Завдання: В яких випадках орендар земельної ділянки має право вимагати зменшення орендної плати? Вирішіть справу.

Задача №3.

У березні 2001 р. Ф. звернувся до суду з позовом до Д. про визначення порядку користування земельною ділянкою, посилаючись на те, що йому на праві власності належить 65/100 жилого будинку у м. Херсоні, а відповідачка власником 35/100 цього ж будинку. У зв’язку з тим, що між ними виник спір з приводу використання земельної ділянки, Ф. заявив позов про визнання порядку користування земельною ділянкою відповідно до угоди між колишніми співвласниками житлового будинку про порядок розпорядження земельною ділянкою, затвердженої у липні 1975 р.

У листопаді 2001 р. Д. заявила зустрічний позов до Ф. про визначення порядку користування земельною ділянкою, зазначивши, що цей порядок має бути встановлений пропорційно розміру часток кожного з них у спільній власності.

Додаткова інформація по справі: 1. Угода про порядок розпорядження земельною ділянкою була укладена між Д. та М. у 1975 р. 2. Ф. придбав частину житлового будинку у М. в листопаді 1996 р. 3. Нова угода між Ф. та Д. не укладалась.

Завдання: Яке рішення повинен постановити суд? Вирішити справу.

Задача №4.

Громадянин Петров звернувся з проханням надати йому йому юридичну консультацію з таких питань, у Іванова є державний акт право власності на земельну ділянку на 0,02 га. цільове призначення якої "для ведення комерційної діяльності" .

1). Як можна громадянину Петрову орендувати 0,03 га. для розміщення на ній базової станції мобільного зв'язку?

2) Чи можна заключити договір сервітуту земельної ділянки для розміщення обладнання, з власником цієї ділянки?

Завдання: Надайте юридичну консультацію громадянину Петрову.

Задача№5.

Державне сільськогосподарське підприємство користувалося земельною ділянкою на праві постійного землекористування, згідно з відповідним державним актом. На цій земельній ділянці була розташована двоповерхова будівля, яка перебувала на балансі зазначеного підприємства. Внаслідок приватизації ця будівля була продана ТОВ «Лан», заснованому фізичними особами. Договір купівлі-продажу будівлі між державою і ТОВ «Лан» було нотаріально посвідчено і зареєстровано в Бюро технічної інвентаризації 12 серпня 2004 р.. У договорі зазначалося, що ТОВ «Лан», згідно з законодавством, має оформити право оренди земельної ділянки, на якій розташована приватизована ним будівля, у строк до 1 січня 2005 р..

Завдання: Надайте обґрунтовану відповідь на такі питання:

1. На якій правовій підставі ТОВ «Лан» буде користуватися земельною ділянкою під приватизованою ним будівлею у проміжок часу від моменту отримання у власність зазначеної будівлі – до моменту оформлення договору оренди земельної ділянки?

2. Чи має право держава стягнути з ТОВ «Лан» плату за користування земельною ділянкою протягом зазначеного часу?

3. Чи втратить чинність державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під приватизованою будівлею, виданий державному сільськогосподарському підприємству, внаслідок продажу будівлі ТОВ «Лан»?

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // ВВР України. – 1999. – №41. – Ст. 372.

5. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р. // ВВР України. – 2000. . – № 3. – Ст. 21.

6. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

7. Про оренду землі: Закон України в редакції від 2 жовтня 2003 р. // ВВР України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

8. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. // ВВР України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

9. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 р. // ВВР України. – 2004. – № 35. – Ст. 411.

10. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 р. // ВВР України. – 2005. – № 10. – Ст. 194.

11. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України в редакції від 11 лютого 2010 р. // ВВР. – 2010. - № 18. – Ст. 141.

12. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р. // ВВР України. – 1991. – № 10. – Ст. 100; - 1994. – № 27. – Ст. 229.

13. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 25. – Ст. 355.

14. Про затвердження форми сертифіката про право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай): Постанова Кабінету Міністрів України № 801/95 від 12 жовтня 1995 р..

15. Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України № 2073/98 від 25 грудня 1998 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. – 28 січня.

16. Про затвердження Порядку та розмірів плати, що справляється за видачу державного акта на право власності на землю: Постанова Кабінету Міністрів України № 934/99 від 1 червня 1999 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. – 12 серпня.

17. Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою: Постанова Кабінету Міністрів України № 449 від 2 квітня 2002 р. // Офіційний Вісник України. . – 2002. – № 14. – Ст. 753.

18. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 11 квітня 2002 р. // Офіційний Вісник України. . – 2002. . – № 15. – Ст. 818.

19. Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 3 березня 2004 р. // Урядовий кур'єр. – 2004. – 17 березня.

20. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України № 677 від 26 травня 2004 р. // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 21. – Ст. 1425.

29. Про затвердження Методичних рекомендацій визначення орендної плати за земельну ділянку та за земельну частку (пай) сільськогосподарського призначення: Наказ Держкомзему України від 24 грудня 1999 р. //http://portal.rada.gov.ua/;

30. Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю): Наказ Держкомзему України від 17 січня 2000 р. //http://portal.rada.gov.ua/;

Матеріали судової практики:

1. Про застосування Закону України «Про оренду землі»: лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1999 р..

2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 р. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – 10 вересня.

3. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 р. // Право України. – 2004. – № 9. – С. 153-160.

Література:

1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

2. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного Кодексу України // Право України. – 2004. – № 2. – С.59-65.

3. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник, 3-е издание, переработанное и дополненое. М –.: Юрайт-Издат, 2009. – 402с.

4. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

5. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

6. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

7. Каракаш И.И. Право собственности на землю и землепользования в Украине: Научно-практич. пособие. – К .: Истина, 2004. – 216 с.

8. Мірошниченко А.М. Земельне право України: [підручник]. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.– 680с.

9. Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 3-тє видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 516 с.

10. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. А.П Гетьмана. Видання шосте доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624 с.

11. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Консум, 1998. – 224 с.

ТЕМА 6. ЗЕМЕЛЬНІ СЕРВІТУТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

1. Поняття та види земельних сервітутів.

2. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

3. Поняття і види обмежень прав на землю.

4. Правовий режим зон, які підлягають спеціальній охороні.

Задача №1

Рішенням Яремчанського міського суду задоволено позов про встановлення постійного земельного сервітуту гр.-на Іванова у вигляді права гр.-на Іванова на прохід та проїзд на транспортному засобі.

На дане рішення гр.-н Петров подав апеляційну скаргу, в якій посилався на необґрунтованість висновків рішення суду. Зокрема, у Державному акті на право власності на землю не зазначено під’їзної дороги, крім того апелянт вважає, що встановлення земельного сервітуту створює низку незручностей в користуванні земельною ділянкою його сім’ї. Посилаючись на викладені обставини апелянт просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким встановити строковий земельний сервітут.

Додаткова інформація по справі: судом не було витребувано план-схему на встановлення земельного сервітуту, щодо ширини та довжини проїзду.

Завдання: вирішіть справу.

Задача №2

Громадянин Васильєв звернувся із заявою до селищної ради з проханням вжити заходів до сусіда-землевласника Петрова у зв’язку з тим, що посаджені останнім на межі їхніх земельних ділянок дерева перешкоджають проникненню сонячного проміння та стримують ріст сільськогосподарських рослин.

Завдання: вирішіть справу.

Задача№ 3

Підприємство «Уголёк» (70% акцій якого належить іноземному підприємству), планує будівництво шахти для видобутку вугілля. Для забезпечення діяльності шахти необхідно провести залізничні шляхи та лінії електропередач. Проте на місці розташування зазначених об’єктів знаходяться землі сільськогосподарського призначення, через які необхідно прокладати комунікації.

referatszj.nugaspb.ru spp.deutsch-service.ru refamah.ostref.ru vcr.deutsch-service.ru Главная Страница