ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на навчання в університеті, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV цих Правил прийому, після прийняття рішення про рекомендації щодо зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати до приймальної комісії університету оригінали документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до університету (при зарахуванні на місця державного замовлення), або пред’явити особисто оригінали зазначених документів (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. За місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (при одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями) зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії університету оригінали документів державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатків до них, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням в університеті.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали до приймальної університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали до приймальної університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки.

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

15.4. Формування та оприлюднення списків рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб здійснюється приймальною комісією університету протягом трьох календарних днів після зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах на підставі заяв вступників відповідно до рейтингового списку вступників та визначених університету ліцензованих обсягів прийому за відповідним напрямом підготовки.

Вступники, які рекомендовані приймальною комісією університету для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, мають упродовж чотирьох календарних днів після оголошення відповідного списку вступників виконати умови для зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб: укласти з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб та подати до приймальної комісії оригінали документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (або оригінал довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів).

Після завершення встановленого строку виконання вступником умов для зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб приймальна комісія університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил прийому.

15.5. Коригування рекомендацій щодо зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб може здійснюватися приймальною комісією протягом термінів зарахування відповідних категорій вступників, встановлених у розділі IV цих Правил прийому.

15.6. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ цих Правил прийому.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр видаються ректором університету на підставірішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, реко­мен­дова­них для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за №711/21024, та опри­люд­нюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), в університеті відповідно до конкурсного бала.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

vkb.deutsch-service.ru refamez.ostref.ru referatuzx.nugaspb.ru refalwk.ostref.ru Главная Страница