Тема 6. Правовідносини у сфері трудового права та їх суб’єкти

Поняття трудових правових відносин та їх види. Умови виникнення правових відносин: трудова праводієздатність суб’єктів, наявність правової норми, здійснення юридичного факту, з яким закон пов’язує виникнення, зміну й припинення правових відносин.

Індивідуальні трудові правовідносини та їх склад: правовідносини щодо укладання, зміни та припинення трудового договору; щодо професійної орієнтації і професійного добору кадрів; щодо нормування та оплати праці; щодо робочого часу; щодо часу відпочинку; щодо охорони праці та здоров’я на виробництві; щодо забезпечення дисципліни праці; щодо оцінки результатів праці та атестації працівників; щодо професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників; щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників; щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

Суб’єкти індивідуальних трудових правовідносин: працівники і роботодавці, їх види та правовий статус. Підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір, контракт, вибори на посаду, адміністративний акт і призначення на посаду, розподіл молодих спеціалістів і молодих робітників після закінчення ними відповідних навчальних закладів. Правовий статус суб’єктів, його види і зміст: трудова правосуб’єктність, суб’єктивні права і юридичні обов’язки, гарантії прав і обов’язків, відповідальність суб’єктів трудового права.

Індивідуальне трудове право, проблеми його реформування в умовах становлення ринкових відносин. Досвід зарубіжних країн у правовому регулюванні індивідуальних трудових відносин.

Поняття і особливості колективних трудових правовідносин, їх співвідношення з індивідуальними трудовими правовідносинами. Види колективних трудових правовідносин: щодо утворення й діяльності профспілок або інших осіб у якості представників інтересів трудових колективів найманих працівників у соціально-трудових правовідносинах; щодо утворення та діяльності організацій роботодавців у якості представників інтересів роботодавців у соціально-трудових відносинах; щодо укладання й виконання колективних договорів, колективних угод на галузевому, регіональному та національному рівнях; щодо колективних переговорів; щодо діяльності профспілок з приводу застосування трудового законодавства; щодо участі трудових колективів в управлінні організаціями; щодо досудового розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів.Соціальне партнерство як загальносоціальна й правова категорія. Історія виникнення й розвитку соціального партнерства: зарубіжний досвід. Соціальне партнерство в Україні: поняття і загальна характеристика. Акти соціального партнерства, їхня юридична природа та зміст. Генеральна угода – основний акт соціального партнерства в Україні.

Суб’єкти колективних трудових правовідносин: загальна характеристика. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Механізм здійснення повноважень і самоврядування трудового колективу. Органи трудового колективу: порядок створення, повноваження. Розмежування прав трудових колективів і первинних профспілкових організацій на підприємствах, установах, організаціях.

Конституційне право громадян на об’єднання у профспілки. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Поняття “професійна спілка”, “первинна профспілкова організація”, “профспілковий орган”, “профспілковий представник”. Порядок утворення профспілок.

Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин. Повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації. Представницька й захисна функція профспілок. Повноваження профспілок, їхніх об’єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод. Здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю. Інші повноваження профспілок. Участь профспілок у встановленні умов праці та застосуванні норм трудового права, в управлінні державним соціальним страхуванням. Гарантії прав профспілок. Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів. Відповідальність профспілок.

Право роботодавців на свободу об’єднання: міжнародні стандарти і законодавство України.

Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців та їхніх об’єднань. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань. Взаємовідносини організацій роботодавців та їх об’єднань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників.

Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців та їх об’єднань.

Аналіз платоспромож. підпр-ва. Показники низької платоспромож., оцінка можливості її відновл./втрати.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и антропогенного характера
Завдання
Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Общение и его роль в развитии ребенка
Дизайн тексту для Web-сторінок
Тестові завдання
ІЛЮСТРАЦІЇ
Упражнение 11. Ответьте на вопросы, воспользовавшись подсказками справа.
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОПАТОЛОГИЮ И ПАТОПСИХОЛОГИЯ
Тема: «Нарушение осанки. Сколиоз. Этиология, патогенез, сколиотической болезни и симптоматических сколиозов».
Эффективность совершенствования организации труда
Пятое условие — творчество, а не шаблон.
Структурная схема процесса резания. Классификация методов обработки
PR-продвижение объектов коммерческой и жилой недвижимости
Контрольні питання
Адаптивные автоматические системы управления
Крок вкл
У хворого виник ішемічний інсульт з лівобічною геміплегією, геміанестезією та гіміанопсією.
Увидев Бабушкина,(1) все сурово умолкли,(2) и,(3) когда он кивком головы,(4) улыбаясь, (5) поздоровался с нами, (6) никто даже не взглянул на него
Моделирование сезонных и циклических колебаний временных рядов
И расследованию преступлений
Ознаки професійної злочинності
Главная Страница