Організація касової роботи в комерційних банках України

Законодавчі та нормативні акти

Тема 3. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Лекція3.

Питання до самоперевірки.

1. Які методи виділення області ви знаєте?

2. Які інструменти можна застосувати для виділення області?

3. Які ви знаєте комбінації клавіш для виділення області?

1. Організація касової роботи в комерційних банках України.

2. Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій.

3. Облік і контроль видаткових касових операцій.

4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами

5. Інкасація грошового виторгу інкасаторами банків, облік і контроль цих операцій.

6. Облік операцій з підкріплення банків готівкою

7. Ревізія каси, відображення в обліку результатів ревізії.

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388 (зі змінами).

2. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №69.

3. Інструкція про касові операції в банківських установах, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.

Специфіка здійснення комерційними банками операцій зрозрахунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти.

Касове обслуговування –це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних баків регламентується Національним банком України за його Інструкцією про касові операції в банківських установах, затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р.Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань.

Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів здійснюються через операційні каси банків,

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот.

Крім того, робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси.

Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операційного дня банку. Ці кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів.

Для обслуговування клієнтів, які здійснюють готівкові розрахунки у пізніші вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані на рахунки клієнтів наступного дня.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цінностей і документів в установі банку відводиться спеціальне приміщення – грошове сховище.

У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й возики, які замикаються на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там проводяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в операційних касах установ банків несуть особи, які уповноважені наказом керівника установи банку. Такими посадовими особами можуть бути керівник або заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його заступник, завідувач каси.

Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі та опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Пакетпередається на зберігання у відділ безпеки комерційного банку або в найближчу установу банку.

Документ про здання дублікатів ключів на зберігання іншій установі банку разом із копіями опису та супровідного листа зберігається у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому рахунку 9819 «Інші цінності і документи».

Касири операційних кас можуть виконувати операції з приймання і видання готівки тільки на основі касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси.

Касири операційних кас повинні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів, а операційні працівники – зразки підписів касирів.

У кожній установі банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, витяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також договір про повну матеріальну відповідальність.

Працівники каси несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові.

Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 «Казначейські та міжбанківські операції» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.

ueo.deutsch-service.ru tnj.deutsch-service.ru referattvh.nugaspb.ru light.opsreferat.ru Главная Страница