Тестові завдання

1 Виробничу регресія Кобба-Дугласа описують рівнянням:

а) Y1 = a01 + a1Z1 + a2Z2;

б) Y=a0X1a1X2a2 ;

в) D = a0 + a1Р + a2P2 ;

г) y = а + b/x.

2 Якщо значення загального коефіцієнта еластичності для виробничої регресії Кобба-Дугласа a > 1, то:

а) при зростанні обсягу виробництва зростають витрати на одиницю продукції;

б) при зростанні обсягу виробництва витрати не змінюються;

в) маємо економію ресурсів на масштабах виробництва;

г) при зростанні одного з факторів виробництва на 1 %, показник зросте на а %.

3 Частинний коефіцієнт еластичності показує:

а) на скільки відсотків зміниться показник при зміні кожного з факторів на 1 %;

б) на скільки відсотків зміниться значення факторів при зміні показника на 1 %;

в) на скільки відсотків зміниться показник при зміні одного з факторів на 1 % і при незмінному значенні іншого;

г) на скільки відсотків збільшиться показник

4 Для зведення степеневої функції до лінійної використовують:

а) логарифмування та заміну;

б) метод заміни;

в) метод ітерацій;

г) метод найменшим квадратів.

5 Ізокванта – це:

а) це лінія незмінних витрат, що показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) всі можливі комбінації двох факторів, які можуть бути використані для виробництва певного максимального обсягу продукту;

в) лінія, що показує залежність обсягу виробництва від виробничих затрат;

г) лінія, що характеризує залежність витрат капіталу від витрат праці.

Вихідні дані для виконання роботи беремо з розрахункової роботи № 5.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 7.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДНІХ

Хід роботи

1 На основі вихідних даних здійснити розрахунок прогнозних значень показника за методом:

а) середньої ковзання;

б) простої експоненціально зваженої середньої.

2 Розрахувати показники точності прогнозу; зробити висновок і вибрати точніший прогноз.

3 Перевірити достовірність прогнозу за коефіцієнтом Трігга.4 Здійснити розрахунок довірчих інтервалів.

Теоретичні відомості

Лицо, которое изготовило (создало) для себя новую вещь, приобретает на нее право собственности.
ПЕРЕЛІК
Ким затверджується розпис Державного бюджету?
Основні категорії і поняття
Методика исследования самооценки по методике Дембо—Рубинштейн в модификации A.M. Прихожан
СТРУКТУРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Сущность и значение экономического контроля
Обмен (метаболизм) углеводов
Технічна та програмна підтримка ІС.
На курсову роботу студенту
ТЕМА:Бездержавна Україна кінця XVIIІ – початку ХХ ст
Тема 4. Русские земли в период политической раздробленности
ТЕМА: АТОМНЕ ЯДРО
Информатизация организационно-управленческой деятельности в школе
Ведомственная статистическая отчетность
Змінна мети обстеження
Учет затрат основного производства
Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 1
Целевые аудитории коммуникаций
Основные черты американской правовой системы.
Digital8
Українське мистецтво II пол..XIX ст. Українська національна школа пейзажного живопису.
Гидравлический расчет системы отопления по удельным
Главная Страница