінцевий результат. 4. Використання преси для поширення інформації. 1. Переконування журналістів у тому, що інформація клієнта заслуговує на опублікування. 2. Врахування інтересів усіх верств суспільства. 3. Прагнення до взаєморозуміння на основі етичних норм суспільства. 4. Передбачення діалогу сторін. 5. Визнання відпо­відальності за свої дії і програми. 6. Орієнтація на контакт із широкою аудиторією 1. Використання оплачуваного часу (місця) для передавання інформації. 2. Спрямованість на просування товару (послуг). 3. Ігнорування особливостей запитів і стану конкретних аудиторій. 4. Відсутність діалогу із споживачем. 5. Відсутність відповідальності за якість рекламо­ваного об’єкта. 6. Спрямованість на споживача

Разом з тим, паблік рілейшнз тісно пов'язаний з маркетингом. У західних країнах підкреслюється, що паблік рілейшнз є п'ятим елементом «р» («Пі») маркетингового комплексу, поряд з «product» (продукт), «price» (ціна), «promotion» (просування), «place» (місце). Однак паблік рілейшнз відрізняється від «просування» тим, що просуває в громадську свідомість не стільки продукт, скільки саме підприємство. Просування продукту (товару, послуги) здійснюється головним чином із споживачами, паблік рілейшнз же - з широкою громадськістю. Дуже важливе і актуальне коло питань ПР зосереджене навколо забезпечення іміджу організації, персонально її керівників і співробітників, а також піднесення іміджу, його стабілізації і вживання термінових заходів у випадку його зниження.

Розвиток технічних можливостей поширення інфор­мації (Інтернет, електронна пошта, мобільні телефони тощо) зумовив виникнення інформаційно-комунікацій­них технологій (ІКТ) — сукупності методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих в цілісну систему з метою збору, оброблення, збереження та використання інформації в інтересах її поширювачів і користувачів. Це, у свою чергу, створило передумови для формування інформаційного сус­пільства, в якому сфера послуг має пріоритетний розви­ток і переважає над обсягом промислової та сільськогоспо­дарської продукції. Особливістю інформаційного сус­пільства є постійне розгалуження глобальної комуніка­ції, що значною мірою впливає на всі сторони його життя.Поширення інформації, обмін нею особливо важливі для становлення демократичних інститутів, що є одним із основних напрямів ПР-діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології широко використовують у ПР, адже ринкові відносини пов’язані з активним пошуком партнерів, інвесторів, покупців, резервів підвищення ефективності виробництва, можливостей збуту, що без налагодженого циркулювання інформації неможливо.

Актуальність роботи з інформацією посилюється зі здійсненням курсу на інноваційний розвиток економі­ки. Інформація необхідна в комунікаційному забезпе­ченні менеджменту, маркетингової діяльності (вивчен­ня ринку, попиту).

Якщо преса і реклама можуть здеформувати уявлен­ня про суспільні процеси, то ІКТ не залежать від свого «власника», його «партійності». Більше того, вони часто не беруть до уваги запити й особливості аудиторії, інди­ферентні до неї. Однак побудований на основі високих технологій Інтернет дає змогу створювати наближені за своїми характеристиками до преси інформаційні ресур­си і також зазнає політичної заангажованості. Тому його вже зараховують до засобів масової інформації, хоча законодавчо це ще не визнано. Проте й ІКТ мають своє­рідні особливості, які розмежовують їх з ПР (табл. 1.3).

Таблиця 1.3.

Упражнения на «рождение звука»
Відображення доменних імен на IP-адреси
Каковы первоначальные настройки респиратора при ОДН? Какие задачи решаются с помощью этих настроек?
Варіант 1.
Захисні бар'єри і види цивільного захисту
Условные обозначения, используемые в работе
Недействительность сделки, связанная с дееспособностью граждан
НЕОГУМАНІЗМ. В. ГУМБОЛЬДТ ТА ЙОГО ОСВІТНІ ПРОЕКТИ
DAS PLUSQUAMPERFEKT
Staatlicher Aufbau der Bundesrepublik Deutschland.
Природные различия Оренбургской области.
Кредитная система: структура и понятие
Кроме белой кожи, какие ещё расовые признаки имеют европеоиды?
Расчет пароводяного подогревателя сырой воды (2).
Внутренняя мотивация участников проекта как основа формирования команды.
Рішення Суду Європейських Співтовариств
Семінарське заняття 4.
Програма навчальної дисципліни
ОПИТУВАЛЬНИК АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
В чем заключались основные черты Римской империи?
Риби хрящові
Статистичні ряди розподілу.
Характеристика окремих видів страхування життя
Главная Страница