Перестановка елементів масиву

Розв’язання одержати у виглядi масиву.

1. У одновимiрному масивi цiлих чисел елементи переставити таким чином, щоб спочатку були розташованi вiд’ємнi елементи, потiм усi iншi – в порядку їх розташування у початковому масивi.

2. Дiйснi вектори та перетворити за правилом: бiльшу з компонент та вважати новим значенням , меншу – вважати новим значенням .

3. Заданий цiлочисельний масив . Одержати новий масив В, який складався б з додатних елементiв масиву А.

4. Перетворити послiдовнiсть дiйсних чисел за правилом: бiльшу з компонент та ( i = 1, 2, ..., 10) вважати новим значенням , меншу – вважати новим значенням .

5. Дiйснi вектори та перетворити за правилом: якщо та

вiд’ємнi, то кожну компоненту збiльшити на 0,5 ; якщо вiд’ємна одна з компонент, то

вiд’ємне число замiнити його квадратом; якщо обидвi компоненти невiд’ємнi, то кожну з них замiнити середнiм арифметичним початкових значень.

6. Заданi дiйснi числа . Одержати .

7. Заданi дiйснi числа . Одержати .

8. Заданi дiйснi числа . Одержати .

9. Заданi дiйснi числа . Одержати .

10. Заданi дiйснi числа . Одержати .

11. Заданi дiйснi числа . Одержати .

12. Заданi дiйснi числа . Одержати .

13. Заданi дiйснi числа . Одержати .

14. Заданi дiйснi числа . Одержати .

15. Заданi дiйснi числа . Одержати .

16. Заданi дiйснi числа . Одержати .

17. Заданий цiлочисельний вектор . Здiйснити циклiчне змiщення компонент цього вектора улiво на одну позицiю таким чином, щоб одержати вектор , та визначити суму компонент вектора X.

18. Здiйснити циклiчне змiщення компонент вектора на l позицiй улiво таким чином, щоб перетворений вектор мав такий вигляд: .

19. Вилучити k - ий елемент масиву A, який складається з N елементiв.

20. Вилучити три елементи масиву X, який складається з N елементiв, починаючи з

k - того.

21. Включити дiйсну змiнну Z у k - ту позицiю заданого масиву X, який складається з N елементiв.

22. Включити змiнну А у третю позицiю масиву , а змiнну В – у сьому позицiю.

23. Дiйсний вектор перетворити у вектор таким чином, щоб кожна компонента вектора В складалася б з середнього арифметичного чергової трiйки компонент вектора А.24. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найменший та перший елемент.

25. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найбiльший та останнiй елементи.

26. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найбiльший та найменший елементи.

27. Заданi дiйснi числа . Одержати “сгладженi” значення , замiнивши в початковiй послiдовностi усi члени, крiм першого та останнього, за формулою: Вважається, що пiсля визначення нового члена його значення використовується для обчислення наступного значення нового члена.

28. Заданi дiйснi числа . Одержати “сгладженi” значення , замiнивши у початковiй послiдовностi усi члени, крiм першого та останнього, за формулою: Вважати, що при “згладженнi” використовуються тiльки старi значення членiв.

29. Заданий цiлочисельний вектор . Одержати вектор , у якому дорiвнюється кiлькостi елементiв вектора А, якi мiстяться злiва вiд i бiльшi нiж .

30. Обчислити коефiцiєнти k – ї похiдної полiному .


Смислові задачі

1. Скласти таблицю множення для числа 12.

2. Одержати таблицю температур за Цельсм вд 0 до 100 градусв та х екввалентв за шкалою Форенгейта, використовуючи для цього формулу

.

3. Скласти таблицю вартост порцй сиру вагою 50, 100, 150, ... , 1000 г.

4. Втрата кнетично енерг при непружному удар двох тл, одне з яких було у стан спокою, обчислються за формулою

,

де - швидкість тіла, що рухалось, до удару;

- маса тіла, що рухалось;

- маса тіла, що було у стані спокою.

З кроком побудувати залежність втрати кінетичної енергії від швидкості тіла, яке рухалось, змінюючи швидкість тіла до удару від до .

5. Лінією електропередачі постійного струму у навантаження передається електрична енергія потужністю,

де - напруга на початку лн;

- опр навантаження;

- опр лн.

Розрахувати графк залежност , змнюючи вд 0 до 10 з кроком .

6. Концентраця хлорного вапна у басейн, обм якого м , склада 10 гл. Через одну трубу вливають чисту воду з обмною швидкстю м год., через другу трубу

з такою ж швидкстю вода виливаться. За умови деального перемшування концентраця хлорного вапна змнються за законом , де - час; - початкова концентраця. Видрукувати таблицю змни концентрац хлорного вапна для нтервалу часу вд 0 до 5 годин з кроком 0,5 години. Задачу розвязати для = 150 м год., = 10000 л, = 10 гл.

7. Біля стіни похило стоїть драбина довжиною X. Нижній кінець її розташований на відстані Y від стіни. Визначити значення кута між драбиною та підлогою для значень X = 4,5 м та Y, що змінюється від 2 до 3 м з кроком 0,2 м.

8. Густина повтря залежить вд висоти змнються за законом . Вважаючи, що = 1,29 кг/м , = 1,25 х10 т/м, видрукувати таблицю залежност густини вд висоти для значень вд 0 до 1000 м з кроком 100 м.

9. Видрукувати таблицю переводу вдстан у дюймах в сантиметри ( 1 дюйм = 2,54 см) для значень вд 1 до 10 дюймв з кроком 1.

10. Видрукувати таблицю вдповдност мж вагою у фунтах та вагою у клограмах для значень вд 1 до 10 фунтв з кроком 1 фунт (1 фунт = 400 г).

11. Розрахувати силу взамод заряду та пробного , який вноситься у поле, що створються зарядом . Вдстань мж зарядами змнються вд 1 до 10 з кроком 1.

12. З кроком розрахувати та побудувати криву моментв

для балки довжиною , затиснутою одним кнцем, навантаженою рвномрно

розподленим навантаженням та силою , що прикладена до вiльного кiнця балки. Задачу розвязати для значень: = 4 м; = 0,2 м; = 4 т; = 0,5 т/м.

13. Розрахувати ослаблення iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання зi збiльшенням товщини шару матерiалу з величини до значення з кроком . Як вiдомо, iнтенсивнiсть випромiнювання змiнються за експоненцiальним законом

,

де - початкова iнтенсивнiсть випромiнювання;

- коефiцiнт поглинання;

- товщина шару матерiалу.

14. Обчислити iтенсивнiсть розсiяного гамма - випромiнювання

,

якщо кут падiння первинного випромiнювання змiнються у межах вiд 10 до

170 з кроком 10 . - сталi величини.

- iнтенсивнiсть джерела випромiнювання;

- лiнiйний коефiцiнт ослаблення випромiнювання;

d - товщина поглинача.

= 10 м/с ; = 0,6 см ; = 3,5 см.

15. Кiмната освiтлються лампою, яка розмiщена на вiдстанi H вiд поверхнi стола. Вважаючи лампу точечним джерелом з силою свiтла I, визначити освiтленiсть поверхнi стола на вiдстанi l = 10, 20, ... , 200 см вiд точки проекцi лампи на стiл.


r h

l

16. Визначити та видрукувати коефіцієнти полінома

де , якщо h 0.

17. При розрахунках електромагнiтно системи реле криву намагнiчування апроксимують вiдрiзками прямо B = H при та B = 0,5 H + 3 при . Видрукувати таблицю значень магнiтно iндукцi B, якщо напруженiсть поля змiнються вiд 0 до M з кроком H.

18. цiле число M. Обчислити значення функцi для x = 1; 1,1; 1,2; 1,3; ... ; 1 + 0,1M.

19. Видрукувати таблицю значень функцiй для цiлих чисел x [1,25].

20. Обчислити значення квадратiв парних чисел натурального ряду вiд K до M.

21. Обчислити значення функцi для 20 непарних чисел натурального ряду, починаючи з 15.

22. Обчислити значення функцi для 15 парних чисел натурального ряду, починаючи з 20.

23. Розпочавши тренування, спортсмен у перший день пробiг 10 км. Кожного наступного дня вiн збiльшував денну норму на 10% вiд норми попереднього дня. Через скiльки днiв спортсмен буде пробiгати понад 20 км у день?

24. Одноклiтинна амеба кожнi три години дiлиться на двi клiтини. Визначити скiльки клiтин буде через 3, 6, 9, 12, ... , 24 години.

25. Розвязати методом Ейлера диференцiйне рiвняння . Обчислення здiйснювати за формулами , (i = 0, 1, 2, ... , k - 1) вiд = 0 до з кроком iнтегрування при = 0.

26. Обчислити таблицю значень функцi для значень з кроком, що змiнються за законом ( i = 1, 2, ... ), де .

27. Обчислити таблицю значень функцi для N значень x, що змiнюються за законом

28. два дiйсних числа A та B (A B). Визначити цiлi числа, що знаходяться усерединi iнтервалу (A,B).

29. Визначити усi дiльники натурального числа N.

30. натуральнi числа M та K . Вивести усi числа, що кратнi пяти, з iнтервалу

(M, K).

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Самая главная работа на свете
Задача 1
Показники ефективності праці
Антизакручивающийся механизм
Иметь представление об основных достижениях в области сестринского дела.
ТЕМА 2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Рекомендуется и какое расстояние между ними назначается?
Imagine that you are a vice-president of the bank. Think, please, what can you do with money and describe the situation of using money. Use the scheme.
Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник
Исследование певческого диапазона голоса (для детей с достаточно развитым музыкальным слухом)
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Вся деятельность нервной системы имеет рефлекторный характер, т.е
ФУНКЦИЯ ЛАПЛАСА
Термінологічний словник
Інструментальні засоби розробки і підтримки корпоративної інформаційної системи
Діаграма стану залізо - вуглець
Nette, brute, annuelle ou mensuelle?
Расчет линейного сопротивления трения
Перитонит. Этиология, классификация, патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
Предлоги. Приставки. Ударение
Новый подход к оценке стоимости биотических компонентов экосистем
Часть 6. Макроэкономические проблемы инфляции, экономических циклов и безработицы.
Главная Страница