В чому призначення конституції?

конституція регулює відносини, що стосуються реалізації особистих прав людини;
конституція відображає інтереси пануючого у суспільстві класу..
конституція здійснює регулювання взаємовідносин між різними гілка­ми влади;
конституція визначає, окреслює межі державної влади та забезпечує захист прав і свобод особи;

2. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А соціальний зміст конституції розділи, глави і статті конституції;
В правовий зміст конституції сукупність конституційних норм, інститутів та принципів, які регулюють суспільні відносини з приводу організації державної влади, вза­ємовідносин влади із суспільством та люди­ною;
права і обов'язки людини і громадянина; ком­петенція органів державної влади, компетен­ція органів місцевого самоврядування;
суспільні відносини, що є предметом консти­туційного регулювання;
правовий матеріал, з якого складається кон­ституція - норми, інститути, принципи.

3. Вставте пропущені слова:

1 Конституція - це...................... що мають найвищу юридичну силу.

Відповіді на тести:

1) 4;

2) А-4; В-5;

3) система загальнообов'язкових норм.

Рекомендована література: Нормативно-правові акти:

Конституція України//ВВР. - 1996. - № ЗО, - Ст. 141; Закон України «Про внесення змін до Конституції України»//ВВР. - 2005,- № 2. - Ст. 44;

Декларація про Державний суверенітет України//ВВР. - 1990. - 31. - Ст. 429


Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 р. «Про прого­лошення незалежності України» // ВВР. - 1991,- № 38.-Ст. 502

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Там само.

Навчальна та наукова література:

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка - К.: Наукова думка, 2003.-732 с.

Коментар до Конституції України. - 2-ге вид. К.: Інститут законодав­ства Верховної Ради України, 1998.-418 с.Тихонова Є. А. Методологічні основи побудови системи конституцій­ного законодавства України // Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. — К., 1997.

Юридична енциклопедія: В 6 Т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К.: Українська енциклопедія, 1998-2004 р.

wmp.deutsch-service.ru uao.deutsch-service.ru refanbu.ostref.ru spd.deutsch-service.ru Главная Страница