П. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

П. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними

інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до

законодавства України з метоюотримання прибутку або досягнення

соціального ефекту.

Ч. 2 ст. 1 цього ж ЗУ

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними

інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його

баланс.

Абз. 4 ст. 2 цього ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним

майнових прав.

Абз. 4 ст. 3 ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

Придбання не забороненого законами України нерухомого чи

рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення,

обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом

прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді

акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Ст. 4 ЗУ

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти,

інвестування в які не заборонено законами України.

Абз. абз. 2 і 8 ст. 1 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації»

благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних

та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,

організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами

благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,

організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами

набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно

свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації»

Діяльність благодійників і благодійних організацій має

суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами

державної влади і не позбавляє права на отримання державної

допомоги.

Ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації»

Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх

прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність,

користуються податковими та іншими пільгами відповідно до

законодавства України.

Проте, з умови задачі не випливає висновок про надання податкових пільг згаданій фірмі. Тому презюмуємо їх відсутність.

Ч. ч. 1, 2 і 4 ст. 26 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації»

Учасники благодійної діяльності мають право здійснювати

міжнародну благодійну діяльність відповідно до цього Закону, інших

нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в

міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних

благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать

законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

Набувачі благодійної допомоги та благодійні організації мають

Право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб

Іноземних держав.

Фірма «Фронт Корпорейшн» намагалася досягти соціального ефекту, тобто, результату сприяння тій або іншій соціально значущій проблемі (поліпшення умов у дитячому садку), а не здійснити безкорисливу пожертву, тобто надати допомогу, не обумовлену будь-яким результатом. Тому в описаній ситуації, на мою думку, має місце іноземне інвестування.

(Для ознайомлення)

Стаття 4 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації»

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких

основних напрямах:

сприяння практичному здійсненню загальнодержавних,

регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на

поліпшення соціально-економічного становища;

поліпшення матеріального становища набувачів благодійної

допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених,

безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а

також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок

стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у

результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також

жертвам репресій, біженцям;

сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх

програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм

національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення,

особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої

творчості;

подання допомоги талановитій творчій молоді;

сприяння охороні і збереженню культурної спадщини,

історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури,

місць поховання;

подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів

масової інформації, інформаційної інфраструктури;

сприяння розвитку природно-заповідного фонду та

природоохоронної справи;

сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної

культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя,

участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення

соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми

похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні,

матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та

піклування;

сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги

багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності

визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних

організацій.

Задача 2

Ч. 2 ст. 31 ЗУ «Про міжнародне приватне право»

Форма правочину щодо нерухомого майна визначається

відповідно до права держави, у якій знаходиться це майно, а щодо

нерухомого майна, право на яке зареєстроване на території

України, - права України.

Ст. 33 цього ЗУ

Дійсність правочину, його тлумачення та правові наслідки

недійсності правочину визначаються правом, що застосовується до

змісту правочину.

Ч. ч. 1 і 2 ст. 32 даного ЗУ

1. Зміст правочину може регулюватися правом, яке обрано

сторонами, якщо інше не передбачено законом.

2. У разі відсутності вибору права до змісту правочину

застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок із

правочином.

Ч. 1 ст. 39 цього ЗУ

Виникнення та припинення права власності та інших речових

прав визначається правом держави, у якій відповідне майно

Перебувало в момент, коли мала місце дія або інша обставина, яка

стала підставою для виникнення або припинення права власності та

інших речових прав, якщо інше не передбачено законом або

міжнародним договором України.

П. 1 ч. 2 ст. 44 ЗУ

Однак правом, з яким договір найбільш тісно пов'язаний, вважається:

Щодо договору про нерухоме майно - право держави, у якій

це майно знаходиться, а якщо таке майно підлягає

реєстрації, - право держави, де здійснена реєстрація.

П. п. 1 і 7 ч. 1 ст. 47 ЗУ

Право, що застосовується до договору згідно з положеннями

цього розділу, охоплює:

1) дійсність договору;

7) наслідки недійсності договору.

Ч. 1 ст. 75 ЗУ

Підсудність судам України справ з іноземним елементом

визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи

на те, що в ході провадження у справі підстави для такої

підсудності відпали або змінилися, крім випадків, передбачених у

статті 76 цього Закону.

(Стаття 76. Підстави визначення підсудності справ судам України)

Отже, виходячи з вище написаного, робимо такі висновки:

1. При розгляді даного спору необхідно керуватися законодавством Австрії.

2. Такий спір розглядати суд Австрії.

3. Громадянин Петренко не набув права власності на будинок, тому що не дотримано вимог ЗУ про форму правочину (договір купівлі-продажу (в Австрії) укладається у письмовій нотаріальній формі).

4. Крім цього, в описаній ситуації було укладено удаваний договір – замість договору купівлі-продажу (фактично), було укладено договір позики.

5. Вирішення справи: визнання данного договору недійсним австрійським судом.

Задача 3

Ст. 70

З урахуванням положень статей 71, 72 цього Закону спадкові

відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав

останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті

право держави, громадянином якої він був. Вибір права спадкодавцем

буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство

змінилося.

Ст. 71

Спадкування нерухомого майна регулюється правом держави,

на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає

державній реєстрації в Україні, - правом України.

(Стаття 72. Здатність осіб на складання і скасування заповіту.

Форма заповіту і акта його скасування)

Ч. ч. 2 і 4 ст. 81 ЗК України

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть

набувати права власності на земельні ділянки

несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а

також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за

межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого

майна, що належать їм на праві приватної власності.

Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у

спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства,

протягом року підлягають відчуженню.

Ст. 145 ЗК України

1. Якщо до особи переходить право власності на земельну

ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця

ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту

переходу такого права.

2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом

Ч. 2 ст. 1 цього ж ЗУ

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними

інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його

баланс.

Абз. 4 ст. 2 цього ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним

майнових прав.

Абз. 4 ст. 3 ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

Ст. 4 ЗУ

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти,

інвестування в які не заборонено законами України.

Враховуючи те, що покращення стану будинку дитячого садку, що призвело до збільшення його вартості, вважається досягненням соціального ефекту (результату сприяння тій або іншій соціально значущій проблемі з одночасною оцінкою впливу інвестицій на поліпшення рівня і якості життя) після внесення певних цінностей, які можуть бути іноземною інвестицією, то даний майновий внесок може бути зареєстрована як іноземна.

При цьому, слід враховувати мету, якої прагнула особа, яка зробила даний майновий внесок (чи здійснення цього внеску передбачав оцінку впливу інвестицій на поліпшення рівня і якості життя).

Задача 5

Ч. ч. 1 і 3 ст. 32 ЗУ «Про іноземні інвестиції» (нечинний)

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки,

встановлені чинними на території України законами, за винятками,

встановленими цим Законом.

Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського

капіталу, за винятком підприємств, створених в галузі

оптово-роздрібної торгівлі та посередницької діяльності,

звільняються від сплати податків на доходи протягом п'яти років з

моменту оголошення наявності першого прибутку, а в подальшому

сплачують зазначені податки в розмірі 50 відсотків від ставок,

встановлених законами України.

Ч. 1 ст. 29 цього ЗУ

Підприємства з іноземними інвестиціями мають право без

ліцензій експортувати продукцію, роботи та послуги власного

виробництва та імпортувати продукцію, роботи та послуги для

власних потреб, за винятком випадків, передбачених чинними на

території України законодавчими актами та міжнародними договорами.

Порядок визнання продукції, робіт і послуг, що експортуються,

такими, що належать до власного виробництва, встановлюється на

основі правил походження товару, зафіксованих у митному

законодавстві України. Визнання продукції, робіт та послуг, що

імпортуються, такими, що призначені для власних потреб

підприємства, здійснюється на підставі установчих документів

підприємства.

Висновки:

1. Звідси випливає необґрунтованість вимог позивача, тому що з 1993 р. до 2000 р. минуло більше п’яти років. Крім цього, ЗУ передбачає звільнення лише від сплати податків на доходи,а не від усіх зазначених податків і зборів.

2. З умови задачі не випливає, що імпорт алкогольних напоїв здійснювався для власних потреб. Тому презюмуємо протилежне.

Отже, вважаю, що суд повинен відмовити у задоволенні позову.

П. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними

інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до

законодавства України з метоюотримання прибутку або досягнення

соціального ефекту.

Ч. 2 ст. 1 цього ж ЗУ

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними

інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його

баланс.

Абз. 4 ст. 2 цього ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним

майнових прав.

Абз. 4 ст. 3 ЗУ

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

referatsdf.nugaspb.ru referattmd.nugaspb.ru waw.deutsch-service.ru riz.deutsch-service.ru Главная Страница