Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів

Глава 2. Юрисдикція адміністративних судів і підсудність адміністративних справ

У ст. 17 глави 1 «Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ» розділу II «Організація адміністратив­ного судочинства» КАС закріплено зміст юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Основні ж положення юрисдикції адміністративних судів закріплені ст. 124 Конституції, у якій визначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виника­ють у державі.

У сучасному українському адміністратив­ному праві та тлумачних словниках термін «юрисдикція» найчастіше визначається наступним чином: юрисдикція – [лат. – суд, судочинство] – встановлена нормами права сукупність повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування, інших суб’єктів права розглядати та вирішувати правові спори, справи про правопорушення, встановлювати факти, надавати правові оцінки, застосовувати санкції. Залежно від виду правового спору та характеру справи виокремлюють конституційну, адміністративну, господарську, кримінальну та інші види юрисдикції (Великий енциклопедичний юридичний словник за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, С. 981). Або юрисдикція – наділення певного кола державних органів компетенцією щодо розгляду справ, які виникають з правового спору чи порушення правової норми (Академічний курс за заг. ред. В.Б. Авер’янова, том 1, с. 515).

Томуюрисдикцію адміністративних судів слід розглядати як визначене процесуальним законом коло пи­тань, що підлягають вирішенню даними судами, та закріплений за ними обсяг від­повідних повноважень.

Частиною 2 статті 4 КАС встановлено, що юрис­дикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Отже, юрисдикція адміністративних судів – правова категорія, яка відмежовує публічно-правові спори, що мають розглядатись і вирішуватись адміністративними судами від спорів (конфліктів), які розглядаються та вирішуються іншими судами.Саме у такому розмежуванні і полягає практичне значення інституту юрисдикції адміністративних судів. За допомогою категорії «юрисдикція» забезпечується нормальна діяльність та належне правосуддя не лише адміністративних судів, але й організується стабільне функціонування національної судової системи у цілому. Юрисдикція визначає, які суди мають розглядати та ви­рішувати ті чи інші правові спори чи конфлікти.

Значення юрисдикції по­в’язане із процесуальними наслідками недотримання її правил. Тобто якщо справа не належить до юрисдикції адміністративного суду, суддя на стадії подання позову та порушення адміністративної справи може відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі (ч. 1 ст. 109 КАС). У випадку, коли ця неналежність виявляється на стадії судового розгляду, суд закриває проваджен­ня у справі (ч. 1 ст. 157 КАС).

Згідно з ч. 1 ст. 17 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

У ч. 2 ст. 17 КАС визначено, що юрисдикція адміністра­тивних судів поширюєтьсянатакі категорії справ:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання не чинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Оскільки існує значний масив публічно-правових відносин урегульованих нормами не адміністративного права (на­приклад, нормами конституційного права, кримінального пра­ва) та правовідносин, хоча й урегульованих адміністративно-правовими нормами, але віднесених законом до юрисдикції інших державних органів. Тому згідно з ч. 3 ст. 17 юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

3) про накладення адміністра­тивних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян відне­сені до його внутрішньої діяльності або виключної компе­тенції.

Загалом слід пам’ятати, що, по-перше, на розгляд адмініст­ративного суду передається не будь-який публічно-правовий спір, а лише такий, у якому хоча б однією із сторін є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня поса­дова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (ч. 1 п. 7 ст. 3, ч. 1 ст. 17 КАС).

І по-друге, юрисдикція конкретної адміністративної справи обумовлюється участю у ній суб’єктів владних повнова­жень, які виконують покладені на них чинним законодавством завдання та функції держави. Чітке відмежування осіб, які на­лежать до суб’єктів владних повноважень від суб’єктів, які та­кими повноваженнями не наділені, має принципове значення для правильного визначення справ, віднесених до юрисдикції адміністративних судів.

Перелік адміністративних справ, віднесених до юрисдикції адміністративних судів, закріплений ч. 1 ст. 17 КАС України в імперативній формі, є вичерпним і доповненню не підлягає. Тобто таким чином законодавець виключає будь які можливі варіанти розгляду та вирішення вказаних публічно-правових спорів іншими судами чи юрисдикційними органами. Отже, компетентним здійснювати правосуддя щодо публічно-право­вих спорів, закріплених ч. 1 ст. 17 КАС України, є лише адміністративний суд.

2.2. Поняття, види та зміст підсудності справ

referaturt.nugaspb.ru referatquh.nugaspb.ru uus.deutsch-service.ru referatxuy.nugaspb.ru Главная Страница