В.В. Морозов

Створення інфраструктур геоінформаційних та геопросторових даних будь – якого рівня ґрунтується на загальних основних складових, принципах і методах реалізації. До таких належать: інституційні основи, базові набори геопросторових даних, бази метаданих та механізми обміну даними, стандарти на геопросторові дані, метадані та геоінформаційні сервіси, технологічні засоби інформаційно – комунікаційного середовища створення, оброблення та використання геопросторових даних [1].

Потреба в базах даних виникає на тому етапі досліджень, коли виділяються групи даних, які повинні зберігатись й об’єм інформації стає достатньо великим.

У першу чергу сюди можна віднести галузь “Гідромеліорацію”, де бази даних є основою для оптимізації еколого – меліоративних заходів при управлінні водними і земельними ресурсами.

Форма звітності щодо вивчення і закріплення матеріалу лабораторно – практичного циклу дисципліни "Бази даних ГІС" складається з титульного листа, змісту, роздрукованих кінцевих результатів досліджень, відповідей на контрольні питання, виконаних лабораторних та практичних робіт, списка літератури та додатків.

Лабораторні та практичні заняття проводяться в комп'ютерних класах з застосуванням операційних систем MS Windows 2000, базових ГІС ArcGIS 9, ArcView 3.2, ArcMap, системи управління базами даних (СУБД) Microsoft Access, статистичного пакету Statistica (остані версії).

Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни

Магістр повинен:

знати:

- сучасні підходи до створення баз даних ГІС;

- сучасне програмне забезпечення для створення та роботи з базами даних;

вміти:

- створювати бази даних для побудови моделей в середовищі гідромеліоративної науки і практики;

- маніпулювати даними та аналізувати просторові бази даних, застосовувати їх для прийняття оптимальних управлінських рішень.


Розподіл навчального навантаження з дисципліни “Бази даних ГІС“

для магістрів спеціальності 8.092602 "Гідромеліорація" спеціалізація “ГІС і технологіїв управлінні водними і земельними ресурсами” в 20___-20___ н.р.

Модулі Навантаження, години Аудиторне навантаження Самостійна робота Форма контролю Тижні
Залікові кредити Загальне Лекції Лабораторні Практичні
Модуль 1 36/1,0 Тести
Модуль 2 36/1,0 Тести
Всього 72/2,0 Тестовий іспит


Лабораторна РОБОТА № 1

Продуманная Расстановка Мебели в Кабинете
Системный подход. Основные принципы системного подхода
VІ Середня хронологічна
Политические партии в Российской Федерации: понятие, конституционно-правовые основы, права, обязанности, ответственность, порядок создания, регистрации, ликвидации.
Які особливості договору факторингу?
Продовження додатку 5
Комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС)
Оценочные средства выпускной квалификационной
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОЙ ЧАСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
Тема 2.5. Составление терапевтических метафор
Вікові характеристики суб’єктів навчальної діяльності
Сущность техники и основные этапы ее развития
By that time, by two o'clock, by Sunday, by the end of the year/month, a
Державне казначейство України
Стаття 9. Страхова сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза
Статья 306. Заведомо ложный донос
Секретарь – к.э.н., доцент И.Е.Исаева
Жить — единственное предназначение жизни
Структура біологічних мембран цитоплазми. Основні біологічні мембрани цитоплазми.
Мифологическая коммуникация.
Показники використання устаткування.
Фізіологія рецепторів
INQUIRY AT THE MINISTRY OF MAGIC
Главная Страница