Түріндегі өрнек шексіз ... деп аталады 3 часть

3) 4)

$$3 пен 4

$1 мен 3

$1 мен 2

$3пен 2

$$$165 Берілген қатарлардың қайсысын Коши белгісі бойынша жинақтылыққа зерттеуге болады.

1) 2) 3) 4)

$$1 мен 4

$3 пен 4

$2мен 4

$1 мен 3

$$$166 функциясы берілген. Табу керек

$$

$

$

$

$$$167 Қатарды жинақтылыққа зерттеңіз

$$ шартты жинақты

$жинақты

$жинақсыз

$абсолют жинақты

$$$168 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$

$1

$

$0

$$$169 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$1

$0

$-1

$

$$$170 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$9

$

$ 3

$

$$$171 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$6

$

$1

$

$$$172 Табу керек D(z), егер

$$91

$81

$59

$31

$$$173 Есептеңіз

$$

$0,45

$

$

$$$174 Есептеңіз

$$92

$15

$49

$

$$$175 Теңдеуді шешіңіз

$$z=5

$z=2

$z=45

$z=10

$$$176 Есептеңіз =

$$1800

$1020

$100

$208

$$$177 Теңдеуді шешіңіз

$$x=7

$x=6

$x=5

$x=1

$$$178 Есептеңіз

$$168

$14

$48

$15

$$$179 Табу керек М(z), егер

$$16

$18

$15

$17

$$$180 Бірдей 5 карточкада П,Р,С,О,Т әріптері жазылған. Тізбектей алынған карточкалардан «СПОРТ» сөзі шығуының ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

$$$181 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі -0,6. Нысанаға екі мергеннің ең болмағанда біреуінің оқ тигізу ықтималдығын табыңыз.

$$0,88

$0,51

$0,15

$0,26

$$$182 Монета 3 рет лақтырылды. «цифр» жағының екі рет түсу ықтималдығын табыңыз .

$$0,375

$0,52

$0,24

$0,3

$$$183 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі 0,6. Нысанаға екі мергеннің тек біреуінің оқ тигізу ықтималдығын табыңыз.

$$0,46

$0,51

$0,15

$0,24

$$$184 Жәшікте 11 деталдың 3 жарамсыз. Таңдамай алынған 4 деталдың жарамды болу ықтималдығын табыңыз.$$

$

$

$

$$$185 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі 0,6. Нысанаға екі мергеннің екеуі де оқ тигізу ықтималдығын табыңыз

$$0,42

$0,51

$0,15

$0,26

$$$186 Арасында 8 қызы бар 17 студенттер тобында 7 билеті ұтысты болатын лотерея ойналды . Ұтысты билет алғандардың ішінде 4 қыз болу ықтималдығын табыңыз?

$$0,302

$0,56

$0,31

$0,42

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің темір болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$2/9

$0,5

$1/3

$1/5

$$$188 Табу керек М(z), егер

$$15

$18

$16

$17

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің мыс болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$1/15

$1/2

$2/3

$4/5

$$$ 190 қатары жинақты деп аталады егер ... шегі бар болса.

$$

$

$

$

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің алюминий болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$1/45

$2/9

$1/3

$1/15

$$$192 параболоидының бетіне нүктесінде жанама жазықтық теңдеуін жазыңыз.

$$

$

$

$

$$$193 Егер және - оң сандар қатарларының мүшелеріне кез келген n үшін .... теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақтылығынан қатарының жинақтылығы шығады.$$

$

$

$

$$$194 Егер екі оң сандар қатарының жалпы мүшелері үшін мұндағы ... тең емес ақырлы кез келген сан, теңдігі орындалса, онда екеуі де бірдей не жинақты, не жинақсыз болады

$$0

$1

$-1

$2

$$$195 Егер -оң сандар қатары үшін ... шегі бар болса, онда берілген қатар шарты орындалғанда жинақсыз болады.

$$

$

$

$

$$$196 Егер -оң сандар қатары үшін ... шегі бар болса, онда берілген қатар шарты орындалғанда жинақты болады.

$$

$

$

$

$$$197 Егер және - оң сандар қатарларының мүшелеріне кез келген n үшін .... теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақсыздығынан қатарының жинақсыз болуы шығады.

$$

$

$

$

$$$198 параболоидының бетінің нүктесіндегі нормаль теңдеуін жазыңыз.

$$

$

$

$

$$$199 z функциясының х бойынша өсімшесін z функциясының х бойынша дербес өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:

$$

$

$

$

$$$200 Келесі бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің: 1) 2) 3) 4) қайсысы сызықты?

$$2)

$1)

$3)

$4)

$$$201 Келесі теңдеулердің: 1) ; 2) ;

3) ; 4) қайсысы Бернулли теңдеуі болып табылады?

$$3)

$2)

$1)

$4)

$$$202 Келесі бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің 1) 2) ; 3) 4) қайсысы айнымалылары ажыратылатын теңдеу болып табылады?

$$1)

$2)

$3)

$4)

$$$203 функциясының градиенті қандай фомуламен анықталады ?

$$

$

$

$

$$$204 Жинақтылықтың Коши белгісін көрсет

$$ ,

$ ,

$

$ ,

$$$205 Жинақтылықтың Даламбер белгісін көрсет.

$$

$

$

$

$$$206 Қандай шарттар орындалғанда таңбасы ауыспалы қатар жинақты болады?

$$

$

$

$

$$$207 Бейес формуласын көрсет

$$

$

$

$

$$$208 Лапластың локальдық формуласын көрсет

$$

$

$

$

$$$209 Жәшіктегі 10 деталдың 3 жарамсыз. Таңдамай алынған 3 деталдың, 2 –і жарамсыз болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

$$$210 Лапластың интегральдық формуласын көрсет:

$$

$

$

$

$$$211 z функциясының у бойынша өсімшесін z функциясының у бойынша дербес өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:.

$$

$

$

$

$$$212 Жиілік гистограммасы деп … айтады.

$$ төбелері берілген нүктелерде болатын қисықты

$тікбұрыштардан тұратын баспалдақты фигураны

$таңдама мәндерінің арифметикалық ортасын

$зерттелетін объектілердің жиынтығын

$$$213 Комбинаторика элементтері, ол …

$$ теру, орналастыру, алмастыру

$математикалық үміт, дисперсия

$орта –квадраттық ауытқу

$полигон мен гистограмма

$$$214 Берілген жіктелу қай функцияның Маклорен қатарына жіктелуі болып табылады: ,

$$

$

$

$

$$$215 n–ретті дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз:

$$

$

$

$

$$$216 А, В, С оқиғалары толық топ құрайды. Және Р(А)=0,4; Р(C)=0,5. Табу керек: Р(B).

$$ 0,1

$0,7

$0,8

$1

$$$217 функциясының (0; 1) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$2

$1

$-1

$e

$$$218 функциясының (1; 1) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$4

$1

$-1

$2

$$$219 функциясының (1; 0) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$3

$-1

$2

$1

$$$220 функциясының (-1; 0) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$0

$-1

$2

$1

$$$221 Топтағы студенттер 7 пәнді оқиды. Дүйсенбі күнгі сабақ кестесін сол күні әртүрлі 4 пән болатындай етіп қанша әдіспен құруға болады ?

$$840

$780

$820

$910

$$$222 16 команда қатысатын футбол чемпионатында қанша матч ойнатылуы мүмкін, егер әрбір екі команда тек бір реттен ғана ойнаса?

$$120

$96

$132

$130

$$$223 Урнада 4 ақ , 7 қара шар бар. Таңдамай алынған екі шардың да ақ болу ықтималдығын табыңыз?

$$

$

$

$

$$$224 100 детальдың 5-еуі жарамсыз. Жарамсыз детальдардың кездесуінің салыстырмалы жиілігі қандай?

$$0,05

$0,5

$0,06

$0,6

$$$225 Урнада 10 қызыл, 5 көк, 15 ақ шар бар. Түсті шар алынуының ықтимлдығын табыңыз.

$$0,5

$0,55

$0,6

$0,65

$$$226. Шілде айының ашық күндер санының орта мәні 25тең. Шілденің алғашқы екі күні ашық болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

$$$227 Күннің жаңбырлы болу ықтималдығы 0,7тең . Күннің ашық болу ықтималдығын табыңыз.

$$ 0,3

$0,15

$0,2

$0,25

$$$228 z функциясының х пен у бойынша өсімшесін z функциясының толық өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:.

$$

$

$

$

$$$229 Қатардың үшінші мүшесін табыңыз:

$$

$

$

$

$$$230 Туындыны табыңыз, егер .

$$

$

$

$

$$$231 М( 1; 2 ) нүктесіндегі у бойынша дербес туындыны табыңыз, егер .

$$

$6

$2

$

$$$232 М(2;3) нүктесіндегі табыңыз, егер

$$

$

$5

$

$$$233 Урнада 4 ақ , 5 қызыл, 6 қара шар бар. Урнадан кездейсоқ алынған шар қызыл болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$1

$

$$$234 Сандық қатардың жалпы мүшесінің түрі:

tsh.deutsch-service.ru refaosz.ostref.ru referatqzt.nugaspb.ru referatued.nugaspb.ru Главная Страница