Зіставте назви типів статевого процесу водоростей з їх характеристикою.

1 – ізогамія А – 2 рухливі гамети різні за розмірами: жіноча – велика, чоловіча – маленька

2 – гетерогамія Б – жіноча гамета велика, нерухлива, а чоловіча – маленька, рухлива

3– оогамія В – обидві гамети однакові за розмірами та рухливістю

4 – автогамія Д – попарне злиття генеративних ядер всередині однієї клітини

5 – кон’югація Г – злиття протопластів двох вегетативних клітин

2. Зв’язувати вільний азот атмосферного повітря здатні представники відділу:

зелені водорості червоні водорості діатомові водорості бурі водорості синьозелені водорості

3.За результатами вивчення життєдіяльності водоростей різних відділів встановлено, що їх безстатеве розмноження забезпечують:

гамети спори, зооспори, апланоспори генеративні органи вегетативні органи архегонії , антеридії

4. У зеленої нитчастої водорості спірогіри в життєвому циклі відсутнє нестатеве розмноження, а статевий процес відбувається шляхом злиття протопластів вегетативних клітин сусідніх ниток через копуляційний канал і має назву:

ізогамія гетерогамія бічна кон’югація автогамія оогамія

5. Представників якого роду належать до відділу Cyanobacteria:

спірогіра улотрикс глеокапса фукус хламідомонада

6. Від хлоропластів вищих рослин хроматофори клітин водоростей відрізняються формою, наявністю хлорофілів c i d , специфічних пігментів, а також напівавтономних білкових систем, які називаються:

спори цисти антеридії вакуолі піреноїди

Підпис викладача: _______________

_____________20__

Лабораторна робота № 11.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І РОЗВИТКУ ЗИГОМІЦЕТІВ І ООМІЦЕТІВ

Представники класів, їх будова і особливості розвитку

Мета:встановити особливості будови та біології ооміцетів та зигоміцетів.

Обладнання і матеріали: мікроскоп і набори до нього; пагони картоплі або томатів, заражених фітофторою; шматочок хліба, покритого білою цвіллю.

Завдання:

Вивчити будову мукора.

Розріжте лезом шматочок хліба, покритого білою цвіллю, і розгляньте під лупою міцелій, що пронизує субстрат. Виготовити мікропрепарат міцелію та спороносців мукору. Для цього препарувальною голкою зніміть трохи міцелію та помістіть у краплю води на предметне скло, обережно розправивши і накривши покривним скельцем. Зробіть відповідні зарисовки та позначення.

Cкладіть схему циклу розвитку Mucor mucedo:

Вивчити фітофтору.

Від ураженого фітофторою листка картоплі або томатів, що знаходяться в вологій камері, відріжте невеличкі частинки у місці, де є „пушок”. Розгляньте цю частинку за допомогою мікроскопа, зверніть увагу на спорангії та їх положення на спорангієносцях. Знайдіть нитки міцелію, що тягнуться по міжклітинниках листків, проникаючи в клітини.

Складіть схему циклу розвитку фітофтори Phitophora intestans

What is a specialized exhibition? Give examples.
Вопрос 5. Инвентаризация и ее место в первичном учете
Великобритания, 2011, 86 мин.
Напруження в бетоні при обтискуванні
ТЕМА 3. Суб’єкти трудового права.
st Revelation (первое открытие)
Методи статистичного вимірювання бідності
Сторонние силы. ЭДС и напряжение.
Октябрьские события 1917 г. Причины победы большевиков.
Рассказ о служащем и наставнике
Билет 23. Деятельностно-гуманистическая концепция человека в философии Ренессанса.
Новизна учебной программы и ее отличительные признаки от традиционной.
ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ
Експериментальна частина
Прокурор в кримінальному провадженні, його завдання і повноваження.
РАЗДЕЛ XI. НАБОР СХЕМ И ТАБЛИЦ.
Зразок виконання завдання
Виды даиф-хадисов в зависимости от разрыва сэнэд
Дугове та променеве різання металів
Игра и исследовательское поведение в онтогенезе высших позвоночных.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В 1815-1871 РР.
Вербування, набір, найом, прийом
Контрольні питання
Главная Страница