Тема: «Визначення прибутковості банку»

Мета:закріпити теоретичні знання та навчитися визначати прибутковість комерційних банків за допомогою показників рентабельності

Методично-технічне обладнання та посібники:

1. Дзюблюк О.В. «Банківські операції»

2. Мороз А.М. «Банківські операції»

Методичні вказівки до виконання роботи:

Процентна маржа (процентний прибуток) банку визначається як різниця між процентними доходами (ПД) та процентними витратами (ПВ).

Чиста процентна маржа (ЧПМ) визначається як відношення різниці між процентними доходами і процентними витратами до активів банку (А), %:

ЧПМ = ((ПД – ПВ) / А) * 100%

Цей коефіцієнт допомагає з’ясувати, чи може банк забезпечити прибуток у вигляді доходу від процентної різниці як процент до середніх активів. оптимальним значенням цього показника є 4,5%.

Чистий спред (ЧС) (спред прибутку) є традиційним показником прибутковості банку і визначається як різниця між середньозваженими процентами за активами та за пасивами банку, %:

ЧС = (ПД / ПА) * 100% - (ПВ / ПП) * 100%

де ПА — активи, які приносять процентний дохід; ПП — пасиви, за якими виплачуються проценти.

За допомогою цього показника оцінюються ефективність виконання банком функції посередника між вкладниками та позичальниками, а також рівень конкуренції на ринку. Як правило, при загостренні конкурентної боротьби спред скорочується і менеджери банку змушені шукати інші шляхи одержання прибутків. Мінімальне значення показника 0. Оптимальне – не менше 1,25%.

Показник прибутку на активи ROA визначається відношенням чистого прибутку (після оподаткування) ЧП до середньої вартості загальних активів А, %:

ROA = (ЧП / А) * 100%

ROA може застосовуватися як показник ефективності роботи керівництва банку. На практиці вважається, якщо показник прибутковості активів перевищує 1%, то банк працює рентабельно.

Показник прибутку на капітал ROE визначається відношенням чистого прибутку до вартості акціонерного капіталу банку К, %:

ROЕ = (ЧП / К) * 100%

Оптимальне значення цього показника – не менше 15%. ROEпоказує рівень дохідності вкладених акціонерами коштів і може слугувати орієнтиром при виборі найпривабливішого напрямку інвестування. При цьому слід пам’ятати, що високий рівень дохідності пов’язується з високим ризиком.

Показники ROE та ROA істотно впливають на ринкову ціну акцій банку, тому менеджери у процесі управління банком приділяють особливу увагу саме цим коефіцієнтам та їх взаємозв’язку:

ROЕ = ROA * (А / К),

Така залежність вказує на взаємозв’язок прибутку із джерелами формування банківських ресурсів, а точніше зі співвідношенням власних та залучених коштів. Навіть банк із невисоким показником прибутковості активів може досягти відносно високого рівня прибутковості капіталу за рахунок максимально можливого використання боргових зобов’язань.

Для аналізу прибутковості банків використовують також такий показник, як чистий прибуток на одну акцію (ЧПа).

ЧПа = (ЧП / Кількість акцій) * 100%

Виділяються чотири категорії банків за рівнем рентабельності, встановивши для кожної з нимх такі граничні значення показників:

- високорентабельні банки – рентабельність активів – більше 2%, рентабельність капіталу – більше 10%;

- достатньо рентабельні банки – рентабельність активів – від 1% до 2%, рентабельність капіталу – більше 7%;

- низькорентабельні банки – рентабельність активів – від 0% до 1%, рентабельність капіталу – більше 0%;

- неприбуткові банки – рентабельність активів і капіталу – менше 0%.

Вхідний контроль:

1. За якими показниками оцінюється прибутковість банку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чим відрізняється поняття платоспроможності від ліквідності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Завдання №1

За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості:

1) процентну маржу ПМ; 2) чистий спред ЧС; 3) чисту процентну маржу ЧПМ.

Баланс банку

Активи Пасиви
Показник Сума, млн. грн. Середня ставка, % Показник Сума, млн. грн. Середня ставка, %
1. Кредити 1. Строкові депозити
2. Цінні папери 2. Депозити та кредити інших банків
3. Інші працюючі активи 3. Кошти до запитання
4. Непрацюючі активи - 4. Капітал -
Усього - Усього -

Розв’язання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №2

Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, аби забезпечити прибутковість капіталу на рівні 20%, якщо відношення акціонерного капіталу до активів становить:

1) 1 : 25; 2) 1 : 10?

Розв’язання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №3

Оцінити чи є діяльність Приватбанку прибутковою на кінець 2010 року, якщо банк має 48490600 акцій?

Баланс на 31.12.2010 року

refanip.ostref.ru tdz.deutsch-service.ru referatwij.nugaspb.ru referatqfc.nugaspb.ru Главная Страница