Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїтивизначення понять: держава, суверенітет, державний суверенітет, функції держави, внутрішні функції, зовнішні функції, тип держави, формаційний підхід, технократичній підхід, цивілізаційний підхід.

2. Ознайомитися з основними концепціями держави: „елітарна”, „демократична”, „теорія держави загального благоденства”, „технократична”, „марксистська теорія держави”. Висловити свої думки щодо основних положень названих теорій.

3. Скласти порівняльну таблицю «Організація влади в первісному суспільстві та державі»

Характеристики Первісне суспільство Держава
Організація населення
Носій влади
Наявність органів примусу
Соціальне регулювання

4. Знайти відповідність між стовпцями таблиці «Основні наукові концепції сутності держави»

1. Елітарна А. Консенсус інтересів усіх соціальних верств
2. Технократична Б. Державна влада здійснюється в інтересах та під контролем народу
3. Демократична В. Держава є знаряддям класового панування
4. Теорія держави загального благоденства Г. Державна влада належить олігархії
5. Марксистська Д. Держава як менеджер

5. Скласти в зошиті схеми: а) видів функцій держави за різними критеріями;б) типології держави.

6. Проаналізувати, яким чином змінюється сьогодні співвідношення між функціями держави в Україні. Висловити свою думку щодо розвитку держави та зміни її функцій.

7. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Приклади реалізації функцій держави»

1. Економічна функція А. Опублікування постанови уряду
2. Природоохоронна функція Б. Проведення фіналу конкурсу «Евробачення»
3. Правозахисна функція В. Прийняття закону про встановлення податкових пільг
4. Соціальна функція Г. Здійснення догляду речей в аеропорту
5. Культурна функція Д. Призначення пенсії громадянину
6. Інформаційна функція Е. Створення регіонального ландшафтного парку
7. Правоохоронна функція Є. Ратифікація міжнародного договору про захист прав національних меншин

8.Дати відповідь на питання.1. Чи можливе, на ваш погляд, існування людського суспільства без держави в близькому (далекому) майбутньому? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. З яких причин держава може втратити свій суверенітет. Чи може бути обмежений суверенітет держави? Які ще види суверенітету вам відомі?

3. Які, на вашу думку, політичні функцій властиві Українській державі на сьогодні. Які функції держави є першочерговими на сучасному етапі розвитку людства?

4. Які поняття дозволяють глибше розкрити сутність та призначення держави. Чим, на вашу думку, викликана багатоманітність поглядів щодо сутності та призначення сучасної держави.

Статистика трудовых ресурсов.
ДОПОНЯТИЙНЫЙ И ПОНЯТИЙНЫЙ ВИДЫ МЫШЛЕНИЯ
Кислотно-основное титрование
Музыкальные игры, развлечения и праздники
Основные этапы истории психологии
Classification of explosion dangerous areas
Функции и структура бухгалтерского аппарата.
Принцип інерції
Этапы самостоятельной работы обучающегося
Вопрос 34. Эвакуация населения в ЧС мирного и военного времени
РАЗДЕЛ II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Выкуп арендованного имущества.
СТАТЬЯ 47. Устав Россошанского муниципального района.
Каналы и борозды плеча, борозды локтевой ямки, предплечья, их назначение.
Формула косинуса угла и синусов
II период (1812-1825 гг.) – период реакции, получивший название «аракчеевщина».
Анализ замены станка путем сравнения релевантных и нерелевантных данных
Конкретная ситуация «Конфликт»
Робота №1. Аналіз варіантів ДТП та їх наслідків відповідно до запропонованих ситуаційних задач.
Як грати з агресивними дітьми.
Особливості виробництва ювелірних виробів.
Особенности возмещения морального вреда.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. ТАЛАНТЫ. ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ. ЧЕТВЕРТАЯ
Главная Страница