Тема 4. Патентне право України

тету, якщо він заявляється. Відомості, що стали загальнодоступни-
ми після дати подання заявки, до уваги не беруться, навіть якщо б
з їх появою запропоноване рішення стало очевидним.

Для того щоб бути патентоспроможним, винахід не повинен яв-
ним для фахівця чином випливати з рівня техніки, тобто бути оче-
видним. Очевидне - значить таке, що само собою розуміється або
логічно випливає з рівня техніки, а також не припускає використан-
ня винахідницького таланту, який би виходив за межі середнього
рівня фахівця у певній галузі техніки. Очевидним є і те, що не потре-
бують проявів знання та вміння, які перевищують здібності фахівця
у певній галузі.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок про те, що
не відповідають критерію винахідницького рівня такі рішення, як:

■ доповнення відомого рішення яким-небудь відомим елемен-
том або дією, що приєднуються до нього за відомими прави-
лами, для досягнення результату, стосовно до якого встанов-
лений вплив саме таких доповнень;

■ виключення якого-небудь елемента або дії рішення з одно-
часним виключенням функції, що обумовлена наявністю цьо-
го елемента чи дії рішення, і за умови досягнення при цьому
звичайного для такого виключення результату (спрощення,
зменшення маси, габаритів, матеріалоємності тощо);

■ збільшення кількості однотипних елементів або дій рішення
для посилення результату, обумовленого наявністю в рішенні
саме таких елементів чи дій.

Третім критерієм патентоспроможності винаходу є його промис-
лова придатність. Згідно із п. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» винахід визнається промисло-
во придатним, якщо він може бути використаний у промисловості
або в іншій сфері діяльності. Основна роль даного критерію полягає
в перевірці можливості реалізації рішення у вигляді конкретного
матеріального засобу, а також у з'ясуванні того, чи справді за до-
помогою цього винаходу досягається декларований заявником ре-
зультат.


Тема 4. Патентне право України

one.radioritual.ru refapch.ostref.ru refansm.ostref.ru konspekt.underref.ru Главная Страница