Механічне очищення газових викидів

Методи очищення промислових газових викидів

МЕТОДИ І АПАРАТИ ПО БОРОТЬБІ З ЗАБРУДНЕННЯМИ

ЛЕКЦІЯ 4

Заходи запобігання забрудненню атмосфери передбачають здійснення очищення промислових викидів, розроблення безвід­ходних технологій, а також технологій із закритими циклами ви­робництва. Безвідходна технологія - це застосування знань, ме­тодів і засобів для забезпечення раціонального використання при­родних ресурсів, енергії та непорушення природної (екологічної) рівноваги. Закриті цикли виробництва - це такі технологи, які передбачають забір певного обсягу повітря, води, використання його на технологічні потреби, очищення і повернення його знову на виробництво (без викидів у навколишнє середовище). Викиди виробництва з відкритими циклами необхідно піддавати старан­ному очищенню від механічних і хімічних включень.

З метою зменшення забруднення атмосферного повітря поро­хом та іншими шкідливими домішками на промислових підпри­ємствах потрібно організувати ефективне очищення відхідних га­зових викидів. Усі методи очищення можна умовно розподілити на чотири групи: механічні, фізико-хімічні, хімічні, біологічні, які включають наступні процеси:

- механічні: сухе пороховловлювання; мокре пороховловлювання;

- фізико-хімічні: адсорбція; абсорбція;

- хімічні: хемосорбція; спалювання; термічне окислення (піроліз);каталітичне окислення, відновлення, розкладання.

- біологічні: біофільтри, біоскрубери.

Велика кількість сучасних хіміко-технологічних процесів по­в'язана з розмеленням, подрібненням, транспортуванням сипучих матеріалів. При цьому, безумовно, частина матеріалів переходить в аерозольний стан, утворюючи порох, який технологічними і вен­тиляційними повітряними потоками викидається в атмосферу. В залежності від розмірів частинок завислої фази проводять таку класифікацію аерозолю: -дими 10 - 10"7м -тумани 10'7 - 10"5 м - пилюки більше 10 '5 м

На сьогоднішній день відомо декілька сотень конструкцій апаратів для очищення газових викидів від пилу, проте всі вони є варіантами апаратурного оформлення, де використовується неба­гато основних принципів осадження або затримка завислої фази.Природною рушійною силою процесу осадження є сила тя­жіння та дифузія. Проте цих сил часто буває недостатньо для очи­щення газів. Тоді для вловлення пороху широко застосовують інер­ційні сили, які виникають при різкій зміні напряму порохового по­току, а також сили електричної взаємодії попередньо заряжених частинок до осаджувального електроду. Знаходить застосування в пороховловлювачах процес коагуляції, в результаті якого прохо­дить агрегатування або злипання значної кількості частинок завис­лої фази з наступним осіданням.

У пороховловлювачах основний процес осадження часто су­проводжується побічними небажаними процесами, а саме: оса­джені частинки можуть захоплюватися газовим потоком і знову переходити у газову фазу, або утворені агрегати частинок налипа­ють на стінках апарату і т.д. Для уникнення цих негативних проце­сів, застосовують спеціальні заходи - змочують осаджувальні по­верхні, зменшують швидкість газу, збільшують електропровідність частинок і т. д.

Для тонкого очищення газів застосовують пористі перегород­ки. В цьому випадку застосовують інерційний, електричний або дифузійний механізм осадження частинок. Вибір механізму очи­щення залежить від розмірів завислих частин, швидкості газового потоку та інших факторів.

Сухі механічні пороховловлювачі

Залежно від природи сил, які використовують для розділен­ня завислої твердої фази від газової розрізняють такі конструкції сухих механічних пороховловлювачів: порохоосаджувальні ка­мери - розділення відбувається завдяки дії гравітаційної сили; інер­ційні пороховловлювачі - розділення відбувається завдяки дії сил інерції; циклони та ротаційні пороховловлювачі - розділення відбувається завдяки дії відцентрової сили; пористі фільтри, еле­ктрофільтри - розділення відбувається завдяки дії сили опору фільтрувальної перепонки чи електростатичного притягання різ­нойменних зарядів; апарати мокрого очищення газів.

Основною перевагою даних апаратів є простота конструкції. Разом із тим суттєвим недоліком цього виду апаратів є низька якість очищення. Тому їх застосовують в основному для першої ступені очищення газів, яка передує більш ефективній.

derref.underref.ru referatuhr.nugaspb.ru refalwp.ostref.ru vpn.deutsch-service.ru Главная Страница