МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра економіки підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ проректор з наукової роботи _____________В.К. Данилко “___”_______________2009 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Щодо організації та змісту ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ роботи

для студентів з навчальної дисципліни

“ фОРМУВАННЯ БІЗНЕС-моделі ПІДПРИЄМСТВА ”

Для спеціальності - 6.050100 Економіка підприємства

Житомир - 20092013


Методичні матеріали щодо організації та змісту індивідуальної контрольної роботи складені на основі навчального плану для галузі знань„Економіка і підприємництво” напряму 6.030504 – Економіка підприємства та освітньо-кваліфікаційної характеристики даної спеціальності.

Укладач: к.е.н., доц. Кушніренко О.М.

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № , від «__»________ 2009р2013р


Перелік програмних питань з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства»

1. Еволюція поглядів і підходів на процес стратегічного управління компанією.

2. Бізнес-модель підприємства: характеристика та функції.

3. Основні елементи бізнес-моделі підприємства та взаємозв’язок між ними. Бізнес-процеси підприємства.

4. Суть концепції “ключової компетентності”.

5. Ідентифікація ключових компетенцій компанії.

6. Використання ресурсного підходу в процесі формування бізнес-моделі підприємства.

7. Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні бізнес-моделі компанії.

8. Значення інновацій для визначення ключової компетенції компанії.

9. Методичні аспекти діагностики зовнішнього середовища у процесі формування бізнес-моделі підприємства.

10. Сучасні інструменти портфельного аналізу.

11. Еволюція концепції вартісної оцінки ефективності діяльності підприємства.

12. Поняття стратегічного вимірювання.

13. Збалансована система індикаторів (показників) бізнесу (BSC): типова структура та модифікації методики. Особливості формування системи показників модулів BSC.

14. Система показників відповідальності – ASC: основні групи зацікавлених сторін; внески, стимули і ключові показники ASC.

15. Піраміда результативності в концепції “стратегічного вимірювання”.

16. Оцінка ефективності бізнес-моделі підприємства.

17. Концепція економічної доданої вартості в системі оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.

18. Життєвий цикл бізнес-моделі підприємства.

19. Побудова ланцюжка приорітетів споживачів.

20. Оцінка відповідності бізнес-моделі підприємства приорітетам споживачів.

21. Трансформація (модифікація) бізнес-моделі підприємства.

22. Особливості стратегічної поведінки підприємства на різних стадіях життєвого циклу компанії.

23. Формування бізнес-моделей високотехнологічних компаній.

24. Еволюція бізнес-моделей у фармацевтичній галузі.

25. Формування бізнес-моделей компаній виробників кави.

26. Бізнес-моделі компаній в галузі автомобілебудування.

27. Бізнес-моделі компаній у сфері “фаст-фуд”.

28. Формування та функціонування бізнес-моделей транснаціональних компаній.

29. Характерні ознаки існуючих бізнес-моделей вітчизняних підприємств.

30. Проблеми формування та розвитку бізнес-моделей вітчизняних компаній.

31. Чинники забезпечення успішного функціонування бізнес-моделей вітчизняних компаній.

32. Сучасні стратегії прибутковості бізнес-моделей.

Завдання до індивідуальної контрольної роботи

Контрольній роботі надається важливе значення. Вона є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Виконання цієї роботи сприяє більш глибокому, самостійному вивченню предмета і водночас є однією з форм перевірки знань студентів.

Робота над підготовкою контрольної роботи вчить студентів підбирати та аналізувати законодавчі і нормативні акти, теоретичний матеріал, узагальнювати явища в економічному житті, виробляти навики підготовки пропозиції і рекомендації, пов’язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, критично осмислювати та оцінювати виникаючі події.

Контрольна робота повинна виконуватися у відповідності до вимог вищої школи та методичними вказівками до їх оформлення. Об'єм контрольної роботи повинен складатися з 15-20 сторінок шкільного зошита чи 12-15 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони. Обов'язковою вимогою є наявність полів 2 см.

При виборі теми студент керується тематикою контрольних робіт і шифром: (номером залікової книжки). Наприклад: № залікової книжки 031, таким чином варіант роботи 1.

Обов'язковою вимогою є глибоке вивчення законів і нормативних урядових документів. Більшість статей з основних проблем економіки господарюючих суб’єктів публікується в журналах "Економіка України", "Фінанси України", "Регіональна економіка" та інші, а також у періодичній пресі. Вивчення літератури потрібно починати з детального вивчення законів, потім підручників, посібників, монографії, статті в журналах і газетах.

Працюючи з літературою, потрібно не тільки продумувати її зміст, але й обов’язково робити виписки найбільш важливих означень та доказів, фактів і статистичних даних, теоретичних і практичних висновків. Такі виписки допомагають студентам краще засвоїти та закріпити в пам'яті прочитаний матеріал, полегшить його систематизацію, дозволити при написанні тексту роботи не повертатися до вже прочитаної літератури. Дуже важливо в роботі не допускати бездумного переписування статей і вірно користуватися науковими методами дослідження. При цьому необхідно пам'ятати основні правила цитування і звертання до авторів. Кожну цитату потрібно взяти в лапки " " та в кінці речення вставити посилання на літературу. При використанні витягів із законів та постанов у виносці вказується їх повна назва, дата прийняття, місце публікації та номер статті. При використанні матеріалу з книги, монографії вказується: автор, назва, видавництво, рік видання.

Наступним етапом роботи є уважний перегляд зібраного матеріалу і осмислення плану викладу. Виклад кожного розділу роботи починається з актуальності даної проблеми та її важливості для практичного економічного життя, вияснення предмету і об’єкту дослідження, висвітлення основних наукових досліджень з даного питання, змісту економічного явища чи процесу. Потім необхідно перейти до характеристики притаманних цьому процесу рис та особистостей, показати всю різноманітність форм його проявів, відобразити його становлення і розвиток.

Положення роботи не повинно бути декларованим. Кожну з них потрібно підкріплювати науковою аргументацією і системою доказів і роз'яснень, досвідом з практикою. Важливо підкреслити різні точки зору з даної проблеми і висловити свій погляд. Під час написання контрольної роботи необхідно уникати нагромадження пропозицій і фраз. Над формою кожної фрази необхідно подумати, її можна вважати відшліфованою тільки тоді, коли вона компактна, та з неї не можна викинути жодного слова без збитку для змісту. Після написання тексту роботи студент повинен ще раз прочитати і детально відреагувати, ліквідувати повторення, покращивши окремі формування. Після цього робота переписується і підготовлюється для відправки в деканат. Обов’язковим є зазначення літератури.

Оформлення роботи.

На титульній сторінці робиться надпис:

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки

Контрольна робота з дисципліни

«Формування бізнес-моделі підприємства»

виконана студентом 4-го курсу

групи ___________

Іваненко О.Г.

шифр ................ (вказується номер залікової книжки)

Житомир-20092013

В кінці роботи надається список літератури в наступному порядку:

1. Законодавчі і нормативні акти.

2. Доповіді та матеріали Верховної Ради Уряду республіки.

3. Книги, монографії.

4. Статті.

5. Звіти підприємств і організацій.

6. Інші матеріали.

В кінці роботи необхідно поставити свій підпис і дату. Після рецензування роботи студент повинен ознайомитися із зауваженням викладача та бути готовим до роз'яснення по зауваженням. На залік студент прибуває з рецензованою роботою та після екзамену здає її викладачеві.

Частина 1

Студентам пропонується розробити стратегію розвитку підприємства, яка буде основою його бізнес-моделі. У цій роботі студенти проводять аналіз ситуації на конкретному підприємстві, проходячи в своєму аналізі послідовно елементи процесу бізнес-моделювання, що розбираються на лекційних заняттях, аж до вибору конкретної стратегічної альтернативи, оптимальної в ситуації, що склалася. Робота включає наступні основні розділи:

- введення;

- концептуальне моделювання;

- стратегічний аналіз зовнішнього ділового навколишнього середовища;

- аналіз внутрішньофірмового середовища;

- розвиток стратегічного бачення, визначення цінностей вищого керівництва і формулювання місії;

- постановка стратегічних цілей і завдань;

- аналіз продуктового портфеля підприємства;

- виділення стратегічних одиниць бізнесу;

- аналіз галузевого і конкурентного середовища;

- визначення конкурентних переваг;

- порівняльний аналіз альтернативних стратегій і вибір переважної стратегії фірми;

- визначення бізнес-процесів підприємства;

- підготовка до реалізації бізнес-моделі;

- реалізація бізнес-моделі;

- контроль і внесення необхідних змін.

1. Проаналізуйте стан свого бізнесу, використовуючи SWOT-аналіз. Визначите сильні і слабкі сторони, сприятливі можливості і чинники загрози, які можуть надати ті або інша дія на ваш бізнес.

SWOT-АНАЛІЗ

Сильні сторони нашої компанії це:

Слабкі сторони нашої компанії це:

Існуючі зовнішні сприятливі можливості:

Існуючі зовнішні чинники загрози:

2. Проведіть експертну оцінку сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (бальна система оцінки – найбільш важливі чинники – 10 балів, найменш важливі – 1 бал).

Аналіз ціностей компанії

Важливі для нашої компанії основні цінності:

Основні цінності: Рейтінг*

___________________ ___________

___________________ ___________

*10 балів – найбільш важливе, 1 бал – найменш важливе

Висвітлення місії компанії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСІЮ

Місія нашої компанії

________________________________________________________________________________________________________________________________

Опис продукції

Опис продуктів і групування продуктів

Розробка рейтингу продуктів

Опис продуктів:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Групування продуктів Рейтинг якості* Рейтинг цін**

_______________________ __________________ ______________

_______________________ __________________ ______________

Розробка рейтингу послуг

Послуги, що пропонуються нашоюовані нашою компанією:

найкращі

Вище середнього, але не кращі

Задовільні, але потрібні поліпшення

Стратегічні одиниці бізнесу

Споживча група 1 Споживча група 2 Споживча група 3
Продукт(и) 1
Продукт(и) 2
Продукт(и) 3

КОНКУРЕНТНА КАРТА

Карта диференціації

Потреби

споживачів Не може задовольнити Повністю задовольняє

(в порядку пріоритету) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Методика обрахунку

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Азоев Г. А., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2000

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб.пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. – (Высшее образование ХХІ века).

4. Как разработать стратегию: Практические рекомендации по созданию реально работающих стратегий: Пер.с англ. / С.Левицки. – Д.: Баланс-Клуб, 2004. – 328 с.

5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию, 2004г.

6. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы. – М.: Экономика, 1991. – 239с.

7. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприєства: Пер.з англ. – К.: Всесвіт: Наукова думка, 2001. – 367 с.

8. Маркетинг со скоростью мысли: Пер. с англ./ А. Сливотски, Д. Моррисон.-М.:ЭКСМО-Пресс, 2002.-448с.

9. Маркова В. Д., Кузнецова С. А., Стратегічний менеджмент. – М.: ИНФРА – М, 1999.

10. Методика анализа показателей эффективности производства: Уч.пос., изд. 2-е, доп.и перераб./Под ред.проф. Э.А. Маркарьяна. Серия “Экономика и управление”. Ростов-на-Дону: издательский центр “МарТ” 2001 – 208 с.

11. Оценка эффективности бизнеса: Что будет после Balance Scorecard?: Пер.с англ. / Маршал В. Мейер. – М.: Вершина, 2004. – 274 с.

12. Планирование будущего корпорации: Пер.с англ. / Рассел Л. Акофф. – М.: Сирин, 2002. – 256 с.

13. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

14. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им: Пер.с англ. / Э.Нили, К.Адамс, М.Кеннерли. – Д.: Баланс-Клуб, 2003. – 400с.

15. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2003. – 272 с.

16. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство: Пер. с англ. / М.Робсон, Ф.Уллах. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 222 с.

17. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Пер. з англ.- К.: Унів. Вид-во “Пульсари”, 2001.-296с.

18. Стратегическое рыночное управление: Бизнес-стратегии для успешного менеджмента: Пер. с англ. / Д.А. Аакер, Ре. Ю.Н. Каштуревский, - 6-е междунар. Издание. СПб: Питер, 2002.

19. Стратегическое управление: Учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарика, 2003. – 296с.

20. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

Додаткова:

1. Ефремов В. С. “Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM // Менеджмент в России и зарубежем”.

2. Ефремов В. С. “Стратегическое управление в контексте организационного развития” //Менеджмент в России и зарубежем. М., 1999. № 1. С. 3-16.

3. Ефремов В. С., Ханыков И. А. Ключевая компетенция корпорации как объект стратегического анализа // Менеджмент в России и за рубежем. М., 2002. № 2. С. 8 - 33.

4. Воронов А.А., Катичев В.Ф. Показатели и методы оценки эффективности организационно-экономического механизма управления промышленным предприятием // Менеджмент в России и за рубежем, № 4, 2004, С.98-108.

5. Белковский А.И. Конкурентная стратегия современных компаний (точка зрения Майкла Портера) // Менеджмент в России и за рубежем, № 4, 2004, С.3-8.

6. http://eco-science.net/ - журнал «Актуальні проблеми економіки»

7. http://ua.textreferat.com/referat-3105-1.html - Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства

8. http://www.economist.com.ru/ - журнал «Экономист».

9. http://www.grinchuk.lviv.ua/book/1/98.html - Управління витратами на підприємстві

10. http://www.irr.org.ua/pe/ - журнал «Регіональна економіка»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИ

Тема 5. Статистика продуктивності праці
Форми монополій
Сполуки гемоглобіну в крові
Физиологические изменения в организме женщины во время беременности
Основные составные части автомобильной дороги внегородского типа.
ТЕМА 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ (СЛІДЧИХ СУДДІВ) УКРАЇНИ
Организационно-нормативная база проекта
Тема: Проблема кислотных осадков
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Подходы и стратегии ведения переговоров
Статья 21. Структура органов местного самоуправления
Види бюджетно-правових норм.
Основные проявления повреждения клеток
Что понимают под доктриной Соколовского
ОНО В ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПОМОГАЕТ ДРУГОМУ ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГАРМОНИЮ.
Организация обучения и проверки знаний работающих по рабочим профессиям по вопросам охраны труда
Противопожарные мероприятия на АЗС.
Специальные нормативные акты
Морехідні якості суден.
цшамика творческой активности ученых
Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф
Острый одонтогенный серозный периостит
Вправа 2
Главная Страница