VII. Зразки завдань до модульних контрольних робіт та критерії їх оцінювання

Модульна контрольна робота № 1

З курсу «Судові та правоохоронні органи України»

для студентів I курсу Економіко-правового інституту

Спеціальності «Правознавство»

Варіант 1

I. Теоретичне питання:

1. Охарактеризуйте форми звернення до Конституційного Суду України.

2. Права та обов’язки працівників міліції. Застосування спеціальних заходів, вогнепальної зброї.

Критерії оцінювання:

«відмінно» - ставиться при наявності повної та всебічної відповіді на питання;

«добре» - ставиться при наявності незначних неточностей у відповіді на питання;

«задовільно» - ставиться при наявності поверхової відповіді на питання;

«незадовільно» - ставиться при наявності суттєвих помилок у відповіді або якщо відповідь відсутня.

II. Практичне питання:

Голова Служби безпеки України направив до Кабінету Міністрів клопотання про зміну структури СБУ. У відповідь через деякий час надійшло повідомлення, що вирішення даного питання не входить до компетенції Кабміну. Хто правомочний вирішувати питання організаційної структури СБУ? Відповідь обґрунтуйте.

Критерії оцінювання:

«відмінно» - ставиться при правильному та аргументованому вирішенні задачі;

«добре» - ставиться при правильному вирішенні задачі з незначними помилками при аргументації відповіді;

«задовільно» - ставиться при правильному, але недостатньо аргументованому вирішенні задачі;

«незадовільно» - задача вирішена невірно або не вирішена взагалі.

Шкала виставлення підсумкової оцінки за модульну контрольну роботу:

«відмінно» - «5», «5», «5», «5», «5», «4», «5», «4», «5», «4», «5», «5».

«добре» - «5», «4», «4», «4», «5», «4», «4», «4», «5», «4», «4», «4», «3».

«задовільно» - «4», «3», «3», «3», «4», «3», «3», «3», «4», «3», «3», «2».

«незадовільно» - «3», «2», «2», «2», «2», «3», «2», «2», «3», «2», «2», «2».

VІIІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» студенти складають усний іспит (I семестр).

.

Екзаменаційний білет складається з 2-х теоретичних питань та задачі:

Критерії оцінювання

 • «відмінно» - відповідь на питання має бути правильною, повною та обґрунтованою правовими актами (нормами). Студент вільно орієнтується в системі галузі права і законодавства та практиці їх застосування, вільно володіє правовою термінологією, зв'язано, послідовно і логічно викладає матеріал.
 • «добре» - відповідь на питання має бути в основному такою ж як і оцінка на «відмінно», але студент допускає при цьому несуттєві неточності.
 • «задовільно» - відповідь на питання має бути в основному вірною, але неповною, дещо неточною.
 • «незадовільно» - відповідь на питання, яка свідчить що знання студента носять фрагментарний, уявний характер.
 • Відповідь на екзамені оцінюється так:

  «відмінно» – „5”, „5”, „5”; „4”, „5”, „5”

  «добре» - „4”, „4”, „4”; „5”, „4”, „4”; „3”, „4”, „4”

  «задовільно» - „3”, „3”, „3”; „5”, „4”, „4”; „3”, „4”, „4”

  «незадовільно» - „2”, „2”, „2”; „3”, „2”, „2”

  Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63-70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

  Екзамен (диференційований залік) може відбуватися в усній формі, письмовій формі або складатися з письмової та усної частини. Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені (диференційованому заліку) у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

  «5» - 30 балів;

  «4» - 23 бали;

  «3» - 18 балів;

  «2» - 0 балів.

  Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:

  Підсумковий рейтинговий бал Оцінка за шкалою ЄКТС Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою
  90-100 А відмінно
  82-89 В добре
  75-81 С
  66-74 D задовільно
  60-65 E
  40-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
  39 і менше F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

  Якщо студент на екзамені (диференційованому заліку) з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів, отримує позитивну екзаменаційну оцінку («5», «4», «3»), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно»,за шкалою ЄКТС – Е, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.

  Якщо навчальна дисципліна викладається більше одного семестру і з цієї дисципліни передбачено підсумковий контроль у формі екзамену (диференційованого заліку) лише в останньому семестрі, а в попередньому семестрі (ах) – залік, то екзамен (диференційований залік) приймається лише з урахуванням семестрового рейтингового бала за останній семестр, що передує екзамену (диференційованому заліку). При цьому на екзамен (диференційований залік) виноситься весь обсяг навчального матеріалу з цієї дисципліни.

  Отже, максимальний рейтинговий бал студента за один модуль становить 100 балів.

  soe.deutsch-service.ru wjv.deutsch-service.ru refref.underref.ru refaluj.ostref.ru Главная Страница