Робочий час. Режими праці і відпочинку.

Робочий час є загальною мірою кількості праці Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва.

Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Підприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу. У разі шкідливих умов праці передбачається зменшення загальної норми робочого часу, вона не може перевищувати 36 год. на тиждень. Законодавством також установлюється скорочена тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років — 36 год. на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 год. на тиждень.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств і організацій для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Найбільш поширеним є п'ятиденний робочий тижденьз дво­ма вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності. Виходячи із загальної норми тривалості робочого тиж­ня 40 годин, робочий день може тривати 8 годин щоденно, або ж 8 годин 15 хвилин щоденно зі скороченням робочого часу на од­ну годину напередодні вихідного дня.

Стаття 52 КЗпП передбачає випадки встановлення на підпри­ємстві шестиденного робочого тижня.На тих підприємствах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихід­ним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоден­ної роботи не може перевищувати 7 годин при нормі 40 годин і відповідно 6 годин при нормі 36 годин та 4 години при тижневій нормі 24 години.П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлю­ється роботодавцем спільно з профспілковим комітетом з ураху­ванням специфіки роботи, думки трудового колективу та за по­годженням з місцевою радою.

Для працівників здебільшого установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. За п'ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, організації з додержанням установленої законодавством тривалості робочого тижня.

Важливим завданням у поліпшенні організації праці є встановлення найдоцільніших режимів праці та відпочинку.

Фото Типы стеблевых черенков для введения в in vitro
ТАЛАНТ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРУКТУРА
Та аналіз альтернативних варіантів
Лістинг 5.3. Файл-функція для вирішення квадратного рівняння
Услуги для детей и родителей по городу и области
Невербальные компоненты общения
Пацієнту С. повідомили про страшну трагедію, яка сталася з його сім'єю. Пацієнт не може повірити в те, що сталося. В якій фазі кризи знаходиться пацієнт?
Работники света и воины света
Особенности патогенного действия дизентерийной амебы
Влияние паразитов на хозяина
Мужчина 37 лет. При УЗ исследовании печени по поводу тупой травмы выявлен участок пониженной эхогенности, с неровным и нечетким контуром.
Загальноосвітнє навчання і професійна підготовка засуджених як засіб виправлення і ресоціалізації. Порядок їх організації.
Економічні погляди Цицерона (ідеологія латифундистської аристократії).
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)
ТЕМА: Фізико-хімічні та газотранспортні властивості крові. Швидкість осідання еритроцитів.
В' язі. Класифікація в'язей. Основне завдання динаміки пов'язаних механічних систем
Класифікація основних засобів.
THE THEORY OF THE SIMPLE SENTENCE
Nitrogen Cycle
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ (АБСОЛЮТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)
У детей с церебральным параличом
Брачное поведение и его функции
Києво-Могилянська Академія як перший в Україні центр професійної філософії.
Главная Страница