Створення акціонерного товариства

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.

Необхідні документи від засновників фізичних осіб:

- копії паспортів засновників;

- копії ідентифікаційних номерів засновників;

- копії паспортів директора і бухгалтера;

- копії ідентифікаційних номерів директора і бухгалтера.

Необхідні документи від засновників юридичних осіб:

- копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально;

- копія статутних документів (копія Статуту, протоколу);

- копія довідки статистики;

- виписка з реєстру про реєстрацію компанії засновника за кордоном, перекладена українською мовою і апостилізована (у разі, коли засновником виступає нерезидент).

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1. Прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5. Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6. Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;7. Оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

8. Затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження Статуту товариства, а також прийняття інших рішень, а саме:

- про заснування товариства;

- про затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

- про затвердження Статуту товариства;

- про утворення органів товариства (Правління, Наглядова рада, Ревізійна комісія);

- про уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

- про обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

- про вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

9. Реєстрація товариства та його Статуту в органах державної реєстрації.

Припинення акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у

порядку, передбаченому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

afterreferat.underref.ru referatrer.nugaspb.ru referatvev.nugaspb.ru referatrvh.nugaspb.ru Главная Страница