Методичні рекомендації

При підготовці до семінарського заняття курсанти та студенти повинні опрацювати та законспектувати основний теоретичний матеріал до цієї теми, що включає висвітлення таких питань: сутність політичної та державної влади, їх співвідношення; ознаки, властивості державної влади, проблеми її легітимності. У власні правничі словники потрібно занести визначення запропонованих понять.

Для самостійної роботи пропонується на основі різних варіантів структури політичної влади скласти таку схему, що включала б основні елементи, вимагається вміння розрізняти різні види влади та їх характерні риси в різних політичних режимах.

Орієнтуючись на питання для дискусії, курсанти та студенти повинні розробити систему доказів для відстоювання власної позиції щодо необхідності існування влади, її легітимності чи нелегітимності, причин появи криз політичної влади, та аналітичного розроблення програми їх подолання за різних умов.

У державах різних ідеологічних спрямувань, різних типів і форм за різних часів існували й відповідні конструкції механізму реалізації державних функцій, оскільки кожна держава для повноцінного здійснення своєї мети та завдань повинна мати певні державні інститути, що у своїй сукупності утворюють певний державний механізм.

«Механізм держави» - це одне з вузлових понять (категорій) вчення про державу. Разом із функціями, формою держави він є проявом сутності держави, його безпосереднім матеріалізованим існуванням. Це та реальна організаційна сила, здійснюючи яку держава володарює, без неї немає держави.

Розкриваючи природу державного механізму, варто звернути увагу на такий його структурний елемент як державний апарат, зауваживши при цьому, насамперед, на особливих ознаках його складових (органів держави), а також на тій системі принципів, на підставі яких здійснюється їх організація та функціонування.

Курсантам важливо осмислити правову природу державних органів, оскільки кожен з них як первинний елемент державного механізму бере участь або у формуванні, або в підтримці державної політики. Використовуючи системно-функціональний метод у процесі вивчення цього питання, важливо виділити серед ознак державного органу особливі правові зв’язки, що об’єднують особовий склад органу держави в одне ціле і виражають найважливіші засади організації і функціонування органів держави. А саме принцип службової субординації між працівниками, підпорядкування керівників нижчих державних органів керівникам вищих органів держави тощо. Класифікацію органів держави слід здійснювати за різними підставами. Найбільш загальною класифікацією органів держави є їх розподіл на законодавчі, виконавчі, судові і контрольно-наглядові.Механізм держави будується, насамперед, з урахуванням мети, завдань та призначення держави в певний історичний період її існування, тобто в цій темі фактично триває вивчення питань щодо призначення держави, а в аспекті розгляду функцій як основних напрямів діяльності держави - її сутність та соціальне призначення. Механізм держави ми вивчаємо здебільшого на прикладі власної держави. Але треба зважати на її історичний розвиток.

При підготовці рефератів необхідно використовувати матеріал, що містить у поданій нижче літературі: підручники, наукові статті та монографії, науково-пізнавальні твори.

referattrr.nugaspb.ru rwy.deutsch-service.ru referattbg.nugaspb.ru referatvac.nugaspb.ru Главная Страница