Зіставте назви типів статевого процесу водоростей з їх характеристикою.

1 – ізогамія А – 2 рухливі гамети різні за розмірами: жіноча – велика, чоловіча – маленька

2 – гетерогамія Б – жіноча гамета велика, нерухлива, а чоловіча – маленька, рухлива

3– оогамія В – обидві гамети однакові за розмірами та рухливістю

4 – автогамія Д – попарне злиття генеративних ядер всередині однієї клітини

5 – кон’югація Г – злиття протопластів двох вегетативних клітин

2. Зв’язувати вільний азот атмосферного повітря здатні представники відділу:

зелені водорості червоні водорості діатомові водорості бурі водорості синьозелені водорості

3.За результатами вивчення життєдіяльності водоростей різних відділів встановлено, що їх безстатеве розмноження забезпечують:

гамети спори, зооспори, апланоспори генеративні органи вегетативні органи архегонії , антеридії

4. У зеленої нитчастої водорості спірогіри в життєвому циклі відсутнє нестатеве розмноження, а статевий процес відбувається шляхом злиття протопластів вегетативних клітин сусідніх ниток через копуляційний канал і має назву:

ізогамія гетерогамія бічна кон’югація автогамія оогамія

5. Представників якого роду належать до відділу Cyanobacteria:

спірогіра улотрикс глеокапса фукус хламідомонада

6. Від хлоропластів вищих рослин хроматофори клітин водоростей відрізняються формою, наявністю хлорофілів c i d , специфічних пігментів, а також напівавтономних білкових систем, які називаються:

спори цисти антеридії вакуолі піреноїди

Підпис викладача: _______________

_____________20__

Лабораторна робота № 11.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І РОЗВИТКУ ЗИГОМІЦЕТІВ І ООМІЦЕТІВ

Представники класів, їх будова і особливості розвитку

Мета:встановити особливості будови та біології ооміцетів та зигоміцетів.

Обладнання і матеріали: мікроскоп і набори до нього; пагони картоплі або томатів, заражених фітофторою; шматочок хліба, покритого білою цвіллю.

Завдання:

Вивчити будову мукора.

Розріжте лезом шматочок хліба, покритого білою цвіллю, і розгляньте під лупою міцелій, що пронизує субстрат. Виготовити мікропрепарат міцелію та спороносців мукору. Для цього препарувальною голкою зніміть трохи міцелію та помістіть у краплю води на предметне скло, обережно розправивши і накривши покривним скельцем. Зробіть відповідні зарисовки та позначення.

Cкладіть схему циклу розвитку Mucor mucedo:

Вивчити фітофтору.

Від ураженого фітофторою листка картоплі або томатів, що знаходяться в вологій камері, відріжте невеличкі частинки у місці, де є „пушок”. Розгляньте цю частинку за допомогою мікроскопа, зверніть увагу на спорангії та їх положення на спорангієносцях. Знайдіть нитки міцелію, що тягнуться по міжклітинниках листків, проникаючи в клітини.

Складіть схему циклу розвитку фітофтори Phitophora intestans

РАЗМЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Поняття та види принципів права.
Региональные институты международной защиты прав человека и Россия.
Школа адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде)
РОЛЬ МАКРОФАГОВ В ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЗАЩИТЕ
Причинно-наслідковий зв’язок та його значення.
Д01 К08; Д91/2 К02; Д98/2 К91/1- на сумму полученной амортизации).
III. Підсумок уроку.
ЗРАЗКИ СЛОВОТВІРНОГО АНАЛІЗУ СЛІВ
Централізація капіталу — це збільшення розмірів капіталу внаслідок поглинання або об'єднання кількох раніше самостійних індивідуальних капіталів в один, більший.
ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Право на домашнее образование в законодательстве Украины
Я рада, что у матери все же был Рхис. Он был чудесный человек, — твердо сказала Джоселин
Фізичні властивості
Енергетичні ресурси
Державне регулювання міжднародноїторгівлі
Другие названия: анютины глазки, иван-да-марья, братики, трехцветка, полевые братчики, полуцвет, топорчики
Вода обладает другими важными свойствами
О возможности финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по страхованию застройщиком таких рисков.
Соотношение с другими видами управленческой деятельности.
Фундаментом взаємодії слідчого із співробітником оперативного підрозділу є норми кримінально-процесуального закону, якими встановлені спільні для них завдання.
Теорія соціальної стратифікації
Аналіз варіантів альтернативних рішень
Главная Страница