Оподаткування операцій з борговими зобов’язаннями

Не включаються до складу доходів (витрат) кошти, що отримуються (передаються) платником у процесі:
Погашення (отримання) основної суми фінансового кредиту
Емісії (погашення) облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів
Розміщення коштів на депозитний, інший строковий чи довірчий рахунок, відкритий на користь платника податку; повернення коштів з таких рахунків

Оподаткування операцій з цінними паперами

З метою оподаткування платник податку веде окремий облік операцій з цінними паперами і деривативами у розрізі окремих їх видів.

Ситуації звітного податкового періоду:

1. Витрати > Доходи = —Δ → ↓ фінансового результату за операціями з цінними паперами цього ж виду у наступних звітних періодах.

2. Доходи > Витрат = + Δ → прибуток включається до складу доходів звітного періоду.

Звільнення від оподаткування

Звільнення від сплати податку Умови надання податкової пільги
Організації інвалідів
Продавці дитячого харчування
Підприємства, створені після 01.04.2010 року
Підприємства поліграфії
...
...
...
...

Питання для самоконтролю

1. Назвіть платників податку на прибуток та охарактеризуйте об’єкт оподаткування.

2. Які доходи не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку?

3. Які податки і збори включаються (не включаються) у витрати платника податку?

4. Як враховується від’ємне значення об’єкта оподаткування?

5. Які є методи нарахування амортизації основних засобів?

6. Коли і яку звітність подають платники податку на прибуток?

7. У чому полягають особливості оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями?Тема 4. Майнові податки

План

1. Склад та значення майнових податків.

2. Плата за землю: форми, об’єкти та суб’єкти оподаткування, ставки.

3. Порядок визначення плати за землю. Система пільг.

4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Міні-лексикон: майнові податки, плата за землю, земельний податок, нормативна грошова оцінка землі, категорії земель, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, житлова нерухомість.

Склад та значення майнових податків

Плата за землю: форми, об’єкти та суб’єкти оподаткування


Ставки плати за землю

Порядок визначення плати за землю. Система пільг

Розрахунок земельного податку для земель, нормативна грошова оцінка яких проведена

, де

ПЗ – сума земельного податку

Го – нормативна грошова оцінка землі

Сп – ставка податку, % до НГО землі

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі

Розрахунок земельного податку для земель, нормативна грошова оцінка яких не проведена

, де

П – площа земельної ділянки

Кп – коефіцієнт збільшення (зменшення) ставки податку

Сп – ставка податку, в грн. за кв. м.

Базовий податковий період – ...

Податковий період – …

Пільги зі сплати земельного податку

Для юридичних осіб Для фізичних осіб

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Не виступають в якості об’єкта нерухомості: …


Ставки податку

Житлова площа Ставка податку (за 1 м ) Відповідальні за нарахування податку Термін сплати податку
Квартира Житловий будинок
Не перевищує 249 м Не перевищує 500 м Не більше 1% МЗП на 1 січня звітного року Органи ДПС за місцем знаходження юбєкта житлової нерухомості Фізичні особи: Протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення, яке повинно надійти платнику податку до 1 червня звітного року Юридичні особи: Авансові внески щокварталу до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом
Більше 240 м Більше 500 м 2,7% МЗП на 1 січня звітного року


Питання для самоконтролю

1. З якою метою запроваджуються майнові податки?

2. Вкажіть платників земельного податку та об’єкт оподаткування.

3. Охарактеризуйте систему коефіцієнтів, що використовується під час розрахунку земельного податку.

4. Як розраховується плата за землю для земель, що надані в оренду?

5. Які платники звільнені від сплати земельного податку?

6. У чому полягає значення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки? Назвіть платників цього податку.

7. Які застосовуються ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

В 1 тыс до н.э. Семиречье и Южный К-н были центрами расселения большой группы сакских племен, об этом говорит наличие топографии и петроглифов.
Основные этапы развития генетики.
Стаття 581. Права особи, видача якої запитується
Кафедра теории и истории государства и права,
Цикл торцевого чорнового обточування з будь-яким контуром G82
ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Використання іменників, прикметників, займенників
Підготовка до захисту дипломної роботи
Організація роботи експедиції
Контроль качества и приемка каменных работ
Outline the transaction process between your business and your customers.
Общая характеристика подросткового возраста
Современные этические проблемы науки
Основные принципы международного воздушного права
Что изучает экология. Вклады ученых в развитие.
Опыт. Удовлетворение. Двойственность. Медитация
Рух крові по судинах
Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт до розроблення локального кошторису
Дивизиональные структуры управления компаниями
Методы и формы налогового контроля
Что мешает осуществить задуманное?
Классификация плазмозамещающих растворов по медицинскому назначению
Тема 6. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ
Главная Страница