Тема 8.Механічні і електромагнітні коливання.

РОЗДІЛ III. Фізика коливань і хвиль.

Тема 7.Основи теорії Максвела для електромагнітного поля.

Тема 6.Електромагнітна індукція. Магнітні властивості речовини.

Тема 5.Магнітостатика.

Тема 4.Постійний струм.

Тема 3.Електростатика.

Розділ II. Електродинаміка.

1.Електричний заряд, закон збереження електричного заряду. 2.Закон Кулона. 3.Електростатичне поле. Напруженість поля. 4. Електричний диполь.

5.Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування для розрахунку деяких електростатичних полів у вакуумі. 6. Робота сил електричного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.7.Провідники в електричному полі. Електрична ємність. 8.Конденсатор. Батареї конденсаторів 9.Діелектрик в електричному полі. Типи діелектриків. Поляризація діелектриків.10. Вектор електричного зміщення. Теорема Гаусса для електростатичного поля в діелектрику. 11. Енергія електричного поля.

1.Електричний струм, сила струму, густина струму. 2. Сторонні сили. Електрорушійна сила та напруга.

3. Закон Ома. Опір провідників. 4.Закон Ома у диференціальній формі. 5.Робота і потужність струму. Теплова дія струму. 6.Закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі. 7.Правила Кірхгофа для розгалужених кіл. 8.Елементи фізичної електроніки. 9.Електричний струм у вакуумі. 10. Електронні лампи і електронно-променеі трубки. 11. Електричний струм у напівпровідниках. 12.Напівпровідникові прилади.

1.Магнітне поле і його характеристики. 2.Закон Біо-Савара-Лапласа і його застосування для розрахунку магнітного поля. 3.Закон Ампера. Взаємодія паралельних струмів. 3.Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Прискорювачі заряджених частинок. 4. Ефект Холла.

5.Циркуляція вектора магнітного поля у вакуумі. Закон повного струму. 7. Потік вектора магнітної індукції. Теорема Гаусса для магнітного поля. 8.Робота, що виконується при переміщення провідника і контура зі струмом у магнітному полі.

1.Явище електомагнітної індукції . Досліди Фарадея. 2.Закон Фарадея-Максвелла. Правило Ленца. 3.Вихрові струми. 4. Індуктивність контура. 5.Самоіндукція. 6. Взаємна індукція. 7. Енергія магнітного поля.8.Магнітні моменти електронів і атомів. 9.Вектор намагнічення . 10.Діамагнітні і парамагнітні властивості речовини та їх природа. 11. Феромагнетизм. Магнітний гістерезис

1.Вихрове електричне поле. 2.Струми зміщення. 3. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля.Рівняння Максвелла для електромагнітного поля в інтегральній та диференціальній формі.

1.Загальні відомості про коливальні процеси.Гармонічні коливання і їх характеристики. Гармонічний осцилятор. 2. Фізичний, математичний і пружинний маятники. 3. Затухаючі механічні коливання. Логарифмічний декремент затухання. 4.Затухаючі електромагнітні коливання. Вільні коливання у коливальному контурі. 5.Додавання гармонічних коливань однакового напрямку і однакової частоти. 6.Додавання взаємно перпендикулярних коливань.

rwk.deutsch-service.ru happen.halmer.ru refalqd.ostref.ru uie.deutsch-service.ru Главная Страница