Перестановка елементів масиву

Розв’язання одержати у виглядi масиву.

1. У одновимiрному масивi цiлих чисел елементи переставити таким чином, щоб спочатку були розташованi вiд’ємнi елементи, потiм усi iншi – в порядку їх розташування у початковому масивi.

2. Дiйснi вектори та перетворити за правилом: бiльшу з компонент та вважати новим значенням , меншу – вважати новим значенням .

3. Заданий цiлочисельний масив . Одержати новий масив В, який складався б з додатних елементiв масиву А.

4. Перетворити послiдовнiсть дiйсних чисел за правилом: бiльшу з компонент та ( i = 1, 2, ..., 10) вважати новим значенням , меншу – вважати новим значенням .

5. Дiйснi вектори та перетворити за правилом: якщо та

вiд’ємнi, то кожну компоненту збiльшити на 0,5 ; якщо вiд’ємна одна з компонент, то

вiд’ємне число замiнити його квадратом; якщо обидвi компоненти невiд’ємнi, то кожну з них замiнити середнiм арифметичним початкових значень.

6. Заданi дiйснi числа . Одержати .

7. Заданi дiйснi числа . Одержати .

8. Заданi дiйснi числа . Одержати .

9. Заданi дiйснi числа . Одержати .

10. Заданi дiйснi числа . Одержати .

11. Заданi дiйснi числа . Одержати .

12. Заданi дiйснi числа . Одержати .

13. Заданi дiйснi числа . Одержати .

14. Заданi дiйснi числа . Одержати .

15. Заданi дiйснi числа . Одержати .

16. Заданi дiйснi числа . Одержати .

17. Заданий цiлочисельний вектор . Здiйснити циклiчне змiщення компонент цього вектора улiво на одну позицiю таким чином, щоб одержати вектор , та визначити суму компонент вектора X.

18. Здiйснити циклiчне змiщення компонент вектора на l позицiй улiво таким чином, щоб перетворений вектор мав такий вигляд: .

19. Вилучити k - ий елемент масиву A, який складається з N елементiв.

20. Вилучити три елементи масиву X, який складається з N елементiв, починаючи з

k - того.

21. Включити дiйсну змiнну Z у k - ту позицiю заданого масиву X, який складається з N елементiв.

22. Включити змiнну А у третю позицiю масиву , а змiнну В – у сьому позицiю.

23. Дiйсний вектор перетворити у вектор таким чином, щоб кожна компонента вектора В складалася б з середнього арифметичного чергової трiйки компонент вектора А.24. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найменший та перший елемент.

25. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найбiльший та останнiй елементи.

26. У одновимiрному масивi помiняти мiсцями найбiльший та найменший елементи.

27. Заданi дiйснi числа . Одержати “сгладженi” значення , замiнивши в початковiй послiдовностi усi члени, крiм першого та останнього, за формулою: Вважається, що пiсля визначення нового члена його значення використовується для обчислення наступного значення нового члена.

28. Заданi дiйснi числа . Одержати “сгладженi” значення , замiнивши у початковiй послiдовностi усi члени, крiм першого та останнього, за формулою: Вважати, що при “згладженнi” використовуються тiльки старi значення членiв.

29. Заданий цiлочисельний вектор . Одержати вектор , у якому дорiвнюється кiлькостi елементiв вектора А, якi мiстяться злiва вiд i бiльшi нiж .

30. Обчислити коефiцiєнти k – ї похiдної полiному .


Смислові задачі

1. Скласти таблицю множення для числа 12.

2. Одержати таблицю температур за Цельсм вд 0 до 100 градусв та х екввалентв за шкалою Форенгейта, використовуючи для цього формулу

.

3. Скласти таблицю вартост порцй сиру вагою 50, 100, 150, ... , 1000 г.

4. Втрата кнетично енерг при непружному удар двох тл, одне з яких було у стан спокою, обчислються за формулою

,

де - швидкість тіла, що рухалось, до удару;

- маса тіла, що рухалось;

- маса тіла, що було у стані спокою.

З кроком побудувати залежність втрати кінетичної енергії від швидкості тіла, яке рухалось, змінюючи швидкість тіла до удару від до .

5. Лінією електропередачі постійного струму у навантаження передається електрична енергія потужністю,

де - напруга на початку лн;

- опр навантаження;

- опр лн.

Розрахувати графк залежност , змнюючи вд 0 до 10 з кроком .

6. Концентраця хлорного вапна у басейн, обм якого м , склада 10 гл. Через одну трубу вливають чисту воду з обмною швидкстю м год., через другу трубу

з такою ж швидкстю вода виливаться. За умови деального перемшування концентраця хлорного вапна змнються за законом , де - час; - початкова концентраця. Видрукувати таблицю змни концентрац хлорного вапна для нтервалу часу вд 0 до 5 годин з кроком 0,5 години. Задачу розвязати для = 150 м год., = 10000 л, = 10 гл.

7. Біля стіни похило стоїть драбина довжиною X. Нижній кінець її розташований на відстані Y від стіни. Визначити значення кута між драбиною та підлогою для значень X = 4,5 м та Y, що змінюється від 2 до 3 м з кроком 0,2 м.

8. Густина повтря залежить вд висоти змнються за законом . Вважаючи, що = 1,29 кг/м , = 1,25 х10 т/м, видрукувати таблицю залежност густини вд висоти для значень вд 0 до 1000 м з кроком 100 м.

9. Видрукувати таблицю переводу вдстан у дюймах в сантиметри ( 1 дюйм = 2,54 см) для значень вд 1 до 10 дюймв з кроком 1.

10. Видрукувати таблицю вдповдност мж вагою у фунтах та вагою у клограмах для значень вд 1 до 10 фунтв з кроком 1 фунт (1 фунт = 400 г).

11. Розрахувати силу взамод заряду та пробного , який вноситься у поле, що створються зарядом . Вдстань мж зарядами змнються вд 1 до 10 з кроком 1.

12. З кроком розрахувати та побудувати криву моментв

для балки довжиною , затиснутою одним кнцем, навантаженою рвномрно

розподленим навантаженням та силою , що прикладена до вiльного кiнця балки. Задачу розвязати для значень: = 4 м; = 0,2 м; = 4 т; = 0,5 т/м.

13. Розрахувати ослаблення iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання зi збiльшенням товщини шару матерiалу з величини до значення з кроком . Як вiдомо, iнтенсивнiсть випромiнювання змiнються за експоненцiальним законом

,

де - початкова iнтенсивнiсть випромiнювання;

- коефiцiнт поглинання;

- товщина шару матерiалу.

14. Обчислити iтенсивнiсть розсiяного гамма - випромiнювання

,

якщо кут падiння первинного випромiнювання змiнються у межах вiд 10 до

170 з кроком 10 . - сталi величини.

- iнтенсивнiсть джерела випромiнювання;

- лiнiйний коефiцiнт ослаблення випромiнювання;

d - товщина поглинача.

= 10 м/с ; = 0,6 см ; = 3,5 см.

15. Кiмната освiтлються лампою, яка розмiщена на вiдстанi H вiд поверхнi стола. Вважаючи лампу точечним джерелом з силою свiтла I, визначити освiтленiсть поверхнi стола на вiдстанi l = 10, 20, ... , 200 см вiд точки проекцi лампи на стiл.


r h

l

16. Визначити та видрукувати коефіцієнти полінома

де , якщо h 0.

17. При розрахунках електромагнiтно системи реле криву намагнiчування апроксимують вiдрiзками прямо B = H при та B = 0,5 H + 3 при . Видрукувати таблицю значень магнiтно iндукцi B, якщо напруженiсть поля змiнються вiд 0 до M з кроком H.

18. цiле число M. Обчислити значення функцi для x = 1; 1,1; 1,2; 1,3; ... ; 1 + 0,1M.

19. Видрукувати таблицю значень функцiй для цiлих чисел x [1,25].

20. Обчислити значення квадратiв парних чисел натурального ряду вiд K до M.

21. Обчислити значення функцi для 20 непарних чисел натурального ряду, починаючи з 15.

22. Обчислити значення функцi для 15 парних чисел натурального ряду, починаючи з 20.

23. Розпочавши тренування, спортсмен у перший день пробiг 10 км. Кожного наступного дня вiн збiльшував денну норму на 10% вiд норми попереднього дня. Через скiльки днiв спортсмен буде пробiгати понад 20 км у день?

24. Одноклiтинна амеба кожнi три години дiлиться на двi клiтини. Визначити скiльки клiтин буде через 3, 6, 9, 12, ... , 24 години.

25. Розвязати методом Ейлера диференцiйне рiвняння . Обчислення здiйснювати за формулами , (i = 0, 1, 2, ... , k - 1) вiд = 0 до з кроком iнтегрування при = 0.

26. Обчислити таблицю значень функцi для значень з кроком, що змiнються за законом ( i = 1, 2, ... ), де .

27. Обчислити таблицю значень функцi для N значень x, що змiнюються за законом

28. два дiйсних числа A та B (A B). Визначити цiлi числа, що знаходяться усерединi iнтервалу (A,B).

29. Визначити усi дiльники натурального числа N.

30. натуральнi числа M та K . Вивести усi числа, що кратнi пяти, з iнтервалу

(M, K).

hit.halmer.ru rfa.deutsch-service.ru country.unoreferat.ru referatxmf.nugaspb.ru Главная Страница