ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Весь процес підготовки й захисту роботи складається з ряду послідовних етапів:

1) вибір теми й узгодження її з науковим керівником;

2) визначення об'єкта і предмета вивчення або дослідження, формулювання мети і задач роботи;

3) вивчення вимог до роботи і її оформлення;

4) підбір літератури;

5) вивчення досліджуваної проблеми, існуючих підходів і методів її вирішення та сучасного стану її вивченості або рішення на основі підібраної літератури;

6) збір та систематизація наявних матеріалів по об'єкту дослідження (картографічних, статистичних, польових, експериментальних, стаціонарних спостережень і вимірювань);

7) проведення польових і лабораторних робіт (при необхідності і можливості);

8) аналіз, обробка та узагальнення матеріалів у відповідності з поставленими завданнями;

9) написання та оформлення роботи;

10) отримання відгуку наукового керівника та рецензії викладача, або наукового співробітника іншої кафедри або установи;

11) передзахист роботи;

12) розробка доповіді для захисту і підготовка графічного ілюстративного матеріалу;

13) захист роботи.

Перераховані етапи не рівнозначні по складності й кількості затрачуваного часу на виконання кожного етапу.

Вивчення вимог до роботи і її оформлення производится на основе детального ознакомления з відповідними розділами даної методички.

Збір наявних матеріалів по об'єкту дослідження виконується на основі підібраної літератури, архівних и фондових матеріалів кафедри фізичної географії та інших кафедр факультету, місцевих наукових, навчальних і виробничих установ та організацій, таких як Укрпівдендіпроводгосп, Укрпівденкоммунстрой, Одеський філіал інституту Укрземпроект, Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ), Одеський державний екологічний університет, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, обласні управління статистики, меліорації і водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, районні управління земельних ресурсів, агропромислового комплексу і т. і., а також матеріалів спостережень на мережі гідрологічних і метеорологічних станцій і постів в межах району досліджень.Необхідно підкреслити, що в даний час через глобальну мережу Інтернет можливий доступ до матеріалів (статистичним, картографічним, звітним та ін.) місцевих (районних і обласних), республіканських і міжнародних організацій, таких як, наприклад, Всесвітня метеорологічна організація (WMO), Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та інші. При написанні дипломних робіт цією можливістю необхідно активно користуватися.

Можно ли считать, что бедность и ограниченность экономических благ - это одно и то же?
Отношения со сверстниками и социальная компетентность
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Все храмы богов были связаны между собой тропами и водными путями и представляли единую, связанную друг с другом культовую сеть, функции которой не ограничивались только религиозными целями.
Основные направления и формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Тема: основные источники изучения историко-бытовых танцев XIX веков
LEAD-IN
ОПЫТ 1. Гидролиз карбоната и гидрокарбоната натрия
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ КАСКАДОВ
Виробництво тканин
Вязкость. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей
Экспертиза проектов нормативных актов.
Возникновение и развитие статистики
Імперія Карла Великого. Причини її розпаду.
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Общие начала государственной молодежной политики в Республике Беларусь.
ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Національно-культурна своєрідність фразеологічного складу мови
Банковская система РФ, её структура, порядок функционирования
B. Уніфікований санітарно-технічний (УСТ-56).
Інституційно-правове забезпечення реформування державного управління регіональним розвитком.
Раскройте компетенцию органов по отнесению земель к категориям и переводу их из одной категории в другую.
Закономірності формування і чинники впливу на організаційну модель комерційних служб підприємства
Главная Страница