Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права України

План практичного заняття

1. Предмет трудового права як галузі права.

2. Відносини, які виникають в процесі праці, та їх диференціація.

3. Трудові відносини.

4. Роль держави в регулюванні трудових відносин.

5. Особливості та основні ознаки сучасного метода трудового права.

6.Співвідношення публічних та приватних начал в трудовому праві.

7. Поняття трудового права як галузі права.

8. Місце трудового права в системі українського права та його відмінності від інших галузей права.

9. Сфера дії трудового права.

10. Цілі, задачі та функції трудового права.

11. Система українського трудового права.

Задачі:

1. Профспілка ВАТ «Березка» оголосила догану робітнику слюсарю Михайлову В.В. за відмову від участі в роботі комісії з соціального страхування, в яку він був делегований рішенням професійної спілки. Михайлов В.В. вважав, що догана оголошена йому незаконно, тому звернувся до комісії з трудових спорів із заявою про скасування догани.

Чи можна віднести відносини між членами профспілки та виборним профспілковим органом до предмету трудового права? Чи є норми, які регулюють відносини члена профспілки із виборним профспілковим органом, елементом системи трудового права України? Обґрунтуйте відповіді.

2. При перевірці правильності сплати податків фірмою «Крим-бетон» податковим інспектором був встановлений такий факт, що фірма своєчасно не перераховує в бюджет податок на прибуток.

Чи входять відносини між податковими органами та роботодавцями в предмет трудового права? Дайте обґрунтовану відповідь.

3. Генеральний директор ЗАТ «Фенікс» видав наказ, відповідно до якого усі робітники канцелярії звільнялися у зв’язку з її ліквідацією. Водночас тим же наказом створювався секретаріат генерального директора та затверджувалося положення про секретаріат, яке в цілому співпадало з положенням про канцелярію. До секретаріату проводиться конкурсний відбір співробітників.

На підставі норм трудового права дайте відповіді на питання: чи можуть трудові відносини виникати на підставі конкурсу? який порядок прийому робітників за конкурсом?

4. У колективному договорі організації передбачалося, що роботодавець має право скорочувати тривалість щорічної основної відпустки робітникам, які з’явилися на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння та внаслідок цього відсторонені від роботи.

Чи можуть трудові відносини регулюватися колективним договором? Чи можливе включення у колективні договори умов, які понижують рівень прав та гарантій робітників, встановлених КЗпП? Чи є колективний договір підставою виникнення трудових відносин?

5. Комерційна організація в трудових договорах зі своїми робітниками передбачає умову, що робітник у випадку дострокового припинення трудового договору за власною ініціативою не вправі протягом одного року влаштовуватися в організацію з аналогічним профілем роботи. Дайте юридичну оцінку діям роботодавця. Чи вправі організація встановлювати порядок укладення, змінення та припинення трудових договорів? До чиєї компетенції входить встановлення цього порядку?

6. Мер м. Сімферополь видав розпорядження, яке встановлює додатковий до встановленого законом вид дисциплінарного стягнення, відповідно з яким робітникам муніципальних підприємств та закладів, які допустили повторне грубе порушення трудової дисципліни впродовж календарного року, оголошується догана з попередженням про звільнення.

Чи відноситься регулювання трудових відносин органами та посадовими особами міського самоврядування до державного регулювання трудових відносин? Чи мав право мер встановлювати додаткові види дисциплінарних стягнень? Чиєю компетенцією є встановлення видів дисциплінарних стягнень та порядку їх застосування?

play.upsref.ru referatxrx.nugaspb.ru ssm.deutsch-service.ru station.radioritual.ru Главная Страница