Спільні і відмінні ознаки ПР і реклами

Спільні ознаки ПР і реклами Особливості ПР і журналістики
ПР Реклама
1. Створення і поширення інформації. 2. Використання інформації як засобу досягнення мети. 3. Спрямованість на кінцевий результат. 4. Використання преси для поширення інформації. 1. Переконування журналістів у тому, що інформація клієнта заслуговує на опублікування. 2. Врахування інтересів усіх верств суспільства. 3. Прагнення до взаєморозуміння на основі етичних норм суспільства. 4. Передбачення діалогу сторін. 5. Визнання відпо­відальності за свої дії і програми. 6. Орієнтація на контакт із широкою аудиторією 1. Використання оплачуваного часу (місця) для передавання інформації. 2. Спрямованість на просування товару (послуг). 3. Ігнорування особливостей запитів і стану конкретних аудиторій. 4. Відсутність діалогу із споживачем. 5. Відсутність відповідальності за якість рекламо­ваного об’єкта. 6. Спрямованість на споживача

Разом з тим, паблік рілейшнз тісно пов'язаний з маркетингом. У західних країнах підкреслюється, що паблік рілейшнз є п'ятим елементом «р» («Пі») маркетингового комплексу, поряд з «product» (продукт), «price» (ціна), «promotion» (просування), «place» (місце). Однак паблік рілейшнз відрізняється від «просування» тим, що просуває в громадську свідомість не стільки продукт, скільки саме підприємство. Просування продукту (товару, послуги) здійснюється головним чином із споживачами, паблік рілейшнз же - з широкою громадськістю. Дуже важливе і актуальне коло питань ПР зосереджене навколо забезпечення іміджу організації, персонально її керівників і співробітників, а також піднесення іміджу, його стабілізації і вживання термінових заходів у випадку його зниження.

Розвиток технічних можливостей поширення інфор­мації (Інтернет, електронна пошта, мобільні телефони тощо) зумовив виникнення інформаційно-комунікацій­них технологій (ІКТ) — сукупності методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих в цілісну систему з метою збору, оброблення, збереження та використання інформації в інтересах її поширювачів і користувачів. Це, у свою чергу, створило передумови для формування інформаційного сус­пільства, в якому сфера послуг має пріоритетний розви­ток і переважає над обсягом промислової та сільськогоспо­дарської продукції. Особливістю інформаційного сус­пільства є постійне розгалуження глобальної комуніка­ції, що значною мірою впливає на всі сторони його життя.Поширення інформації, обмін нею особливо важливі для становлення демократичних інститутів, що є одним із основних напрямів ПР-діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології широко використовують у ПР, адже ринкові відносини пов’язані з активним пошуком партнерів, інвесторів, покупців, резервів підвищення ефективності виробництва, можливостей збуту, що без налагодженого циркулювання інформації неможливо.

Актуальність роботи з інформацією посилюється зі здійсненням курсу на інноваційний розвиток економі­ки. Інформація необхідна в комунікаційному забезпе­ченні менеджменту, маркетингової діяльності (вивчен­ня ринку, попиту).

Якщо преса і реклама можуть здеформувати уявлен­ня про суспільні процеси, то ІКТ не залежать від свого «власника», його «партійності». Більше того, вони часто не беруть до уваги запити й особливості аудиторії, інди­ферентні до неї. Однак побудований на основі високих технологій Інтернет дає змогу створювати наближені за своїми характеристиками до преси інформаційні ресур­си і також зазнає політичної заангажованості. Тому його вже зараховують до засобів масової інформації, хоча законодавчо це ще не визнано. Проте й ІКТ мають своє­рідні особливості, які розмежовують їх з ПР (табл. 1.3).

Таблиця 1.3.

gigabit.underref.ru referatwwx.nugaspb.ru tgn.deutsch-service.ru refaook.ostref.ru Главная Страница