Міжнародної інвестиційної діяльності підприємства

У наступних параграфах цієї глави для прикладу розглянемо конкретний проект міжнародної інвестиційної діяльності ство­рення в Дніпропетровську підприємства з переробки спрацьова­них шин на ліквідну гумову крихту і поліамідне волокно з одер­жанням високого обсягу прибутку, із застосуванням новітніх українських технологій.

Завданням розробки є створення сучасного комплексного та високорентабельного заводу продуктивністю 8 тисяч тонн пе­рероблених спрацьованих шин на рік, з одержанням з них високо ліквідних 5,5 тис. тонн дрібнодисперсної гумової крихти і 1,5 тис. тонн поліамідного дрібнодисперсного волокна для внут­рішнього ринку і на експорт.

У технологічному аспекті метою підприємства є забезпечення його повної безвідходності.

В екологічному аспекті — забезпечення «чистої технології».

У соціальному аспекті — є створення нових робочих місць у регіоні.

У регіонально-економічному та державному аспектах мета підприємства — залучення в народногосподарський обіг регіону і країни великого обсягу найцінніших вторинних полімерних ма­теріалів: гуми і поліамідів, що забезпечують за продуктивності переробки в 8 тис. тонн шин у рік економію 19 тис. тонн сирої нафти і 78 тис. кВт./годин, які можна використати для вироб­ництва первинної гуми і поліамідів.

У природоохоронному аспекті метою підприємства є ліквіда­ція в регіоні, що є транспортним вузлом, зоною проходження транспортних коридорів і одночасно перспективним рекреацій­ним центром, некерованого засмічення шинами смітників, вироб­ничих територій і природних ландшафтів.

Утилітарною економічною метою створення підприємства продуктивністю 8 тис. тонн є одержання річного обсягу прибутку в розмірі $768500.

Технологічну частину проекту може бути реалізовано за раху­нок монтажу та установки оригінального технологічного устатку­вання фірми «Вторкомпозит» і стандартного устаткування, що випускається серійно на Україні, засобів автоматизації та мон­тажних матеріалів.

Технологія передбачає механічне розрізання шин на п'ять

фрагментів:

а) плоску бігову металокордомістку доріжку розміром

3200x300x45 мм;

б) дві боковини діаметром до 1000 мм;

в) два бортових кільця діаметром до 900 мм.

Металокорд з бігової доріжки і бортовий дріт з бортових кі­лець витягують методом локальної термодеструкції шляхом ви­сокочастотного електромагнітного впливу на металокордні нитки (дріт), що порушує адгезію між кордом (дротом) і гумою (гумо-текстилем).

Звільнені від металокорду (дроту) гума і гумотекстиль меха­нічно згинають на шматки розміром 100x100 мм. Порубані шмат­ки гуми піддають механічному дробленню (помелу) з розміром фрагментів до 6 мм. При цьому руйнується адгезійний зв'язок гумового грануляту і текстилю.

Зазначений помел за допомогою пневмотранспорту надходить у скрубер-розвантажувач, а повітря після тканевої фільтрації — очищеним в атмосферу. Потім помел піддають вібросепарації та пневмосепаруванню в псевдоскрапленому шарі, внаслідок чого отримують однорідні (до 99,5%) матеріали: гумову крихту і по­ліамідне волокно довжиною до 6 мм.

Отримані матеріали фасують у відповідну тару.

Напрями використання продукції є такими. Гумову крихту в основному використовують при виробництві сирої гуми (регене­рату); залізничних переїздів, для виготовлення спортивних і тва­ринницьких матів; як домішку значних мас до гарячого асфальту та ін.

На обсяг реалізації гумової крихти впливає термін придатнос­ті кінцевих виробів. Гумовотехнічні вироби (шини, що виготов­ляються для автомобілів, транспортерні стрічки, амортизатори, прокладки й ін.), мають ресурс застосування в середньому при­близно 2—2,5 року, відповідно і цикл використання гумової крихти такий самий.

Поліамідне волокно безпосередньо використовують для виго­товлення блокових і стрічкових теплоізоляційних матеріалів. Після екструзії з нього виготовляють спінені пористі теплоізолюючі елементи, гранулят, литі вироби, які широко застосовують в машинобудуванні як конструкційний матеріал. Споживача­ми поліамідного волокна є виробники блокових і плиткових теплоізоляційних матеріалів, які використовують під час будів­ництва міських теплопроводів, на теплоелектростанціях, котель­нях та ін.

Металокордні нитки пакетують для подальшого використання в металургії, як арматури при виробництві будівельних матеріа­лів, плоского шиферу, тротуарних плит тощо.

З бортового дроту виробляють арматурну сітку для залізобе­тонних виробів.

Соціально-політичні особливості проекту в регіональному масштабі. На нашу думку, цей проект дістане підтримку регіо­нальних виконавчих органів з таких причин:

1) проект дає можливість створення нових робочих місць, що дуже важливо на сьогодні;

2) під час впровадженні проекту буде використано наукові досягнення місцевих учених і проектувальників;

3) збільшуються можливості одержання асфальтобетонних су­мішей і бітумів для будівництва автомобільних доріг за­гального призначення;

4) створюється обсяг робіт місцевим машинобудівним заводам з виготовлення стандартного устаткування за проектом і для подальшого його тиражування;

5) розширюється фронт робіт для місцевих транспортних під­приємств з виконання перевезень сировини і готової про­дукції, у т. ч. і на експорт;

6) поступово вилучено неорганізовані накопичення шин із навколишнього середовища, за рахунок чого відбудеться поліпшення екологічної обстановки в регіоні;

7) проект у цілому вплине на підвищення престижу керівних органів, через значущість проекту в загальнонаціональних інтересах держави і впровадження нової екологічної про­грами.

Нині в Україну ввозиться, в основному фірмами «Rockwool» і «Useover», до 300 тис. м2 блокової мінеральної вати. Уразі пе­реробки шин поліамідне волокно, що витягаються з них, може бути використано при виробництві аналогічної продукції, що дозволяє значно зменшити її імпорт.

Значні обсяги крихти можна використати у виробництві ма­сивних конструкцій: наприклад, залізничних переїздів типу «Штраіл», пішохідних переходів, різних матів, де масова частка крихти становить 90%.

Новим споживачем гумової крихти є виробники м'якої рулон­ної покрівельної гуми і гумобітумних мастик.

За прикладом закордонної практики, значні обсяги гумової крихти можна використовувати як інгредієнт при виробництві цементу в процесі термічного випалу на парових електростанціях чи для використання разом із вугіллям.

Зазначимо, що 1 тонна гумової крихти заощаджує 0,7 тис. м3 природного газу, 3,4 тонни сирої нафти і 14300 кВт/годин елек­троенергії, які необхідно було б затратити при виробництві пер­винного каучуку.

refalpk.ostref.ru station.okref.ru picture.radioritual.ru refanih.ostref.ru Главная Страница