Тема 4. Патентне право України

тету, якщо він заявляється. Відомості, що стали загальнодоступни-
ми після дати подання заявки, до уваги не беруться, навіть якщо б
з їх появою запропоноване рішення стало очевидним.

Для того щоб бути патентоспроможним, винахід не повинен яв-
ним для фахівця чином випливати з рівня техніки, тобто бути оче-
видним. Очевидне - значить таке, що само собою розуміється або
логічно випливає з рівня техніки, а також не припускає використан-
ня винахідницького таланту, який би виходив за межі середнього
рівня фахівця у певній галузі техніки. Очевидним є і те, що не потре-
бують проявів знання та вміння, які перевищують здібності фахівця
у певній галузі.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок про те, що
не відповідають критерію винахідницького рівня такі рішення, як:

■ доповнення відомого рішення яким-небудь відомим елемен-
том або дією, що приєднуються до нього за відомими прави-
лами, для досягнення результату, стосовно до якого встанов-
лений вплив саме таких доповнень;

■ виключення якого-небудь елемента або дії рішення з одно-
часним виключенням функції, що обумовлена наявністю цьо-
го елемента чи дії рішення, і за умови досягнення при цьому
звичайного для такого виключення результату (спрощення,
зменшення маси, габаритів, матеріалоємності тощо);

■ збільшення кількості однотипних елементів або дій рішення
для посилення результату, обумовленого наявністю в рішенні
саме таких елементів чи дій.

Третім критерієм патентоспроможності винаходу є його промис-
лова придатність. Згідно із п. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» винахід визнається промисло-
во придатним, якщо він може бути використаний у промисловості
або в іншій сфері діяльності. Основна роль даного критерію полягає
в перевірці можливості реалізації рішення у вигляді конкретного
матеріального засобу, а також у з'ясуванні того, чи справді за до-
помогою цього винаходу досягається декларований заявником ре-
зультат.


Тема 4. Патентне право України

Модель поточного контролю результатів рекламної діяльності підриємства.
Выделите ТЭ, общие для данного гнезда слов. Укажите значения терминов.
ЛЕЧЕНИЕ БЕЛКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
СЛОВО НА ПАССИИ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ
Психологическая характеристика стадии профессиональной адаптации.
Значення нервової системи в життєдіяльності людини
Самостоятельное размещение для участников Финала не допускается. I Международный конкурс – фестиваль «New stars»
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
Recording 1
Тема 11.Соціально-правові технології попередження конфліктів
Глава 2. Засади кримінального провадження
The reality
Описание схемы автоматической установки пенного пожаротушения (АУПП)
ЯБЛОЧНЫЙ ТОРТ С КРЕМОМ КЕШЬЮ
Територіальних структур
РЕБЕНОК В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
Положение Церкви при последующих императорах
Методики исследования внимания
Створення графічних об'єктів в документі
БЛЮДА ИЗ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ,
Помощь лицу при вставании из положения лежа
Психологическая характеристика раннего возраста
Производственная мощность предприятия, и факторы ее определяющие.
Главная Страница