Визначення сумарної трудомісткості ТО та ремонтів машин

Розрахунок сумарної трудомісткості ТО та ремонтів машин

Розрахунок сумарної трудомісткості ТО та ремонтів машин

Визначимо річну сумарну трудомісткість за кожним видом ТО та ремонту як суму річних

трудомісткостей відповідно ТО чи ремонту за кожною маркою машин в табличній формі.В результаті цього (див.табл.17) одержуємо сумарну трудомісткість.

Річна сумарна трудомісткість за кожним видом ТО чи ремонту визначається як сума річної трудомісткість відповідного ТО чи ремонту за кожною маркою машин, тобто

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
НАЗВА ДОКУМЕНТУ


де ΣТТО.Р – річна сумарна трудомісткість відповідного виду ТО чи ремонту парку дорожньо-будівельних машин, люд-год;

де і т. д. –– річна сумарна трудомісткість відповідного виду ТО для парку дорожньо – будівельних машин (див.табл. 17)люд-год;

Річна програма з ПР визначається, як сумарна трудомісткість виконання поточних ремонтів для парку дорожньо-будівельних машин до якої добавляють 25% від сумарної трудомісткості виконання капітального ремонту (на виготовлення запасних частин і проведення КР нескладного обладнання), а також 25% від сумарної трудомісткості поточного

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
НАЗВА ДОКУМЕНТУ
ремонту для виконання замовлень на будівництво і 20% на самообслуговування майстерні, тобто:

де ΣТП – річна сумарна трудомісткість поточних ремонтів для парку дорожньо-будівельних машин, люд-год;

ΣТК – річна сумарна трудомісткість капітальних ремонтів для парку дорожньо-будівельних машин, люд-год.

Капітальний ремонт передбачається виконувати у спеціалізованих ремонтних майстернях або на ремонтних заводах, тому об’єм трудомісткостей робіт з його проведення для виробничої майстерні дорожньої організації не враховують.

2.13.2 Розподілення трудомісткості ТО і ремонтів дорожньо-

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
НАЗВА ДОКУМЕНТУ
будівельних та спецмашин за видами робіт

Річний об’єм робіт з ТО і ремонтів дорожньо-будівельних та спецмашин є підґрунтям для проектування чи реконструкції виробничої майстерні підприємства.

Враховуючи річну трудомісткість робіт з ТО і ремонтів машин визначають чисельність виробничих робітників, кількість технологічного обладнання і пристроїв, розраховують виробничі площі та ін.

У курсовому проекті відповідно до завдання розраховуємо і проектуємо один з підрозділів виробничої майстерні. Для визначення трудомісткості робіт, які виконуються в окремих підрозділах майстерні, сумарну річну трудомісткість з ТО і ремонтів машин розподіляють за видами робіт.


Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
НАЗВА ДОКУМЕНТУ


3.Детальна розробка

Даний розділ курсового проекту передбачає проведення детальних розрахунків параметрів, показників і значень, що конкретно стосуються відділення, яке проектується. До таких розрахунків відносяться наступні:

- розрахунок трудомісткості робіт у відділені;

- розрахунок фондів часу;

- розрахунок кількості працюючих;

- розрахунок числа постів і робочих місць;

- розрахунок площі виробничого відділення.

Розрахунок об’ємів робіт у підрозділі

Об’єм робіт визначають, як суму трудоміскостей окремих видів робіт (мийно-очисних, кріпильних, регулювальних, діагностичних, та ін.) які передбачається виконувати у підрозділі. Для цього використовують розподіл трудомісткості виконання ТО і поточного ремонту машин ста видами робіт(табл. 18,додаток 15). Крім того необхідно передбачити роботи по самообслуговуванню в об’ємі 5... 10% від загальна трудоміскості підрозділу, тобто:

де Твід - трудомісткість об’ємів робіт у підрозділі, люд-год;

- сумарна трудомісткість виконання окремого виду робіт під час проведення ТО машин, люд - год;

- сумарна трудомісткість виконання окремого виду робіт під час проведення поточного ремонту машин, люд-год.

У мийно - очисному відділенні передбачається виконання робіт по поточному ремонту і технічному обслуговуванню машин (див. табл. 18), а також робіт із самообслуговування в розмірі 10% від їх загальної трудомісткості, тобто:

Твід = 1,1 • (290 + 186) = 524люд – год

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МАРКИРОВКИ ГРУЗОВ (выдержки)
Типы патологического эмоционального реагирования
ТЕМПЕРАМЕНТ Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Понятие экологического права. Экологическое право как отрасль права
Понятие валютных отношений и валютной системы
Контроль виконання лабораторної роботи
Глава 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Я стояла, обсуждая сама с собой, удастся ли мне обойтись без ползания в грязи и осмотра укусов
Лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской советской детской поэтессы, писательницы, киносценаристки, радиоведущей.
Количество контрольных и архивных образцов
Family Life
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К
Общее предупреждение преступности
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ ШЕСТИЛЕТОК
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Часть 1. Психологическая диагностика
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Тематична та емоційно-настроєва характеристика лірики.
Подобное лечится подобным, чтобы уравновесить противоположности — проявленное и не проявленное.
Год 1543, шестнадцатый — восемнадцатый дни третьего месяца
В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК договор может быть заключен в любой форме, которая предусмотрена для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
ГИГЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ.
Главная Страница