Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Методичні рекомендації

до психолого-педагогічної практики

для студентів ІV курсу

зі спеціальності психологія

Харків 2013 р.


Укладачі:

Волкова Оксана Георгіївна,кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Жванія Тарас Валеріанович,доцент кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Методичні рекомендації до психолого-педагогічної практикидля студентів ІV курсу зі спеціальності психологія / Укладачі: Волкова О.Г., Жванія Т.В. – Харків: ХНПУ, 2013. – 24 с

Видано за рахунок укладачів


В загальній професійній підготовці практичного психолога в педагогічному вищому навчальному закладі суттєве значення має психолого-педагогічна практика, яка виступає безпосереднім ланцюгом між теоретичними знаннями студентів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, максимально наближує майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Психолого-педагогічна практика проводиться у відповідності з навчальним планом і є обов’язковим видом учбових занять для студентів.

Зміст практики визначає “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Задачі практики:

– закріплення, поглиблення та удосконалення знань з психології, педагогіки та методики викладання, їх використання при розв’язанні конкретних завдань;

– формування і розвиток у майбутніх психологів професійних умінь, навичок і якостей особистості;

– виховання у студентів стійкого інтересу до професії психолога, потреби в психологічному самовдосконаленні;

– знайомство з сучасним станом навчально-виховної роботи, з передовим психолого-педагогічним досвідом у різних видах загальноосвітніх закладів;

– надання психологічної допомоги навчально-виховним закладам;

– формування та розвиток навичок науково-дослідної роботи.

Під час проходження практики у студентів формуються такі професійні вміння:

– спостерігати, аналізувати навчально-виховну роботу, аналізувати і усвідомлювати діяльність учнів, проводити психологічні дослідження;

– використовувати різні діагностичні методи при вивченні особистості учня і колективу класу з метою проектування їх розвитку і корекції;

– володіти діагностичними методиками;

– аналізувати психолого-педагогічні ситуації;

– уміння використовувати оптимальні шляхи організації спілкування в різних видах діяльності;

– уміння визначати зміст і форми навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток особистості;

– уміння в галузі педагогічної техніки;

– уміння планувати та проводити заняття різних форм.

Зміст практики:

1. Знайомство з формами та організацією навчально-виховної роботи в закладах освіти.

2. Знайомство з планом роботи шкільного психолога, циклограмою роботи кабінету шкільного психолога; загальною та звітною документацією.

3. Виконання психологічних завдань з використанням різних психодіагностичних методик.

4. Підготовка та проведення занять різних форм.

5. Ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень за учнями і класом.

6. Відвідування уроків та їх психолого-педагогічний аналіз.

7. Відвідування та проведення виховних заходів та їх психологічний аналіз.

8. Допомога шкільному психологу та класному керівнику.

9. Робота з науково-методичною літературою.

10. Профорієнтаційна робота.


Обов’язки студента під час педагогічної практики:

1. Студент повинен виконувати правила навчально-виховного закладу, розпорядження керівників закладів, методистів з психології та педагогіки.

2. У відповідності з програмою практики скласти індивідуальний план, який погоджується з класним керівником і психологом закладу освіти та затверджується методистом.

3. Робочий час студента-практиканта відповідає нормам робочого часу практичного психолога в закладах освіти.

4. У ході психолого-педагогічної практики студент веде щоденник психолого-педагогічних спостережень з їх наступним аналізом.

5. На період психолого-педагогічної практики один зі студентів призначається старостою групи. До його обов’язків входять: ведення журналу відвідування студентів; загальна організація роботи групи; виконання доручень керівників практики.

6. На закінчення психолого-педагогічної практики студент повинен отримати характеристику, затверджену директором навчального закладу.

7. Документацію і звіт студент-практикант повинен подати методисту протягом 7 днів після закінчення практики.

8. Практика оцінюється методистом. В залікову книжку виставляється диференційований залік.


Психолого-педагогічна практика в закладах освіти

Практика проводиться в VІІІ семестрі четвертого курсу, у відповідності до навчального плану, і триває 5 тижнів.

Завдання до практики в закладах освіти:

1. Участь у настановчій конференції.

2. Вивчення емоційного стану учнів.

3. Вивчення окремих пізнавальних процесів учня.

4. Визначення мотивації учбової діяльності учнів.

5. Організація виховної роботи в класі (проведення бесіди або лекції на психологічну тему).

6. Проведення залікового виховного заходу з його психологічним аналізом.

7. Проведення психологічного аналізу уроку.

8. Систематичне ведення спостереження за одним учнем і збирання матеріалів до психолого-педагогічної характеристики (спостереження фіксувати в щоденнику).

9. Складання психолого-педагогічної характеристики на учня.

10. Профорієнтаційна робота.

11. Підсумкова конференція з практики.

Психологічні дослідження проводяться в повній відповідності до умов і вимог щодо методичної процедури та індивідуального графіку роботи студента-практиканта. Завдання студентам-практикантам можуть бути запропоновані відповідно до потреб школи, що повинно бути зафіксовано у відповідній документації та за обсягом відповідати вимогам практики.


Д О Д А Т К И


Додаток А

Зразок

Додаток Б

Текст методики

Ситуация Нет Не­много Доста­точно Значи­тельно Очень
1. Перейти в новую школу
2. Ответить у доски
3. Пойти в дом к незнакомым людям
4. Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
5. Разговаривать с директором школы
6. Думать о своем будущем
7. Учитель смотрит по журналу, кого спросить
8. Тебя критикуют, в чем-то упрекают
9. Пишешь контрольную работу
10. После контрольной учитель называет отметки
11. На тебя не обращают внимания
12. У тебя что-то не получается
13. Ждешь родителей с родительского собрания
14. Тебе грозит неуспех, провал
15. Слышать за своей спиной смех
16. Сдавать экзамены в школе
17. На тебя сердятся (непонятно, почему)
18. Выступать перед большой аудиторией
19. Предстоит важное, решающее дело
20. Не понимаешь объяснений учителя
21. С тобой не согласны, противоречат тебе
22. Сравниваешь себя с другими
23. Проверяются твои способности
24. На тебя смотрят как на маленького
25. На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос
26. Замолчали, когда ты подошел (подошла)
27. Оценивается твоя работа
28. Думаешь о своих делах
29. Тебе надо принять важное решение
30. Не можешь справиться с домашним заданием


Таблица 1

Вид тривожності Номер пункту шкали
Шкільна
Самооцінкова
Міжособистісна

Таблица 2

Рівень тривожності Група учнів Рівень різних видів тривожності, бал
Клас Стать Загальна Шкільна Самооцінкова Міжособистісна
Нормальний
Дещо підвищений
Високий
Дуже високий
«Надмірний спокій»

Додаток В

Стимульний матеріал до методики “Порівняння понять”

Утро — вечер

Яблоко — вишня

Корова — лошадь

Лев — собака

Летчик — танкист

Ворона — воробей

Лыжи — коньки

Молоко — вода

Трамвай — автобус

Золото — серебро

Река — озеро

Сани — телега

Велосипед — мотоцикл

Воробей — курица

Собака — кошка

Дуб — береза

Ворона — рыба

Сказка — песня

Лев — тигр

Картина — портрет

Поезд—самолет

Лошадь—всадник

Обман — ошибка

Кошка — яблоко

Ботинок — карандаш

Голод — жажда


Додаток Г

Додаток Д

Зразок

Індивідуальго плана роботи студента-практиканта

Зміст роботи Строки виконання Відмітка про виконання Примітки
І. Організаційна робота
ІІ. Навчально-методична робота
ІІІ. Психодіагностична робота
ІV. Просвітницька та консультативна робота
V. Виховна робота


Додаток Е

Схема звіту студента-практиканта

1. Час та місце проходження психолого-педагогічної практики.

2. З якою учбово-методичною документацією ознайомився.

3. Відвідування уроків вчителів та студентів-практикантів (кількість, з яких навчальних дисциплін, психолого-педагогічна оцінка).

4. Виховна робота, проведена студентом.

5. Інша робота студента-практиканта на допомогу школі (допомога шкільному психологу, класному керівнику тощо).

6. Участь у навчально-методичній роботі (участь в роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань і т.і.).

7. Психодіагностична, просвітницька та консультативна робота проведена під час психолого-педагогічної практики.

8. Результати практики.

9. Утруднення в роботі практиканта.

10. Побажання та пропозиції щодо покращення практики.


Навчальне видання

Укладачі:

Волкова Оксана Георгіївна

Жванія Тарас Валеріанович

Методичні рекомендації до психолого-педагогічної практики для студентів ІV курсу зі спеціальності психологія

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри практичної психології

професор Хомуленко Тамара Борисівна

Наклад 100 прим. Зам. № 157

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Методичні рекомендації

до психолого-педагогічної практики

для студентів ІV курсу

зі спеціальності психологія

Харків 2013 р.


Укладачі:

Волкова Оксана Георгіївна,кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Жванія Тарас Валеріанович,доцент кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Методичні рекомендації до психолого-педагогічної практикидля студентів ІV курсу зі спеціальності психологія / Укладачі: Волкова О.Г., Жванія Т.В. – Харків: ХНПУ, 2013. – 24 с

Видано за рахунок укладачів


В загальній професійній підготовці практичного психолога в педагогічному вищому навчальному закладі суттєве значення має психолого-педагогічна практика, яка виступає безпосереднім ланцюгом між теоретичними знаннями студентів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, максимально наближує майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Психолого-педагогічна практика проводиться у відповідності з навчальним планом і є обов’язковим видом учбових занять для студентів.

Зміст практики визначає “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Задачі практики:

– закріплення, поглиблення та удосконалення знань з психології, педагогіки та методики викладання, їх використання при розв’язанні конкретних завдань;

– формування і розвиток у майбутніх психологів професійних умінь, навичок і якостей особистості;

– виховання у студентів стійкого інтересу до професії психолога, потреби в психологічному самовдосконаленні;

– знайомство з сучасним станом навчально-виховної роботи, з передовим психолого-педагогічним досвідом у різних видах загальноосвітніх закладів;

– надання психологічної допомоги навчально-виховним закладам;

– формування та розвиток навичок науково-дослідної роботи.

Під час проходження практики у студентів формуються такі професійні вміння:

– спостерігати, аналізувати навчально-виховну роботу, аналізувати і усвідомлювати діяльність учнів, проводити психологічні дослідження;

– використовувати різні діагностичні методи при вивченні особистості учня і колективу класу з метою проектування їх розвитку і корекції;

– володіти діагностичними методиками;

– аналізувати психолого-педагогічні ситуації;

– уміння використовувати оптимальні шляхи організації спілкування в різних видах діяльності;

– уміння визначати зміст і форми навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток особистості;

– уміння в галузі педагогічної техніки;

– уміння планувати та проводити заняття різних форм.

Зміст практики:

1. Знайомство з формами та організацією навчально-виховної роботи в закладах освіти.

2. Знайомство з планом роботи шкільного психолога, циклограмою роботи кабінету шкільного психолога; загальною та звітною документацією.

3. Виконання психологічних завдань з використанням різних психодіагностичних методик.

4. Підготовка та проведення занять різних форм.

5. Ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень за учнями і класом.

6. Відвідування уроків та їх психолого-педагогічний аналіз.

7. Відвідування та проведення виховних заходів та їх психологічний аналіз.

8. Допомога шкільному психологу та класному керівнику.

9. Робота з науково-методичною літературою.

10. Профорієнтаційна робота.


Обов’язки студента під час педагогічної практики:

1. Студент повинен виконувати правила навчально-виховного закладу, розпорядження керівників закладів, методистів з психології та педагогіки.

2. У відповідності з програмою практики скласти індивідуальний план, який погоджується з класним керівником і психологом закладу освіти та затверджується методистом.

3. Робочий час студента-практиканта відповідає нормам робочого часу практичного психолога в закладах освіти.

4. У ході психолого-педагогічної практики студент веде щоденник психолого-педагогічних спостережень з їх наступним аналізом.

5. На період психолого-педагогічної практики один зі студентів призначається старостою групи. До його обов’язків входять: ведення журналу відвідування студентів; загальна організація роботи групи; виконання доручень керівників практики.

6. На закінчення психолого-педагогічної практики студент повинен отримати характеристику, затверджену директором навчального закладу.

7. Документацію і звіт студент-практикант повинен подати методисту протягом 7 днів після закінчення практики.

8. Практика оцінюється методистом. В залікову книжку виставляється диференційований залік.


Психолого-педагогічна практика в закладах освіти

Практика проводиться в VІІІ семестрі четвертого курсу, у відповідності до навчального плану, і триває 5 тижнів.

Завдання до практики в закладах освіти:

1. Участь у настановчій конференції.

2. Вивчення емоційного стану учнів.

3. Вивчення окремих пізнавальних процесів учня.

4. Визначення мотивації учбової діяльності учнів.

5. Організація виховної роботи в класі (проведення бесіди або лекції на психологічну тему).

6. Проведення залікового виховного заходу з його психологічним аналізом.

7. Проведення психологічного аналізу уроку.

8. Систематичне ведення спостереження за одним учнем і збирання матеріалів до психолого-педагогічної характеристики (спостереження фіксувати в щоденнику).

9. Складання психолого-педагогічної характеристики на учня.

10. Профорієнтаційна робота.

11. Підсумкова конференція з практики.

Психологічні дослідження проводяться в повній відповідності до умов і вимог щодо методичної процедури та індивідуального графіку роботи студента-практиканта. Завдання студентам-практикантам можуть бути запропоновані відповідно до потреб школи, що повинно бути зафіксовано у відповідній документації та за обсягом відповідати вимогам практики.

often.radioritual.ru referatpsl.nugaspb.ru tho.deutsch-service.ru roo.deutsch-service.ru Главная Страница