Тестові завдання

1 Виробничу регресія Кобба-Дугласа описують рівнянням:

а) Y1 = a01 + a1Z1 + a2Z2;

б) Y=a0X1a1X2a2 ;

в) D = a0 + a1Р + a2P2 ;

г) y = а + b/x.

2 Якщо значення загального коефіцієнта еластичності для виробничої регресії Кобба-Дугласа a > 1, то:

а) при зростанні обсягу виробництва зростають витрати на одиницю продукції;

б) при зростанні обсягу виробництва витрати не змінюються;

в) маємо економію ресурсів на масштабах виробництва;

г) при зростанні одного з факторів виробництва на 1 %, показник зросте на а %.

3 Частинний коефіцієнт еластичності показує:

а) на скільки відсотків зміниться показник при зміні кожного з факторів на 1 %;

б) на скільки відсотків зміниться значення факторів при зміні показника на 1 %;

в) на скільки відсотків зміниться показник при зміні одного з факторів на 1 % і при незмінному значенні іншого;

г) на скільки відсотків збільшиться показник

4 Для зведення степеневої функції до лінійної використовують:

а) логарифмування та заміну;

б) метод заміни;

в) метод ітерацій;

г) метод найменшим квадратів.

5 Ізокванта – це:

а) це лінія незмінних витрат, що показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) всі можливі комбінації двох факторів, які можуть бути використані для виробництва певного максимального обсягу продукту;

в) лінія, що показує залежність обсягу виробництва від виробничих затрат;

г) лінія, що характеризує залежність витрат капіталу від витрат праці.

Вихідні дані для виконання роботи беремо з розрахункової роботи № 5.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 7.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДНІХ

Хід роботи

1 На основі вихідних даних здійснити розрахунок прогнозних значень показника за методом:

а) середньої ковзання;

б) простої експоненціально зваженої середньої.

2 Розрахувати показники точності прогнозу; зробити висновок і вибрати точніший прогноз.

3 Перевірити достовірність прогнозу за коефіцієнтом Трігга.4 Здійснити розрахунок довірчих інтервалів.

Теоретичні відомості

uqa.deutsch-service.ru vgq.deutsch-service.ru refapnm.ostref.ru network.mfk-millenium.ru Главная Страница