Морально-психологічне забезпечення оперативної та бойової підготовки військ (сил)

Польовий, повітряний і морський вишкіл військ (сил) та органів військового управління в значній мірі досягається в процесі оперативної і бойової підготовки, підвищення ефективності якої є одним із головних завдань розвитку ЗС України. МПЗ цього напрямку діяльності організується з урахуванням наступних особливостей:

обумовленість цілей і завдань МПЗ оперативної і бойової підготовки військ (сил) вимогами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України, командувачів видів ЗС України та оперативних командувань, командирів об’єднань, з’єднань і військових частин;

національно-патріотична спрямованість;

науковий та творчій підхід;

постійне підвищення ролі МПЗ оперативної і бойової підготовки у бойовому вишколі військ (сил), зміцненні військової дисципліни та правопорядку;

залежність стану МПЗ оперативної і бойової підготовки від рівня підготовки його суб’єктів, їх особистих знань, навичок, вмінь, а також переконань, ділових і морально-психологічних якостей;

зміст МПЗ оперативної і бойової підготовки залежить від завдань, які виконують військові частини (підрозділи) та умов їх виконання, наявних сил і засобів МПЗ;

ускладнення завдань оперативної і бойової підготовки та підвищення вимог до неї обумовлюють необхідність подальшого розвитку форм, методів технологій та методик впливу на свідомість, підсвідомість та поведінку військовослужбовців;

врахування досвіду морально-психологічної підготовки в арміях провідних країн світу та спеціальних операцій в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах;

потреба педагогічно-грамотного впливу на емоційно-мотиваційну сферу особистості військовослужбовця та працівника ЗС України;

взаємозалежність змісту, форм і методів МПЗ від мети і завдань оперативної та бойової підготовки, суспільно-політичних умов їх виконання, вікових, психофізіологічних і інших особливостей особового складу;

розвиток у них позитивної мотивації до військової служби;

необхідність стимулювання розвитку у військовослужбовців таких особистісних якостей, як: патріотизм, професійна майстерність, ініціативність, сумлінність, рішучість, сміливість та ін.;

активність, безперервність, системність і конкретність МПЗ.

Зазначені особливості організації МПЗ вимагають дотримання певних умов:

по-перше, цілі і завдання МПЗ досягаються лише за умов якісної підготовки і проведення занять, навчань, тренувань із оперативної та бойової підготовки;

по-друге, оперативна та бойова підготовка має проводитись в умовах максимально наближених до бойових, що забезпечує реалізацію виховного потенціалу воєнно-соціального середовища;

по-третє, організаційні, педагогічні психологічні та інші заходи необхідно не тільки всебічно готувати і якісно проводити, але й ретельно їх підбирати з врахуванням особливостей контингенту військовослужбовців, рівня їх освіченості, вихованості, військової майстерності службового досвіду, тематики занять, умов їх проведення тощо.

Основними напрямами МПЗ оперативної та бойової підготовки є:

підготовка патріотично налаштованого, професійно, морально та психологічно підготовленого особового складу;

турбота про всебічне забезпечення військовослужбовців, задоволення їх потреб і запитів, оперативне реагування на скарги, заяви і пропозиції;

навчання суб’єктів МПЗ оперативної і бойової підготовки основним засадам цієї діяльності.

Завдання МПЗ оперативної та бойової підготовки полягають у:

1. Роз’ясненні особовому складу державної політики, Конституції та інших законів України, завдань ЗС України і своєї військової частини (підрозділу), вимог статутів, наказів та директив;

2. Вихованні національно свідомих і самовідданих військовослужбовців-патріотів, формування у них почуття вірності Військовій присязі, Бойовому прапору військової частини, високого бойового духу, стійкості, витриманості, сміливості, високої пильності та всебічної готовності до захисту України;

3. Зміцненні єдиноначальності, військової дисципліни та правопорядку;

4. Підвищенні особистої відповідальності командирів (начальників) та інших посадових осіб за стан і результативність оперативної і бойової підготовки;

5. Вивченні та впровадженні в практику МПЗ бойового вишколу передового досвіду своїх військ (сил) та армій провідних країн світу;

6. Аналізі негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та організації захисту від нього;

7. Підтриманні взаємодії структур по роботі з особовим складом зі штабами, начальниками родів військ (служб), місцевими органами влади в інтересах МПЗ оперативної і бойової підготовки;

8. Забезпеченні всебічної та постійної готовності структур по роботі з особовим складом до організації й проведення заходів МПЗ оперативної та бойової підготовки;

9. Забезпеченні виконання особовим складом заходів безпеки, запобіганні травмувань і загибелі військовослужбовців;

10. Запобіганні та недопущенні потрав сільськогосподарських угідь, лісів і лісопосадок, протиправних дій до місцевого населення;

11. Недопущенні втрат таємних документів і зброї, поломок військової техніки з вини особового складу;

12. Постійній турботі про харчове, матеріально-побутове та інші види забезпечення учасників навчань, тренувань, занять з вогневої підготовки, водіння бойових машин, тактико-спеціальної підготовки тощо;

13. Якісній підготовці та ефективному проведенні психологічної підготовки військовослужбовців (загальній, спеціальній і цільовій) до виконання навчально-бойових завдань;

14. Проведенні психодіагностичних, психокорекційних і психореабілітаційних заходів тощо.

Основне завдання МПЗ полягає в створенні відповідних умов для досягнення мети оперативної та бойової підготовки без надзвичайних подій, злочинів, травм і грубих порушень військової дисципліни.

Принципами МПЗ оперативної та бойової підготовки можна вважати:

­ об’єктивність при оцінці морально-психологічного стану військ (сил), їх бойового вишколу та боєздатності;

­ цілеспрямованість усіх заходів на вирішення конкретних завдань оперативної і бойової підготовки, формування та підтримання високого рівня морально-психологічного стану військовослужбовців;

­ тісний і нерозривний зв'язок МПЗ з іншими видами забезпечення оперативної і бойової підготовки;

­ безперервність керованого впливу на свідомість, підсвідомість і поведінку військовослужбовців;

­ диференційований підхід при визначенні змісту заходів МПЗ з урахуванням національних, етнічних, культурних, релігійних та інших особливостей військовослужбовців;

­ наукових підхід при організації та здійсненні МПЗ;

­ учити війська (сили) і суб’єктів МПЗ тому, що необхідно на війні.

На спрямованість і зміст МПЗ впливають сучасні вимоги до оперативної і бойової підготовки, а саме:

оперативна та бойова підготовка мають бути приоритетним напрямом діяльності командувачів, командирів (начальників), штабів, структур по роботі з особовим складом та інших посадових осіб;

висока якість оперативної та бойової підготовки;

тематика занять з оперативно-тактичної підготовки має бути тісно пов’язана з оперативним призначенням військ (сил);

належить ліквідувати відрив особового складу від занять (присутніх має бути не менше як 80-85 відсотків від тих, хто навчається);

потребує значного посилення матеріально-технічне забезпечення занять;

необхідно усунути „авральні натаскування” військовослужбовців перед підсумковими та іншими перевірками;

потребує налагодження методична підготовка командирів усіх рівнів, які проводять заняття з оперативної, бойової та гуманітарної підготовки, для чого необхідно регулярно проводити показові й інструктивно-методичні заняття, семінари, здійснювати контроль і надання відповідної методичної допомоги;

підвищити значимість оперативного мистецтва і тактики у підготовці фахівців, не допускати зниження рівня бойового професіоналізму офіцерського складу;

має бути усунута безсистемність оперативної, бойової і мобілізаційної підготовки, забезпечене повноцінне та якісне виконання відповідних планів;

активізувати пошук ефективних форм і методів оперативної та бойової підготовки військ в умовах обмеженого їх фінансування та забезпечення, впроваджувати нові методики проведення занять та їх морально-психологічного забезпечення;

забезпечити покращення технічного стану озброєння і військової техніки, перш за все шляхом підвищення якості технічної та спеціальної підготовки особового складу, пропаганди військово-технічних знань, налагодження роботи технічних гуртків, обладнання стендів технічної інформації, технічних кутків та навчальних аудиторій, активізації раціоналізаторської та винахідницької роботи;

зробити плани оперативної, бойової підготовки та тижневі розклади занять в ротах (батареях) законами життя і діяльності з’єднань, частин і підрозділів, привчити командирів усіх рівнів працювати за цими планами.

вдосконалити фізичну підготовку військовослужбовців для того, щоб вони були здатні долати труднощі, характерні для сучасного бою.

приділяти увагу не тільки ігровим видам спорту, а й військово-прикладним, особливо, кросовій та силовій підготовці особового складу.

забезпечення єдності планування та організації оперативної і бойової підготовки та заходів МПЗ.

Центральною фігурою у МПЗ оперативної та бойової підготовки є командувач (командир, начальник). Він несе відповідальність за організацію цього процесу та управління ним, віддає необхідні розпорядження посадовим особам та органам військового управління щодо організації МПЗ цих видів підготовки військ (сил), тощо. Також він здійснює контроль за станом та процесом МПЗ і аналізує ступінь його ефективності.

Штаби та інші органи військового управління разом із структурами по роботі з особовим складом повинні забезпечувати єдність планування і організації оперативної та бойової підготовки з проведенням заходів щодо їх морально-психологічного забезпечення.

Органи особового складу повинні узгоджувати зі штабами всі питання щодо проведення основних заходів МПЗ у відповідних планах.

МПЗ єфункцією всіх посадових осіб, які мають безпосереднє відношення до навчання, виховання та психологічної підготовки військовослужбовців. Інтегруючим елементом у цьому процесі мають стати органи особового складу, які мають забезпечити:

навчання посадових осіб практиці організації і проведення заходів МПЗ;

надання їм методичної допомоги;

вивчення, узагальнення, пропагування та впровадження передового досвіду;

активну участь відповідних посадових осіб у підготовці і підведені підсумків, застосуванні заохочень і підготовці пропозицій командирам (начальникам) щодо організації та здійснення МПЗ.

Крім цього, функціями органів особового складу має бути:

роз’яснення особовому складу положень Конституції та законів України, постанов Верховної Ради і уряду, указів Президента України, Військової присяги і статутів ЗС України, вимог Міністра оборони України, начальника Генерального штабу, командувачів (командирів) обєднань, з’єднань, військових частин та відповідних керівних документів щодо організації та проведення оперативної та бойової підготовки;

планування заходів МПЗ у відповідності з розпорядженням командувачів (командирів) та організація виконання цих планів;

контроль своєчасності та якості проведення відповідних заходів, рівня морально-психологічного стану особового складу;

підготовка пропозицій та інших матеріалів з актуальних проблем МПЗ для їх розгляду та обговорення на нарадах і зборах;

постійне вивчення, аналіз та прогнозування суспільно-політичної та морально-психологічної обстановки в регіонах (районах) життєдіяльності військових частин (підрозділів), а також морально-психологічного, релігійного стану у військах (силах), їх можливий вплив на виконання поставлених завдань;

визначення оптимальних напрямків професійної та службової діяльності особового складу, забезпечення психологічної адаптації молодого поповнення відповідно до військового фаху, індивідуально-психологічних, нервово-психофізіологічних та інших особливостей, проведення відповідної профілактичної роботи;

добір, розстановка і навчання активу військових частин і підрозділів, забезпечення його авангардної ролі у військовій службі;

надання допомоги командирам (штабам) в організації змагань на краще виконання завдань і нормативів в ході занять з бойової підготовки, а також за звання “кращий фахівець”, “кращий підрозділ”, “краща військова частина”, тощо;

підтримка та зміцнення шефських зв’язків військових частин з трудовими колективами, органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами і релігійними конфесіями в інтересах МПЗ оперативної та бойової підготовки.

Таким чином, МПЗ оперативної та бойової підготовки є одним із пріоритетних напрямків діяльності посадових осіб ЗС України. Його якісна організація та ефективне проведення сприяє мобілізації особового складу на результативне вирішення завдань оперативної та бойової підготовки, підвищення рівня бойової майстерності, психологічної стійкості військовослужбовців. Командири (начальники), офіцери органів особового складу та інші посадові особи, які залучаються до організації та реалізації цього напрямку МПЗ, повинні:

знати вимоги статутів ЗС України, відповідних настанов, керівництв, інструкцій та інших керівних документів і домагатись їх повного та якісного виконання;

вміти організувати і проводити заходи МПЗ та навчати цьому підлеглих;

знати підлеглих (рівень їх підготовленості і морально-психологічний стан, запити і потреби) з урахуванням чого, організовувати і проводити МПЗ;

уміти правильно здійснювати розстановку сил і засобів МПЗ.

refambx.ostref.ru refaodg.ostref.ru referatqgp.nugaspb.ru refappc.ostref.ru Главная Страница